Za rok 2022 vykazuje činnost Úřadu v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů následující údaje (v členění dle jednotlivých písmen § 18 odst. 1 uvedeného zákona):

a) počet podaných žádostí o informace: 19, počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 6,

b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 1,

c) neproběhlo žádné soudní přezkoumání zákonnosti rozhodnutí Úřadu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace,

d) výčet poskytnutých výhradních licencí: 0,

e) počet stížností podaných podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb.: 0.