Dne 1.7.2022 nabývá účinnosti vyhláška č. 12/2022 Sb., kterou je novelizována vyhláška č. 363/2011 Sb., o personální bezpečnosti a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů. Tato novela stanoví zejména změny:

1. v položkách dotazníku:

  • upřesnění údajů ve vztahu k adrese místa trvalého pobytu, adrese pro účely doručování a k adrese jiného místa, kde se žadatel zdržuje déle než 90 dní,
  • zpřesnění položky finance, movitý majetek, finanční pohledávky a nařízené výkony rozhodnutí,
  • terminologické zpřesnění položky dotazníku užívání omamné nebo psychotropní látky, požívání alkoholu, účast na hazardních hrách nebo související léčba,                                                                                                  

2. v hlášení změn, povinnost oznamovat:

  • léčbu v souvislosti s požíváním alkoholu, užíváním omamných nebo psychotropních látek nebo s účastí na hazardních hrách,
  • změny v prohlášení k osobnostní způsobilosti (léčba u psychiatra, navštěvování psychologa).

V souvislosti s výše uvedeným Národní bezpečnostní úřad upozorňuje, že při podání žádosti o vydání osvědčení fyzické osoby/dokladu o bezpečnostní způsobilosti fyzické osoby po 1.7.2022 (včetně) bude Úřadem akceptována již pouze nová verze dotazníku 10.0.0, a to výhradně ve formátu xml.

Bližší informace k dotazníku naleznete - zde

Bližší informace k hlášení změn naleznete - zde