Na základě dosavadních zkušeností s aplikací novelizovaného znění § 56 odst. 4 a § 85 odst. 4 zákona č. 412/2005 Sb. Národní bezpečnostní úřad upozorňuje, že v případě zániku platnosti osvědčení fyzické osoby nebo osvědčení podnikatele podle § 56 odst. 1 písm. e), f) nebo g), není jeho držiteli dotčen přístup k utajované informaci, k němuž jej opravňovalo toto osvědčení, po uplynutí lhůty 15 dnů ode dne zániku platnosti osvědčení pouze v případě, pokud nejpozději v poslední den této lhůty, písemně požádá Národní bezpečnostní úřad o vydání nového (tedy „náhradního“) osvědčení podle § 56 odst. 4, a to volnou formou.

Pokud tak neučiní, jeho přístup k utajované informaci po uplynutí této lhůty zaniká, a to se všemi důsledky, které stanoví příslušná ustanovení zákona č. 412/2005 Sb.!

Podrobné informace naleznete v sekci „Ochrana utajovaných informací/Personální bezpečnost (oznámení pro V, osvědčení D,T,PT, certifikáty…)/Osvědčení fyzické osoby a certifikát (platnost, zánik platnosti, výměna)“ a „Ochrana utajovaných informací/Průmyslová bezpečnost (osvědčení podnikatele, certifikáty…)/Osvědčení podnikatele a certifikát (platnost, zánik platnosti, výměna)“.

Stejné pravidlo platí i pro držitele dokladu o bezpečnostní způsobilosti fyzické osoby, jehož platnost zanikla podle § 85 odst. 3 písm. d), e) nebo f).

Podrobné informace naleznete v sekci „Bezpečnostní způsobilost/Doklad o bezpečnostní způsobilosti (platnost, zánik platnosti, výměna)“.