Dne 19.11.2014 nabyl účinnost zákon č. 266/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 229/2013 Sb., o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky (zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem), ve znění zákona č. 64/2014 Sb (dále jen „zákon č. 266/2014 Sb.“)

Zákon č. 266/2014 Sb. zrušil veškeré citlivé činnosti dosud stanovené zákonem č. 229/2013 Sb. Jedná se o následující citlivé činnosti:

1. nakládání s bezpečnostním materiálem skupiny 5 nebo 6,
2. výkon funkce člena odpovědného zástupce při činnosti nakládání s bezpečnostním materiálem skupiny 5 nebo 6,
3. výkon funkce člena statutárního orgánu, člena dozorčí rady nebo jiného kontrolního orgánu, prokuristy, odpovědného zástupce, je-li ustanoven, právnické osoby, která nakládá s bezpečnostním materiálem skupiny 5 nebo 6.

Znění zákona č. 266/2014 Sb. naleznete - zde

Vzhledem ke skutečnosti, že byly zrušeny citlivé činnosti uvedené pod bodem 1 až 3, fyzické osoby již nežádají Národní bezpečnostní úřad o vydání dokladu o bezpečnostní způsobilosti fyzické osoby z důvodu výkonu těchto citlivých činností.

Účastníci řízení, u kterých v současné době probíhá bezpečnostní řízení o vydání dokladu o bezpečnostní způsobilosti fyzické osoby z důvodu výkonu výše uvedených citlivých činností, budou Národním bezpečnostním úřadem vyzváni podle ustanovení § 102 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 412/2005 Sb.“) k odstranění nedostatku žádosti, tedy k doložení nového zdůvodnění žádosti o vydání dokladu. Neodstraní-li účastník řízení tento nedostatek ve lhůtě stanovené zákonem č. 412/2005 Sb., Úřad svým rozhodnutím bezpečnostní řízení zastaví (§ 113 odst. 1 písm. c) zákona č. 412/2005 Sb.), pokud dříve účastník řízení sám nevyužije svého práva vzít žádost o vydání dokladu o bezpečnostní způsobilosti fyzické osoby zpět.