Změny, které má fyzická osoba povinnost Národnímu bezpečnostnímu úřadu (dále jen „Úřad“) neprodleně nahlásit (§ 66 odst. 1 písm. d) a § 66 odst. 2 zákona, 103 odst. 2 zákona, § 10 vyhlášky č. 363/2011 Sb., o personální bezpečnosti a o bezpečnostní způsobilosti), jsou:

 • změny v žádosti o vydání osvědčení fyzické osoby, v prohlášení o svéprávnosti, v prohlášení k osobnostní způsobilosti (např. léčba u psychiatra, péče psychologa, změna diagnózy, změna způsobu léčby - např. z ambulantní na ústavní, změna odborného zařízení) a v dotazníku fyzické osoby

Žádáme fyzické osoby, aby Úřadu oznamovaly pouze následující změny údajů uvedených v dotazníku, které se již nedokládají:

 1. adresa pro účely doručování - (ulice, číslo popisné, číslo orientační/evidenční, obec, PSČ, stát, od 1.7.2022 nově i vztah k adrese pro účely doručování (např. vlastnictví nemovitosti, souhlas s užíváním nemovitosti, právo nájmu apod.),
 2. zaměstnavatel - oznamují se i jednotlivé dílčí údaje - název, IČ, adresa, zastávané pracovní místo/funkce, oznamuje se rovněž ukončení pracovního/služebního poměru u dosavadního zaměstnavatele (neoznamuje se však změna adresy zaměstnavatele, a to pokud zaměstnavatel zůstává stejný),
 3. nabytí nemovitého majetku nacházejícího se mimo území České republiky (např. katastrální úřad + adresa, popis nemovitosti a způsob jejího využití - byt, chata, rodinný dům, garáž, pole – pronájem, způsob nabytí - koupě, dar, dědictví, převod do osobního vlastnictví, vlastní odhad ceny, nabývací cena),
 4. zahájení trestního řízení, respektive trestního stíhání, včetně uvedení kdy a kým bylo zahájeno a z jakého důvodu,
 5. vznik závazků, jejichž nominální hodnota jednotlivě nebo v souhrnu přesahuje 100 000 Kč nebo pětinásobek průměrného měsíčního příjmu fyzické osoby po odečtení povinných zákonných odvodů, podle toho, která částka je vyšší, a to pouze v případě, že závazek vznikl mezi fyzickými osobami (např. právní důvod - půjčka, celková výše půjčky, průměrné měsíční splátky, věřitel – Jan Novák),
 6. údaje k osobě manžela (manželky) nebo partnera (partnerky) a osob starších l8 let žijících s fyzickou osobou v domácnosti - oznamují se i jednotlivé dílčí údaje (při „přírůstku“ - jméno, příjmení, rodné příjmení, dříve užívaná příjmení, datum narození, rodné číslo, místo narození, okres narození, stát narození (pokud není ČR), státní občanství současná a předchozí, vztah k Vaší osobě, zaměstnavatel, IČ, zastávaná pracovní místo/funkce, zaměstnán/a od, při „úbytku“ - jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo),
 7. nově od 1.7.2022 léčba v souvislosti s požíváním alkoholu, užíváním omamných nebo psychotropních látek nebo s účastí na hazardních hrách (podrobné vyjádření - období a způsob léčby, jméno zařízení nebo odborníka apod.).

 

Upozornění

Vzhledem ke skutečnosti, že je povinností hlásit i změny v žádosti o vydání osvědčení fyzické osoby, je nutné, pokud dojde ke změně zaměstnání, kdy fyzická osoba bude mít i nadále přístup k utajovaným informacím, nahlásit i novou odpovědnou osobu. V případě, že dojde ke změně zaměstnání a v novém zaměstnání již fyzická osoba nebude mít přístup k utajovaným informacím, je nutné Úřadu oznámit, že dosavadní odpovědná osoba již odpovědnou osobou není (např. fyzická osoba ukončí služební poměr u Policie ČR a v novém zaměstnání již nebude mít přístup k utajovaným informacím – odpovědná osoba Ministerstva vnitra již není odpovědnou osobou nebo fyzická osoba ukončí služební poměr u Policie ČR a nastoupí k Ministerstvu obrany, kde bude mít přístup k utajovaným informacím – odpovědná osoba Ministerstva obrany je novou odpovědnou osobou).

Rovněž má fyzická osoba povinnost Úřadu oznámit, pokud přestane mít přístup k utajovaným informacím u svého zaměstnavatele (např. v žádosti o vydání osvědčení pro stupeň utajení Důvěrné fyzická osoba uvedla, že bude mít na pozici bezpečnostního pracovníka přístup k utajovaným informacím stupně Důvěrné, změní pracovní pozici a již nebude mít přístup k utajovaným informacím).

Jaké jsou nejčastější nedostatky v hlášení změn?

Nejčastější nedostatky v hlášení změn naleznete zde.

Jakou formu má hlášení změn mít?

Hlášení změn v žádosti o vydání osvědčení fyzické osoby, v prohlášení o svéprávnosti, v prohlášení k osobnostní způsobilosti lze učinit volnou formou nebo lze k jejich ohlášení využít šablony vzorů uvedené ve vyhlášce o personální bezpečnosti a o bezpečnostní způsobilosti – příloha č. 1, 2, 5.

Hlášení změn údajů v dotazníku fyzické osoby lze učinit volně formulovaným prohlášením, které je v souladu se strukturou položek dotazníku.

Jakým způsobem hlásit změny?

 • písemně poštou (Národní bezpečnostní úřad, P.O.BOX 49, Praha 56, PSČ 15006),
 • osobním podáním na podatelně Úřadu ( Na Popelce 2/16, Praha 5 - Košíře),
  úřední hodiny podatelny:
  Pondělí a středa: 8:00 - 17:00
  Úterý a čtvrtek: 8:00 - 14:00
  Pátek: 8:00 - 13:00
 • prostřednictvím další osoby, která příslušné hlášení změn předá na podatelnu Úřadu,
 • prostřednictvím datové schránky zřízené pro fyzickou osobu s tím, že v datové zprávě doporučujeme do pole „Věc“ uvést „Bezpečnostní řízení – hlášení změn“, ID Úřadu – h93aayw,
 • elektronickou cestou s uznávaným elektronickým podpisem (posta@nbu.cz).

Z hlášení změn musí být patrné, kdo jej činí (jeho jméno a příjmení, datum narození, případně místo trvalého pobytu), čeho se týká. Dále musí obsahovat označení orgánu, jemuž je určeno (Úřad) a podpis osoby, která změny hlásí.

Hlášení změn lze podat v listinné podobě nebo elektronické podobě.

V případě elektronického podání:

 1. žádost o vydání osvědčení musí být výstupem z autorizované konverze nebo musí být podepsaná fyzickou osobu a odpovědnou osobou, a to uznávaným elektronickým podpisem,
 2. prohlášení o svéprávnosti, prohlášení k osobnostní způsobilosti nemusí splňovat požadavky uvedené v bodu 1, u dodání na elektronickou podatelnu musí být podání podepsané fyzickou osobou a to uznávaným elektronickým podpisem,
 3. změny oznámené volnou formou nemusí splňovat požadavky uvedené v bodu 1, u dodání na elektronickou podatelnu musí být podání podepsané fyzickou osobou a to uznávaným elektronickým podpisem.

Kdo a kdy má povinnost hlásit změny?

 • fyzická osoba, která podala žádost o vydání osvědčení fyzické osoby a probíhá k ní bezpečnostní řízení (§ 103 odst. 2 zákona),
 • fyzická osoba, která je držitelem platného osvědčení fyzické osoby bez ohledu na to, zda má nebo nemá přístup k utajované informaci (§ 66 odst. 1 písm. d) a § 66 odst. 2 zákona) a to neprodleně (jedná se právně neurčitý pojem, tzn. jakmile jí to okolnosti dovolí a zároveň bez zbytečného odkladu).

Jakou sankci lze uložit za nesplnění povinnosti hlásit změny v dotazníku fyzické osoby?

 • až 50 000 Kč,
 • nenahlášení změny může být Úřadem rovněž vyhodnoceno jako bezpečnostní riziko ve smyslu § 14 odst. 3 zákona, což má za následek nevyhovění žádosti o vydání osvědčení fyzické osoby, resp. zrušení platnosti existujícího osvědčení fyzické osoby.