Fyzická osoba přestane být osobou zařazenou do seznamu funkcí, u nichž je vyžadován přístup k utajovaným informacím, ani by došlo k zániku pracovněprávního, členského nebo obdobného vztahu nebo k zániku platnosti osvědčení fyzické osoby. Je odpovědná osoba vůči této osobě i nadále odpovědnou osobou?

Odpovědná osoba je vůči fyzické osobě i nadále odpovědnou osobou a nadále má povinnosti podle § 67 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a Národní bezpečnostní úřad má ve vztahu k držiteli osvědčení fyzické osoby povinnost odpovědné osobě oznamovat, že zanikla platnost vydaného osvědčení fyzické osoby (§ 56 odst. 3 a § 122 odst. 1 zákona).

 Ačkoliv zákon výslovně neuvádí, v jakých případech zaniká vztah mezi odpovědnou osobou a držitelem osvědčení fyzické osoby, z ustanovení § 11 odst. 2, § 11 odst. 4 a § 67 odst. 1 písm. g) zákona lze dovozovat, že existence tohoto vztahu odvisí od existence služebního poměru nebo pracovněprávního, členského nebo obdobného vztahu mezi držitelem osvědčení fyzické osoby a subjektem (právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, které mají přístup k utajované informaci, nebo orgán státu), jehož v oblasti utajovaných informací odpovědná osoba zastupuje. Vztah mezi příslušnou odpovědnou osobou a konkrétním držitelem osvědčení fyzické osoby tedy vzniká doručením žádosti o vydání osvědčení fyzické osoby potvrzené touto odpovědnou osobou Úřadu, případně doručením poučení podle § 11 odst. 2 zákona (v případě, že na místo uvedené v přehledu podle § 71 odst. 3 zákona je přijat nový zaměstnanec, který již je držitelem osvědčení fyzické osoby vydaného na základě žádosti, ve které jako zdůvodnění nutnosti přístupu k utajované informaci byl uveden pracovní nebo služební poměr, který zanikl, a toto zdůvodnění potvrdila jiná odpovědná osoba), a trvá až do zániku pracovněprávního, členského nebo obdobného vztahu nebo do zániku platnosti osvědčení fyzické osoby. Skutečnost, že osoba již není zařazena na pozici, která je uvedena v přehledu míst a funkcí, na kterých je nezbytné mít přístup k utajovaným informacím, nemá na existenci vztahu mezi odpovědnou osobou a držitelem osvědčení fyzické osoby vliv. Tento závěr potvrzuje i fakt, že skutečnost, že konkrétní držitel již není zařazen na pozici, která je uvedena v přehledu podle § 71 odst. 3 zákona, resp., že konkrétní držitel osvědčení fyzické osoby nebude mít faktický přístup k utajované informaci, nemá povinnost odpovědná osoba oznamovat. Odpovědná osoba má však podle § 69 odst. 1 písm. g) zákona povinnost oznámit skončení služebního poměru nebo pracovněprávního, členského či obdobného vztahu, ve kterém byl fyzické osobě umožněn přístup k utajované informaci. Skutečnost, že držitel osvědčení fyzické osoby není zařazen na pozici, která je uvedena v přehledu podle § 71 odst. 3 zákona také nelze vykládat jako skutečnost, která může mít vliv na vydání nebo platnost osvědčení fyzické osoby [§ 69 odst. 1 písm. c) zákona]. Takovými skutečnostmi jsou pouze skutečnosti, které se týkají splnění podmínek pro vydání osvědčení podle § 12 zákona, nikoliv skutečnost, že konkrétní osoba již nebude mít přístup k utajované informaci. Z výše uvedeného vyplývá, že se za této situace nelze postavení odpovědné osoby vůči konkrétním držitelům osvědčení fyzické osoby zprostit jednostranným prohlášením.

Změnil jsem adresu trvalého bydliště, mám to hlásit?

Ne.

Jsem členem hasičského záchranného sboru, českého rybářského svazu a nadace Dobrý anděl, mám to hlásit?

Ne.

Prodal jsem auto za 200000 Kč a koupil jsem si nové za 400000 Kč, mám to hlásit?

Ne.

Mám hlásit, že jsem koupil byt  ve Španělsku?

Ano, podle novely vyhlášky č. 363/2011 Sb., o personální bezpečnosti a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, účinné od 1.1.2017, je povinností fyzické osoby oznamovat nabytí nemovitého majetku nacházejícího se mimo území České republiky. Již však neoznamujete, pokud koupíte např. byt do osobního vlastnictví či spoluvlastnictví, který se nachází na území České republiky (např. v Klatovech).

Prodal jsem rodinný dům, mám to hlásit?

Ne.

Byl vůči mně vydán exekuční příkaz, mám to hlásit?

Ne.

Dokončil jsem studium na vysoké ekonomické škole a získal jsem titul inženýr, mám to hlásit?

Ne.

Vzal jsem si hypotéku na 2500000 Kč u Komerční banky, a.s., mám to hlásit?

Ne, novela vyhlášky č. 363/2011 Sb., o personální bezpečnosti a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, účinná od 1.1.2017, stanovuje, že je povinností fyzické osoby oznamovat pouze vznik závazků, jejichž nominální hodnota jednotlivě nebo v souhrnu přesahuje 100 000 Kč nebo pětinásobek průměrného měsíčního příjmu fyzické osoby po odečtení povinných zákonných odvodů, podle toho, která částka je vyšší, a to pouze v případě, že závazek vznikl mezi fyzickými osobami, tzn. že vznik závazku (hypotéky u Komerční banky, a.s. - právnické osoby) neoznamujete.

Kamarád mi půjčil 500000 Kč, mám to hlásit?

Ano, novela vyhlášky č. 363/2011 Sb., o personální bezpečnosti a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, účinná od 1.1.2017, stanovuje, že je povinností fyzické osoby oznamovat pouze vznik závazků, jejichž nominální hodnota jednotlivě nebo v souhrnu přesahuje 100 000 Kč nebo pětinásobek průměrného měsíčního příjmu fyzické osoby po odečtení povinných zákonných odvodů, podle toho, která částka je vyšší, a to pouze v případě, že závazek vznikl mezi fyzickými osobami, tzn. že pokud půjčka ve výši 500000 Kč splňuje výše uvedenou nominální hodnotu, půjčku od kamaráda (fyzické osoby) ve výši 500000 Kč oznamujete.

Vzal jsem si půjčku od zaměstnavalele - ministerstva obrany, mám to hlásit?

Ne, novela vyhlášky č. 363/2011 Sb., o personální bezpečnosti a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, účinná od 1.1.2017, stanovuje, že je povinností fyzické osoby oznamovat pouze vznik závazků, jejichž nominální hodnota jednotlivě nebo v souhrnu přesahuje 100 000 Kč nebo pětinásobek průměrného měsíčního příjmu fyzické osoby po odečtení povinných zákonných odvodů, podle toho, která částka je vyšší, a to pouze v případě, že závazek vznikl mezi fyzickými osobami, tzn. že vznik závazku (půjčky u ministerstva obrany – orgánu státu) neoznamujete.

Půjčil jsem si 120000 Kč prostřednictvím zonky.cz. Musím to hlásit?

Ne, novela vyhlášky č. 363/2011 Sb., o personální bezpečnosti a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, účinná od 1.1.2017, stanovuje, že je povinností fyzické osoby oznamovat pouze vznik závazků, jejichž nominální hodnota jednotlivě nebo v souhrnu přesahuje 100 000 Kč nebo pětinásobek průměrného měsíčního příjmu fyzické osoby po odečtení povinných zákonných odvodů, podle toho, která částka je vyšší, a to pouze v případě, že závazek vznikl mezi fyzickými osobami, tzn. že půjčku od právnické osoby Zonky s.r.o. neoznamujete.

Půjčil jsem přítelkyni 300000 Kč, mám to hlásit?

Ne.

Vrátil jsem se z mise a peníze z mise jsem použil na splátku hypotéky, mám to hlásit?

Ne.

Dne 15.11.2016 jsem si vzal hypotéku u České spořitelny a.s., v prosinci 2016 jsem změnil trvalý pobyt, také jsem prodal v srpnu 2016 auto za 300000 Kč a koupil jsem si v září 2016 nové auto za 400000 Kč, na které jsem si vzal úvěr. Mám to hlásit?

Ne, před 1.1.2017 byly vámi uvedené skutečnosti povinností hlásit, některé i dokládat. Novela vyhlášky č. 363/2011 Sb., o personální bezpečnosti a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, účinná od 1.1.2017, takové povinnosti již nestanovuje, a proto vámi uvedené změny, byť k nim došlo v době, kdy bylo povinností je oznamovat, dodatečně neoznamujete.

Budu si na NBÚ poprvé žádat o osvědčení na Důvěrné. Jaké podklady musím donést na NBÚ?

1) žádost o vydání osvědčení fyzické osoby

2) prohlášení o svéprávnosti

3) prohlášení k osobnostní způsobilosti

4) prohlášení o zproštění povinnosti mlčenlivosti věcně a místně příslušného správce daně a jiné osoby zúčastněné na správě daní podle § 52 odst. 2 daňového řádu,

5) aktuální fotografie 35 x 45 mm,

6) vyplněný dotazník fyzické osoby v listinné i elektronické podobě (soubor výhradně ve formátu .xml, nebo .zfo)

7) rodný nebo křestní list, případně další obdobné doklady v prosté kopii,

8) potvrzení zaměstnavatele o příjmech s uvedením jejich výše po odečtení povinných zákonných odvodů (čistý příjem), v případě jiného druhu příjmu daňové přiznání nebo jiný doklad potvrzující tento příjem, za posledních 5 let v prosté kopii.

Jste-li cizincem předkládáte rovněž doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů státu, jehož jste státním příslušníkem, jakož i státu, v němž jste pobýval nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců (u stupně Důvěrné 10 let zpětně) - doklad nesmí být starší než 3 měsíce.

Bližší informace  k podání této žádosti naleznete  - zde

Budu si podávat opakovanou žádost o osvědčení na Tajné. Jaké podklady mám předložit NBÚ?

1) žádost o vydání osvědčení fyzické osoby

2) prohlášení o svéprávnosti

3) prohlášení k osobnostní způsobilosti

4) prohlášení o zproštění povinnosti mlčenlivosti věcně a místně příslušného správce daně a jiné osoby zúčastněné na správě daní podle § 52 odst. 2 daňového řádu,

5) aktuální fotografie 35 x 45 mm,

6) vyplněný dotazník fyzické osoby v listinné i elektronické podobě (soubor výhradně ve formátu .xml, nebo .zfo) s tím, že v dotazníku fyzické osoby se vyplňují pouze základní identifikační údaje, v rozsahu jméno, příjmení, rodné číslo, pokud nebylo přiděleno, datum narození, příjmy s uvedením jejich výše po odečtení povinných zákonných odvodů (čistý příjem) za období od podání předchozí žádosti a údaje, které se změnily v průběhu platnosti osvědčení fyzické osoby a nebyly oznámeny,

7) potvrzení zaměstnavatele o příjmech s uvedením jejich výše po odečtení povinných zákonných odvodů (čistý příjem), v případě jiného druhu příjmu daňové přiznání nebo jiný doklad potvrzující tento příjem, za období od podání předchozí žádosti v prosté kopii.

Jste-li cizincem předkládáte rovněž doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů státu, jehož jste státním příslušníkem, jakož i státu, v němž jste pobýval nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců (u stupně Tajné 15 let zpětně) - doklad nesmí být starší než 3 měsíce.

Bližší informace  k podání této žádosti naleznete  - zde

Budu si na NBÚ poprvé žádat o doklad o bezpečnostní způsobilosti z důvodu výkonu citlivé činnosti. Jaké podklady musím donést na NBÚ?

1) žádost o vydání dokladu

2) prohlášení o svéprávnosti

3) prohlášení k osobnostní způsobilosti

4) prohlášení o zproštění povinnosti mlčenlivosti věcně a místně příslušného správce daně a jiné osoby zúčastněné na správě daní podle § 52 odst. 2 daňového řádu,

5) aktuální fotografie 35 x 45 mm,

6) vyplněný dotazník v listinné i elektronické podobě (soubor výhradně ve formátu .xml, nebo .zfo), nevyplňuje se bod 19 – Manžel/manželka nebo partner/partnerka a osoby starší 18 let žijící s fyzickou osobou v domácnosti

7) rodný nebo křestní list v prosté kopii,

8) potvrzení zaměstnavatele o příjmech s uvedením jejich výše po odečtení povinných zákonných odvodů (čistý příjem), v případě jiného druhu příjmu daňové přiznání  nebo jiný doklad potvrzující tento příjem, za posledních 5 let v prosté kopii.

Jste-li cizincem předkládáte rovněž doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů státu, jehož jste státním příslušníkem, jakož i státu, v němž jste pobýval nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců (10 let zpětně) - doklad nesmí být starší než 3 měsíce.

Bližší informace  k podání této žádosti naleznete  - zde

Fyzické osobě je zaslán oprávněným subjektem do její datové schránky výpis z evidence Rejstříku trestů. Následně fyzická osoba přepošle tento dokument do datové schránky příslušného orgánu státu nebo právnické osoby, jehož odpovědná osoba bude u této osoby ověřovat splnění podmínek přístupu k utajované informaci stupně utajení Vyhrazené (konkrétně bezúhonnost). Může odpovědná osoba ověřit podmínku bezúhonnosti na základě takto zaslaného výpisu z evidence Rejstříku trestů? Je nutné tento dokument vytisknout, případně provést jeho autorizovanou konverzi?

Zákon č. 412/2005 Sb. nestanoví výslovný požadavek na předložení dokladů podle § 7 zákona v listinné podobě. Splnění podmínek podle § 6 odst. 2 zákona ověřuje a oznámení fyzické osobě vydává ten, kdo je vůči ní v rámci služebního poměru nebo pracovněprávního, členského či obdobného vztahu odpovědnou osobou, nebo jí určená osoba. Doklady, které mimo jiné prokazují podmínku bezúhonnosti, předkládá fyzická osoba. Vzhledem k tomu, že zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, umožňuje zaslání výpisu z Rejstříku trestů přímo do datové schránky fyzické osoby v elektronické podobě, je pro potřeby ověření splnění podmínek podle § 6 zákona postačující přeposlání datové zprávy, která obsahuje takový výpis v elektronické podobě zaslaný ze strany oprávněného subjektu.

Pro potřeby zákona ověřování splnění podmínek pro vydání oznámení postačí, pokud bude příslušná datová zpráva, resp. výpis z evidence Rejstříku trestů v elektronické podobě od fyzické osoby uchován bez nutnosti převodu do listinné podoby. Datovou zprávu obsahující výpis z Rejstříku trestů v elektronické podobě je pak žádoucí uchovávat po dobu 5 let, popřípadě do dalšího ověření (§ 9 odst. 2 zákona).

Musím hlásit zřízení svojí datové schránky?

Ne.

Kam mám uvést v dotazníku při podání žádosti o osvědčení investiční životní pojištění - do „Financí“ nebo do „Investičních nástrojů“?

Investiční životní pojištění uvedete do bodu 9.4 Finance, protože se nejedná o investiční nástroj podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu.

V dotazníku máte uvedeno, že mám vyplnit nepřetržité pobyty v zahraničí delší než 90 dnů. Za jaké období zpětně mám tyto pobyty vyplnit?

Bod 13. dotazníku fyzické osoby - Nepřetržité pobyty v zahraničí delší než 90 dnů je položkou bez časového ohraničení, tzn. vyplníte všechny takovéto pobyty v minulosti i takovýto pobyt trvající i v současnosti.

Chci požádat o vydání osvědčení a jako doklad o příjmech mám daňové přiznání. Stačí jeho kopie opatřená razítkem podatelny finančního úřadu?

Ano, novela vyhlášky č. 363/2011 Sb., o personální bezpečnosti a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, účinná od 1.1.2017, stanovuje, že je povinností fyzické osoby dokládat příjmy pouze v prosté kopii, tzn. stačí, když daňová přiznání budou opatřená razítkem podatelny finančního úřadu.

Půjčil jsem kamarádovi peníze a kamarád mi ručí na tuto půjčku svojí nemovitostí. Uvádím vzniklé zástavní právo k jeho nemovitosti při podání žádosti o vydání osvědčení fyzické osoby v dotazníku?

Ano, pokud došlo ke vzniku zástavního práva k nemovitosti vlastněné Vaším kamarádem po 1.1.2014. Podle nového občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) je zástavní právo k nemovitosti samostatnou nemovitostí. V dotazníku uvedete zástavní právo do bodu:

9.9 Nemovitý majetek
9.9.1 Vedeno u katastrálního úřadu (v případě nemovitosti mimo Českou republiku uveďte adresu) - katastrální úřad, kde se nachází nemovitost vlastněná kamarádem, k níž bylo zřízeno zástavní právo
9.9.2 Popis nemovitosti a způsob jejího využití – zástavní právo
9.9.3 Způsob nabytí - ostatní
9.9.4 Vlastní odhad ceny - 0
9.9.5 Nabývací cena – 0
9.9.6 Měna – CZK

Tchán mi umožnil postavit chatu na jeho zahradě. Uvádím tuto skutečnost při podání žádosti o vydání osvědčení fyzické osoby v dotazníku?

Ano, pokud k této skutečnosti, bez ohledu na to, zda se jedná o chatu již postavenou nebo dosud nepostavenou, došlo po 1.1.2014. Podle nového občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) se jedná o právo stavby, které je samostatnou nemovitostí. V dotazníku uvedete právo stavby do bodu:

9.9 Nemovitý majetek
9.9.1 Vedeno u katastrálního úřadu (v případě nemovitosti mimo Českou republiku uveďte adresu) - katastrální úřad, kde se nachází pozemek Vašeho tchána
9.9.2 Popis nemovitosti a způsob jejího využití – právo stavby
9.9.3 Způsob nabytí – např. ostatní
9.9.4 Vlastní odhad ceny - 0
9.9.5 Nabývací cena – např. 0; v případě, že jste za právo stavby zaplatil např. 50000 Kč
9.9.6 Měna – CZK

Bydlím v bytě, který není v mém osobním vlastnictví/spoluvlastnictví, ale je majetkem družstva, já vlastním družstevní podíl. Uvádím tento byt při podání žádosti o vydání osvědčení fyzické osoby v dotazníku?

Ano, pokud jste nabyl družstevní podíl po 1.1.2014. Podle nového občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) je družstevní podíl věcí movitou. V dotazníku uvedete družstevní podíl do bodu:

9.8 Movitý majetek
(podle druhů, jejichž hodnota v případě jednoho druhu převyšuje 100 000 Kč, např. sbírka, osobní automobil, starožitnosti, technika, elektronika)
9.8.1 Druh – družstevní podíl + procentuální podíl
9.8.2 Počet kusů – 0
9.8.3 Celková hodnota – např. 800000 Kč

Vyplňuji dotazník pro vydání osvědčení fyzické osoby, jaké konkrétní kontakty mám uvést do bodu 14.:
„Osobní kontakty s cizími státními příslušníky, nebo se státními občany České republiky žijícími v nečlenských státech Evropské unie nebo Organizace Severoatlantické smlouvy s výjimkou kontaktů vyplývajících z pracovních nebo služebních povinností po roce 1990, pokud se lze oprávněně domnívat, že jde o kontakty významné“?

Fyzická osoba je povinna uvést a podrobně se vyjádřit ke kontaktům, které naplňují souhrn těchto podmínek:

A.

 1. jedná se o cizího státního příslušníka,
 2. kontakt nevyplývá z plnění pracovních nebo služebních povinností fyzické osoby po roce 1990 (např. partnerský, příbuzenský, přátelský vztah, kontakt založený na společných zájmech a zálibách) a
 3. fyzická osoba hodnotí kontakt jako významný především podle jeho intenzity, okolností, možných dopadů na chování fyzické osoby (vliv kontaktu na fyzickou osobu - např. citový, finanční).

B.

 1. jedná se o státního občana České republiky, který žije ve státě, který není členským státem ani EU ani NATO,
 2. kontakt nevyplývá z plnění pracovních nebo služebních povinností fyzické osoby po roce 1990 (např. partnerský, příbuzenský, přátelský vztah, kontakt založený na společných zájmech a zálibách) a
 3. fyzická osoba hodnotí kontakt jako významný - především podle jeho intenzity, okolností a obsahu, možných dopadů na chování fyzické osoby (vliv kontaktu na fyzickou osobu - např. citový, finanční).

Vyplnění tohoto bodu je primárně závislé na subjektivním posouzení fyzické osoby, jak svůj možný kontakt s osobou naplňující bod č. 1., který splňuje podmínku uvedenou v bodě č. 2., vnímá s ohledem na naplnění podmínky pod bodem č. 3., tedy, zda se o tomto kontaktu domnívá, že je pro ni z konkrétního důvodu významný, tzn., že ji nějak ovlivňuje nebo může ovlivňovat.

Jsem odpovědnou osobou. Co je mojí povinností vyplnit do žádosti o vydání osvědčení fyzické osoby v části: „Potvrzení zdůvodnění nutnosti přístupu k utajované informaci“ do položky: „Specifikace utajovaných informací, které na daném místě nebo funkci již byly poskytnuty nebo vznikaly, a utajovaných informací, které zde budou v budoucnu poskytnuty nebo mohou vznikat“?

Tato položka musí vždy obsahovat nejprve sdělení, zda na daném místě nebo funkci již byly/nebyly utajované informace v minulosti poskytnuty nebo vznikaly/nevznikaly. Pokud byly poskytnuty nebo vznikaly, musí být uveden minimálně odkaz na nařízení vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných informací, jeho konkrétní přílohu, její konkrétní bod a nejvyšší stupeň těchto utajovaných informací.

Dále musí následovat vyjádření, že na tomto místě nebo funkci budou utajované informace vznikat nebo budou poskytnuty, opět minimálně s uvedením odkazu na nařízení vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných informací, jeho konkrétní přílohu, její konkrétní bod a nejvyšší možný stupeň těchto utajovaných informací (např. T), kdy tento stupeň musí odpovídat stupni utajení, který uvádí fyzická osoba v horní části žádosti. Upozorňujeme, že nelze uvést rozsah stupňů utajení (např. V-T). Pokud je uváděno více příloh a více bodů nařízení vlády č. 522/2005 Sb., rovněž nelze uvést rozsah stupňů utajení (např. V-T), ale musí být uveden nejvyšší stupeň utajení (např. T) s tím, že tento stupeň musí odpovídat stupni utajení, který uvádí fyzická osoba v horní části žádosti.

Dále je možné doplnit, že fyzické osobě bude povolen vstup do zabezpečené oblasti kategorie (uvést příslušný stupeň), a to z důvodu (rozvést důvody).

Jsem držitelkou osvědčení fyzické osoby pro přístup k utajované informaci stupně utajení Důvěrné vydaného Úřadem. 12.4.2017 uzavřu v Pardubicích sňatek s tím, že dojde ke změně mého příjmení, což bude mít za důsledek zánik platnosti uvedeného osvědčení /§ 56 odst. 1 písm. g) zákona č. 412/2005 Sb./, avšak v rámci výkonu svého zaměstnání budu nadále potřebovat přístup k utajované informaci stupně utajení Důvěrné. Co jsem povinna pro zachování tohoto přístupu učinit?

Podle ustanovení § 66 odst. 1 písm. b) zákona č. 412/2005 Sb. jste povinna odevzdat Úřadu vydané osvědčení fyzické osoby, jehož platnost v důsledku změny Vašeho příjmení zanikla. V případě, že jste držitelkou i osvědčení fyzické osoby pro cizí moc (certifikátu) i neplatný certifikát, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy tato změna nastala (tj. ode dne uzavření Vašeho sňatku). Pro zachování přístupu k utajované informaci stupně utajení Důvěrné jste povinna podle ustanovení § 56 odst. 4 zákona č. 412/2005 Sb. písemně požádat Úřad o vydání nového osvědčení fyzické osoby, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne zániku platnosti osvědčení fyzické osoby (ode dne, kdy změna nastala, tj. ode dne uzavření Vašeho sňatku). Úřad Vám po doručení této žádosti do 5 dnů vydá nové osvědčení fyzické osoby pro přístup k utajované informaci stupně utajení Důvěrné, které bude obsahovat aktuálně platné údaje a jehož platnost bude ode dne, kdy nastala změna údaje (údajů) v něm uvedeného, do dne, který byl uveden na původním osvědčení. Toto osvědčení Vám bude odesláno na adresu pro účely doručování. Zároveň jste povinna oznámit Úřadu minimálně údaje k osobě manžela, a to v souladu se strukturou dotazníku (bod 19. dotazníku), změnu adresy pro účely doručování, pokud ke změně této adresy došlo apod.

Jsem podnikatel. Jak dlouho mám povinnost uchovávat spisy, které vedu k oznámení o splnění podmínek pro přístup k utajovaným informacím stupně utajení Vyhrazené, respektive výtisky poučení a záznamy o zániku platnosti oznámení pro Vyhrazené, tzn. kdy mohu tyto dokumenty zničit?

Zákon č. 412/2005 Sb. otázku uchovávání spisů (kromě poučení tam povinnost uložit existuje § 9 odst. 1), které podnikatel vede k oznámení o splnění podmínek pro přístup k utajované informaci stupně utajení Vyhrazené, neřeší. Tuto oblast neupravuje pro podnikatele ani zákon č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Přestože oba výše uvedené zákony tuto oblast detailně neupravují, lze z praktického hlediska podnikateli doporučit, aby pro výše uvedené dokumenty stanovil, po jakou dobu je bude uchovávat, a po uplynutí této doby bude moci přistoupit k jejich zničení.

Lze si představit, že např. v rámci státního dozoru prováděného Národním bezpečnostním úřadem, bude zjišťováno, zda některý ze zaměstnanců podnikatele měl přístup k utajované informaci stupně utajení Vyhrazené či nikoliv a byl-li držitelem oznámení (otázka oprávněnosti přístupu konkrétní osoby by mohla být řešena i např. správním trestání nebo v řízení trestním, kde uvedené podklady budou mít povahu listinného důkazu).

V každém případě by oznámení a poučení pro přístup k utajované informaci stupně utajení Vyhrazené mělo být uchováváno po dobu jejich platnosti, tj. nedošlo-li k zániku platnosti oznámení podle § 9 odst. 3 zákona, a následně podle doporučení se skartační lhůtou 5 let.

Poučení fyzické osoby po 31.12.2011 zaniká skončením služebního poměru nebo pracovněprávního, členského či obdobného vztahu, ve kterém byl fyzické osobě umožněn přístup k utajované informaci. Platí to i zpětně? Pokud někdo ukončil např. služební poměr u Policie ČR před 1. 1. 2012 a zároveň nastoupil k jinému zaměstnavateli (odpovědné osobě), který neměl povinnost jej nově poučit, zaniká mu přístup k utajovaným informacím, protože se neshoduje zaměstnavatel (odpovědná osoba) a ten kdo fyzickou osobu poučoval?

NE. Skončí-li služební poměr nebo pracovněprávní, členský či obdobný vztah, ve kterém byl fyzické osobě umožněn přístup k utajované informaci, před 1. 1. 2012, původní poučení nezaniká. Lze pouze doporučit odpovědné osobě toho subjektu, ke kterému tento držitel osvědčení fyzické osoby nastoupí po 31.12.2011 do nového služebního poměru nebo pracovněprávního, členského či obdobného vztahu, ve kterém mu bude umožněn přístup k utajované informaci, aby postupovala podle § 11 odst. 2 zákona a držitele osvědčení fyzické osoby nově poučila, v čemž jí nic nebrání.

Fyzická osoba je držitelem platného národního osvědčení fyzické osoby a odpovědná osoba ví, že fyzická osoba bude muset být i držitelem osvědčení fyzické osoby pro cizí moc (certifikátu) NATO. Může odpovědná osoba poučit fyzickou osobu a v poučení zaškrtnout, že fyzická osoba byla seznámena s předpisy NATO, aniž by byla fyzická osoba již držitelem platného certifikátu NATO, a tím v rámci jednoho poučení splnit povinnost stanovenou jak pro přístup k národní  utajované informaci, tak i pro přístup k utajované informaci cizí moci? V poučení by bylo uvedeno pouze číslo osvědčení fyzické osoby.

V poučení se uvádí pouze číslo národního osvědčení fyzické osoby. V rámci poučení lze seznámit zároveň se všemi právními předpisy v oblasti utajovaných informací, tzn., s předpisy NATO, EU a WEU.

Fyzická osoba je držitelem platného národního osvědčení fyzické osoby a je poučena. Následně je fyzické osobě vydán certifikát NATO. Musí být fyzická osoba opětovně poučena?

Ano, v poučení se uvede číslo národního osvědčení, nikoliv číslo certifikátu a zaškrtne se, že fyzická osoba byla seznámena s předpisy NATO. To neplatí, v případě, že by v prvním poučení, které bylo provedeno k národnímu osvědčení fyzické osoby, již bylo zaškrtnuto, že fyzická osoba byla seznámena s předpisy NATO (tzn., byla s nimi seznámena, aniž by jí byl vydán certifikát) – v tomto případě, by již fyzická osoba nebyla opětovně poučena.

Platnost osvědčení fyzické osoby/certifikátu zaniká od 1.1.2012 dnem doručení nového osvědčení fyzické osoby/certifikátu (tzn. pro stejný nebo jiný stupeň). Platí to i zpětně, tzn., pokud je někdo držitelem více osvědčení fyzické osoby/certifikátů vydaných před 1. 1. 2012, je platné pouze posledně vydané/ý?

NE. Pokud je fyzická osoba držitelem více osvědčení fyzické osoby doručených před 1. 1. 2012, zůstávají po tomto datu všechna tato osvědčení fyzické osoby v platnosti. Podle ustanovení  § 56 odst. 1 písm. k) zákona č. 412/2005 Sb. jejich platnost zanikne doručením až nového osvědčení fyzické osoby pro jakýkoliv stupeň utajení. Tímto však není dotčen žádný další způsob zániku platnosti osvědčení fyzické osoby, který stanoví § 56 odst. 1 zákona č. 412/2005 Sb., tedy ani držiteli těchto osvědčení fyzické osoby nic nebrání v tom, aby osvědčení fyzické osoby, které/která již nadále nepotřebuje mít ve svém držení, kdykoliv vrátil Úřadu a jeho/jejich platnost zanikla podle § 56 odst. 1 písm. j) zákona č.412/2005 Sb.

Fyzická osoba má povinnost požádat o vydání nového osvědčení fyzické osoby/dokladu o bezpečnostní způsobilosti při zániku platnosti z důvodu změny údajů v něm uvedených, ztráty (odcizení), porušení celistvosti, do 15 dnů ode dne zániku. Pokud tak ve stanovené lhůtě neučiní, znamená to, že musí požádat o vydání úplně nového osvědčení fyzické osoby/dokladu o bezpečnostní způsobilosti, tudíž podat novou žádost o vydání osvědčení fyzické osoby/dokladu o bezpečnostní způsobilosti podle zákona č. 412/2005 Sb. (žádost, dotazník atd.), pokud by v budoucnu měla mít přístup k utajované informaci stupně utajení Důvěrné a vyšší nebo by měla vykonávat citlivou činnost?

ANO. Fyzická osoba je povinna v tomto případě podat zcela novou kompletní žádost o vydání osvědčení fyzické osoby příslušného stupně/dokladu o bezpečnostní způsobilosti podle zákona č. 412/2005 Sb., tedy je povinna předložit žádost o vydání osvědčení fyzické osoby/dokladu o bezpečnostní způsobilosti, prohlášení o svéprávnosti, prohlášení k osobnostní způsobilosti, fotografii, kompletní dotazník v listinné i elektronické podobě a kompletní písemnosti, jimiž dosvědčuje správnost uvedených údajů (bude dokládat  rodný list, potvrzení o příjmech). Výčet těchto podkladů naleznete – zde (osvědčení fyzické osoby) a zde(doklad o bezpečnostní způsobilosti)

Podle § 56 odst. 1 písm. j) zákona zaniká od 1.1.2012 platnost osvědčení fyzické osoby/certifikátu vrácením jeho držitelem tomu, kdo jej vydal. Zanikla dnem 1.1.2012 automaticky také platnost mého osvědčení, které jsem poslal Úřadu v srpnu 2011 se sdělením, že je již nepotřebuji, i když je na něm vyznačena platnost do 30.5.2018?

NE. Platnost osvědčení fyzické osoby, které bylo „vráceno“ Úřadu před 31.12.2011, ale jeho držitel splňuje podmínky pro jeho vydání stanovené zákonem č. 412/2005 Sb. a doba jeho platnosti dosud neuplynula, podle tohoto ustanovení nezaniká.
Na tuto osobu Úřad stále hledí jako na držitele osvědčení, který si kdykoliv před uplynutím doby platnosti osvědčení, nezanikla-li jeho platnost z jiného důvodu uvedeného v § 56 zákona č. 412/2005 Sb., může toto osvědčení od Úřadu vyžádat. V tom případě bude neprodleně odesláno na adresu, kterou ve své žádosti uvede.
Této osobě však nic nebrání v tom, aby kdykoliv po 1.1.2012 písemně oznámila Úřadu, že si přeje, aby platnost tohoto osvědčení zanikla tím, že osvědčení Úřadu vrátila, tzn. aby platnost osvědčení zanikla v souladu s ustanovením § 56 odst. 1 písm. j) zákona č. 412/2005 Sb..

Jaké jsou nejčastější nedostatky v hlášení změn u osvědčení fyzické osoby?

V případě, že dojde ke změně osob starších 18 let žijících s fyzickou osobou v domácnosti, ke které může dojít např. v souvislosti se změnou adresy trvalého pobytu, rodinného stavu, dosažení plnoletosti dětí, je povinností fyzické osoby oznámit Úřadu údaje k novým osobám v domácnosti, a to jméno, příjmení, rodné příjmení, dříve užívaná příjmení, datum narození, rodné číslo, místo narození, státní občanství, zaměstnavatele, vztah k fyzické osobě, případně oznámit, že osoby dříve uváděné  fyzickou osobou s ní již domácnost nesdílí.

Pro příklad uvádíme:

 1. Fyzická osoba v dotazníku uvedla, že je svobodná, a že s nikým starším 18 let v domácnosti nežije. Následně dojde u fyzické osoby ke změně rodinného stavu – vdaná. Její povinností je nahlásit výše uvedené údaje k manželovi/manželce.
 2. Fyzická osoba v dotazníku uvedla, že je vdaná a žije v domácnosti s dcerou a synem, kteří jsou starší 18 let. Děti přestanou s fyzickou osobou sdílet domácnost. Povinností fyzické osoby je nahlásit, že dcera a syn již s fyzickou osobou domácnost nesdílí.
 3. Fyzická osoba v dotazníku uvedla, že žije v domácnosti s přítelem/přítelkyní, který/á je starší 18 let. Následně dojde k rozchodu, přítel/přítelkyně přestane s fyzickou osobou sdílet domácnost. Povinností fyzické osoby je nahlásit, že přítel/přítelkyně (bývalý/á) již s fyzickou osobou domácnost nesdílí. Pokud by fyzická osoba začala sdílet domácnost s novým přítelem/přítelkyní, je její povinností nahlásit výše uvedené údaje k příteli/přítelkyni.
 4. Fyzická osoba v dotazníku např. v bodě 9.1 Finančně závislé osoby uvedla svoje děti. Následně děti dosáhnou 18 let a žijí s fyzickou osobou v domácnosti. Její povinností je nahlásit výše uvedené údaje k dětem.

Jakým způsobem mohu nahlásit změny a co musí toto hlášení obsahovat ?

 1. písemně poštou (NBÚ, P.O.BOX 49, Praha 56, PSČ 15006),
 2. elektronickou cestou se zaručeným elektronickým podpisem (posta@nbu.cz),
 3. osobním podáním na podatelně Úřadu ( Na Popelce 2/16, Praha 5 - Košíře),
  úřední hodiny podatelny:
  Pondělí a středa: 8:00 - 17:00
  Úterý a čtvrtek: 8:00 - 14:00
  Pátek: 8:00 - 13:00
 4. prostřednictvím další osoby, která příslušné hlášení změn předá na podatelnu Úřadu,
 5. prostřednictvím informačního systému datových schránek – datové schránky zřízené pro fyzickou osobu s tím, že v datové zprávě doporučujeme do pole „Věc“ uvést „Bezpečnostní řízení – hlášení změn“, ID Úřadu – h93aayw.

Doručovací adresa Úřadu je:

NBÚ
P.O.BOX 49
15006 Praha 56

Sídlo Úřadu je:

NBÚ
Na Popelce 2/16
Praha 5

Úřední hodiny podatelny jsou:

PO, ST - 8:00 - 17:00
ÚT, ČT - 8:00 - 14:00
PÁ - 8:00 - 13:00

Z hlášení změn musí být patrné, kdo jej činí (jeho jméno a příjmení, datum narození, případně místo trvalého pobytu), čeho se týká. Dále musí obsahovat označení orgánu, jemuž je určeno (Úřad) a podpis osoby, která změny hlásí.

Bližší informace k hlášení změn naleznete – zde

Do kdy musí být nahlášeny změny?

Neprodleně, tzn. jakmile Vám to okolnosti umožní a zároveň bez zbytečného odkladu.

Změnil jsem zaměstnání, musím to hlásit?

Ano.

Zřídil (zrušil) jsem účet (stavební spoření) musím to nahlásit?

Ne.

Změnil se mi stav na účtu, u stavebního spoření, musím to nahlásit?

Ne, pohyb finančních prostředků se nehlásí.

Na jakou adresu mám zaslat hlášení změn, doplnění údajů?

NBÚ, P.O.BOX 49, Praha 56, PSČ 15006

Bude fyzická osoba při podání druhé a další žádosti podle § 94 odst. 4 a 5 nebo § 99 odst. 4 a 5 zákona č. 412/2005 Sb.  dokládat opětovně prohlášení o zproštění povinnosti mlčenlivosti věcně a místně příslušného správce daně a, je-li cizincem, doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů státu, jehož je státním příslušníkem, jakož i státu, v němž pobýval nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců; tento doklad musí zahrnovat příslušné období podle § 14 odst. 4 (u osvědčení fyzické osoby), u dokladu o bezpečnostní způsobilosti (10 let zpětně) a nesmí být starší než 3 měsíce?

ANO. V § 94 odst. 5 a § 99 odst. 5 zákona č. 412/2005 Sb. je stanovena povinnost předkládat při podání této žádosti o vydání osvědčení fyzické osoby nebo dokladu o bezpečnostní způsobilosti opětovně i tyto dokumenty.

Upozorňujeme, že pokud fyzická osoba nedodrží minimální lhůty stanovené pro podání této žádosti před uplynutím doby platnosti jejího stávajícího osvědčení fyzické osoby/dokladu o bezpečnostní způsobilosti –

 • u stupně utajení Důvěrné 3 měsíce,
 • u stupně utajení Tajné 7 měsíců,
 • u stupně utajení Přísně tajné 10 měsíců,
 • u dokladu o bezpečnostní způsobilosti 5 měsíců,

bude její povinností podat novou kompletní žádost o vydání osvědčení fyzické osoby příslušného stupně/dokladu o bezpečnostní způsobilosti podle zákona č. 412/2005 Sb., tzn. že bude předkládat žádost o vydání osvědčení fyzické osoby/dokladu o bezpečnostní způsobilosti, prohlášení o svéprávnosti, prohlášení k osobnostní způsobilosti, fotografii, kompletní dotazník v listinné i elektronické podobě a kompletní písemnosti, jimiž dosvědčuje správnost uvedených údajů (bude dokládat rodný list, potvrzení o příjmech). Výčet těchto podkladů naleznete – zde (osvědčení fyzické osoby) a zde (doklad o bezpečnostní způsobilosti)

V tomto případě se nejedná o žádost o vydání osvědčení fyzické osoby/žádost o vydání dokladu o bezpečnostní způsobilosti podle § 94 odst. 4 a 5/99 odst. 4 a 5 zákona č. 412/2005 Sb., tedy o žádost o vydání nového osvědčení fyzické osoby/dokladu o bezpečnostní způsobilosti před uplynutím doby platnosti dosavadního osvědčení fyzické osoby/dokladu o bezpečnostní způsobilosti.

Za druhou a další žádost o vydání osvědčení fyzické osoby nebo dokladu o bezpečnostní způsobilosti podle zákona č. 412/2005 Sb., která obsahuje pouze náležitosti obsažené v § 94 odst. 5 nebo § 99 odst. 5 zákona č. 412/2005 Sb, NELZE POVAŽOVAT každou následně podanou žádost bez ohledu na skutečnost, jakým způsobem bylo (nebylo) bezpečnostní řízení týkající se první žádosti o vydání osvědčení fyzické osoby nebo dokladu o bezpečnostní způsobilosti ukončeno.

Např. Podala-li fyzická osoba žádost o vydání osvědčení fyzické osoby pro stupeň Důvěrné a řízení:

 • bylo zastaveno,
 • bylo ukončeno rozhodnutím o nevydání osvědčení fyzické osoby nebo
 • stále probíhá,

následně fyzickou osobou podaná žádost o vydání osvědčení fyzické osoby musí být novou kompletní žádostí podle zákona č. 412/2005 Sb., tzn., že předkládá žádost o vydání osvědčení fyzické osoby, prohlášení o svéprávnosti, prohlášení k osobnostní způsobilosti, fotografii, kompletní dotazník v listinné i elektronické podobě a kompletní písemnosti, jimiž dosvědčuje správnost uvedených údajů (bude dokládat rodný list, potvrzení o příjmech). Výčet těchto podkladů naleznete – zde (osvědčení fyzické osoby) a zde (Doklad o bezpečnostní způsobilosti)

Co je to SJM?

SJM - společné jmění manželů vychází z Občanského zákoníku z § 708 a násl., součástí společného jmění je to, čeho nabyl jeden z manželů nebo oba manželé společně za trvání manželství (např. vybavení domácnosti, finance) s výjimkou toho, co je uvedené v § 709 odst. 1 písm. a) až e) Občanského zákoníku, dále dluhy (např. půjčky) převzaté za trvání manželství, s výjimkou dluhů uvedených v § 710 odst. 1 písm. a) a písm. b) Občanského zákoníku)

Dotazník fyzické osoby obsahuje položku „Majetkové poměry“ a hned druhý bod této položky je „SJM“. Má fyzická osoba v případě vyjádření „Ano“ u tohoto bodu povinnost uvádět v následujících bodech také příjmy, finanční závazky, finanční pohledávky, nemovitosti, které se týkají výlučně manžela/manželky, registrovaného partnera/partnerky?

NE. Fyzická osoba má povinnost uvádět údaje týkající se pouze její osoby. Pokud je však např. spoludlužníkem u úvěru, který uzavřel/a manžel/manželka, registrovaný partner/partnerka, nebo je společně s manželem/manželkou, partnerem/partnerkou spoluvlastníkem nemovitého majetku nebo mají nemovitý majetek v SJM, tzn., že tyto údaje se týkají i její osoby, uvést je musí. Rovněž tak je její povinností uvést údaje týkající se jejího dispozičního práva k účtu jiné osoby.

Vyplňuji dotazník pro vydání osvědčení fyzické osoby, kam mám uvést přídavky na děti, podporu v nezaměstnanosti?

Do jiného příjmu než je mzda nebo plat – bod 9.7.

Vyplňuji dotazník pro vydání osvědčení fyzické osoby, kam mám uvést, že platím výživné na děti?

Do finančních závazků – bod 9.12.

Trvalé bydliště mám u rodičů, ale přes týden bydlím v místě, kde pracuji. Mám do bodu 19. (Osoby starší 18 let žijící s Vámi ve společné domácnosti) psát také bratra a rodiče?

Pojem domácnost je vymezen občanským zákoníkem. Pro účely bezpečnostního řízení se vychází z pojmů „domácnosti“, „rodinné domácnosti“ či „společné domácnosti“ obsažených v občanském zákoníku. Musí jít tedy o soužití minimálně dvou fyzických osob (přičemž jedna z nich je žadatel o vydání osvědčení fyzické osoby) a zároveň musí být splněny následující podmínky:

 1. skutečnost, že jde o spotřební společenství, tedy sdružení peněžních či jiných prostředků k úhradě společných potřeb.

  Uhrazování společných potřeb je nutno chápat šířeji než např. jen společnou úhradu nájmu a nákladů za služby spojené s tímto nájmem (podle § 690 občanského zákoníku „poskytování majetkových plnění má stejný význam jako osobní péče o rodinu a její členy“). Jde tedy o „hospodářské soužití, kde nejsou oddělené finanční prostředky a kdy se nerozlišuje, které věci v domácnosti smějí tyto osoby užívat.“

  Obecně tedy nelze usuzovat na soužití v domácnosti s fyzickou osobou pro účely bezpečnostního řízení pouze na základě společného bydlení v jednom obydlí (trvalý pobyt je institut evidence obyvatel a adresa uvedená např. v občanském průkazu není v tomto směru určující).
   
 2. podmínka trvalosti soužití v domácnosti s fyzickou osobou. Tato je dána, pokud „jsou objektivně zjistitelné okolnosti, které svědčí o úmyslu vést takové společenství trvale, nikoliv jen na přechodnou dobu.

Mám doklady v angličtině, musím je mít přeložené?

V případě předložení písemností v cizím jazyce musí být tyto předloženy v originále a současně v úředně ověřeném překladu do jazyka českého. Pokud je předložena písemnost v cizím jazyce na tzv. přenositelném dokumentu (např. A1,S1,S2,S3,DA1,P1,U1,U2,U3...), je v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 a č. 987/2009 akceptována bez úředně ověřeného překladu do českého jazyka, pokud je předložena v úředním jazyce členského státu Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru nebo Švýcarska.

Komunikuji v rámci bezpečnostního řízení s Úřadem prostřednictvím datové schránky, existuje nějaké doporučení, co se má uvádět v datové zprávě v poli „Věc“?

Při komunikaci prostřednictvím informačního systému datových schránek (ID Úřadu - h93aayw) v oblasti bezpečnostního řízení o vydání osvědčení fyzické osoby, dokladu o bezpečnostní způsobilosti, uvádějte, prosím, v datové zprávě v poli „Věc“ – „Bezpečnostní řízení“.

V případě, že reagujete na písemnost Úřadu (dožádání, sdělení, oznámení, rozhodnutí...), uvádějte také číslo jednací, kterým byla tato písemnost označena (např. 110002/2009-NBÚ/P, 111265/2009-NBÚ/E,...). Číslo jednací doporučujeme uvést rovněž do pole „Věc“ (např. Bezpečnostní řízení č.j.110002/2009-NBÚ/P...).

Chci se objednat na podání žádosti o vydání osvědčení, jak to mám udělat?

Telefonicky na tel.č. 257283225, není to však podmínkou, žadatel se může dostavit i bez objednání kdykoli v úřední hodiny podatelny.

Přišel mi dopis o zastavení řízení, protože jsem nedoplnil včas potřebné doklady, co mám dělat, aby řízení nebylo zastaveno?

Proti rozhodnutí o zastavení řízení lze podat do 15 dnů rozklad, který musí obsahovat předepsané náležitosti uvedené v § 127 zákona a zároveň doložit spolu s rozkladem požadované doklady, pokud jste tak již neučinil.

Jak mám vzít žádost o vydání osvědčení fyzické osoby zpět?

Účastník řízení má právo, po podání žádosti o vydání osvědčení fyzické osoby (dále jen „žádost“), vzít tuto žádost zpět a to až doby, než je rozhodnutí o podané žádosti pravomocné (§113 odst. 1 písm a) zákona).

V těchto případech je nezbytné zaslat Úřadu písemné sdělení, že fyzická osoba/účastník řízení bere svoji žádost o vydání osvědčení zpět. Je třeba specifikovat osobu (jméno, příjmení, rodné číslo nebo datum narození, bydliště), o jakou žádost se jednalo (stupeň utajení) a sdělení podepsat. Na základě tohoto sdělení, v souladu s ustanovením § 113 odst. 1 písm. a) zákona, Úřad probíhající řízení zastaví a vydá rozhodnutí o zastavení řízení, které je doručeno účastníku řízení. Po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí je rovněž zaslána informace o zastavení řízení odpovědné osobě účastníka řízení.

Výše uvedené skutečnosti se týkají rovněž zpětvzetí rozkladu proti vydanému rozhodnutí, neboť samotné rozhodnutí ve věci dosud nenabylo právní moci. Stejná pravidla platí i pro zpětvzetí žádosti o doklad o bezpečnostní způsobilosti nebo o osvědčení podnikatele.

Potřebuji nahlédnout do bezpečnostního svazku. Co pro to musím udělat?

Účastník řízení nebo jím zvolený zástupce, písemně zplnomocněný účastníkem řízení, mají před vydáním rozhodnutí právo nahlížet do neutajované části bezpečnostního svazku (dále jen „svazek“) (§ 89 odst. 7 zákona). Toto právo, jak je uvedeno výše, mají pouze do doby, než je vydáno rozhodnutí, tzn. po jeho vydání do svazku již nahlížet nemohou. Nahlížet je možné pouze do neutajované části svazku! Nahlížet lze na základě písemné žádosti adresované NBÚ, která je napsána volnou formou. Pracovník Úřadu následně písemně oznámí (možná telefonická domluva) účastníku řízení (nebo jeho zástupci) termín, kdy je možno do svazku nahlédnout. Nahlédnutí se uskutečňuje v budově NBÚ (Na Popelce 2, Praha 5-Košíře). Ten kdo nahlíží, je předem seznámen s možností pořizovat si ze svazku výpisy nebo požadovat za úplatu vyhotovení kopií ze svazku. O nahlédnutí je vždy učiněn písemný záznam, který je založen do svazku.