Podnikateli, který nezbytně k výkonu své činnosti potřebuje přístup k utajované informaci stupně utajení Důvěrné a vyšší, lze umožnit tento přístup, pokud je držitelem platného osvědčení podnikatele příslušného stupně utajení nebo vyššího, pokud zákon č. 412/2005 Sb., ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) nestanoví jinak (§ 58 až 62 zákona).

Osvědčení podnikatele vydává Národní bezpečnostní úřad (dále jen „Úřad“) podnikateli, který splňuje podmínky pro jeho vydání stanovené v § 16 zákona, po provedeném bezpečnostním řízení.

Kdo je účastníkem bezpečnostního řízení

Účastníkem bezpečnostního řízení je podle § 92 písm. b) zákona podnikatel, který podal žádost o vydání osvědčení podnikatele, nebo podle § 92 písm. c) zákona podnikatel, který je držitelem osvědčení podnikatele.

V bezpečnostním řízení se jedná a písemnosti se vyhotovují v českém jazyce, pokud nejde o výkon práv příslušníka národnostní menšiny. V případě písemnosti vyhotovené v cizím jazyce musí účastník bezpečnostního řízení tuto předložit v originále a současně v úředně ověřeném překladu do jazyka českého.

Rozhodnutí podat žádost o vydání osvědčení podnikatele je plně v kompetenci statutárního orgánu. V praxi tento případ nastane obvykle na základě obchodního kontaktu, například jednání s cílem uzavřít kupní smlouvu nebo smlouvu o dílo s institucí nebo obchodním partnerem, který požaduje, aby podnikatel byl držitelem platného osvědčení podnikatele, protože při plnění podmínek smlouvy se bude seznamovat s utajovanými informacemi, utajované informace mu budou poskytovány nebo u něho budou utajované informace vznikat.

Jaké jsou formy přístupu podnikatele k utajované informaci (§ 20 zákona)

Podle způsobu, jakým bude podnikatel k utajované informaci přistupovat, mohou nastat dvě varianty přístupu označované jako formy přístupu podnikatele k utajované informaci. Podnikatel má podle tohoto ustanovení přístup k utajované informaci:

  • která u něho vzniká, nebo je mu poskytnuta, nebo
  • která u něho nevzniká, ani mu není poskytována, ale ke které mají přístup zaměstnanci podnikatele nebo osoby jednající jménem podnikatele nebo za podnikatele, a to v souvislosti s výkonem pracovní nebo jiné činnosti pro podnikatele na základě smlouvy.

Forma přístupu podle bodu a) znamená, že podnikatel utajovanou informaci vytváří ve svých prostorách nebo že je mu poskytována k dalšímu nakládání ve vlastních prostorách, a to na jakémkoliv nosiči. V případě přístupu podnikatele podle bodu b) se jedná o seznamování se s utajovanou informací, tzn., že utajovaná informace není podnikateli předávána a podnikatel se s ní pouze seznámí např. u zadavatele zakázky.

Podmínky, které musí podnikatel nezbytně splňovat pro vydání osvědčení podnikatele s formou přístupu podle § 20 odst. 1 písm. a) zákona, zahrnují též podmínky stanovené pro formu přístupu podle § 20 odst. 1 písm. b) zákona. To znamená, že pokud podnikatel požádá o vydání osvědčení podnikatele s formou přístupu podle písm. a), má v případě vydání požadovaného osvědčení podnikatele přístup k utajované informaci i ve formě podle písm. b). Na základě uvedeného je v takovém případě u žádostí o vydání osvědčení podnikatele podaných po 1. 1. 2012 na vydaných osvědčeních vyznačována pouze forma přístupu podnikatele k utajované informaci podle § 20 odst. 1 písm. a) zákona.

Forma přístupu podle § 20 odst. 1 písm. b) zákona je na osvědčeních podnikatele vydaných na základě žádostí podaných po 1. 1. 2012 vyznačována, pokud podnikatel požádá pouze o formu přístupu podle písm. b).

Od 1. 1. 2012 se tedy nepodává žádost podnikatele o vydání jednoho osvědčení podnikatele pro obě formy přístupu podnikatele k utajované informaci.

Poznámka:

U osvědčení vydaného na základě žádostí podnikatele podané před 1. 1. 2012 a dále u osvědčení podnikatele vydaného před tímto datem, na němž jsou vyznačeny obě formy přístupu k utajované informaci (§ 20 odst. 1 písm. a) a b) zákona), zůstávají v případě vydání osvědčení a v případě vydání nového osvědčení podle § 56 odst. 4 zákona, jež ze specifických důvodů (odcizení, ztráta, poškození, nečitelnost, změna údajů) nahrazuje osvědčení původní, vyznačeny obě formy přístupu k utajované informaci, tj. § 20 odst. 1 písm. a) a b) zákona.

Dalším důležitým krokem je stanovení stupně utajení. Zde je nutné vycházet zejména z Nařízení vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných informací, v platném znění. V žádosti je nutné kromě stupně utajení jednoznačně definovat i formu (variantu) přístupu (§ 20 zákona) viz výše.

Upozornění pro podnikatele:

S ohledem na jednotlivá ustanovení zákona, vztahující se k provedení bezpečnostního řízení o žádosti a dále pak s přihlédnutím k ustanovení § 20 zákona, který stanovuje způsob přístupu k utajované informaci, nemůže podnikatel v rámci jedné žádosti požádat o tzv. kombinaci stupňů. Nelze tedy žádat o rozdílný stupeň utajení pro tzv. seznamování se s utajovanou informací (viz § 20 odst. 1 písm. b) zákona) a jiný stupeň utajení pro tzv. poskytování, vznik a uchovávání utajované informace (viz § 20 odst. 1 písm. a) zákona), ale pouze o jeden stupeň utajení, u kterého může požádat o přístup podle § 20 odst. 1 písm. a) zákona nebo o přístup podle § 20 odst. 1 písm. b) zákona.

Pokud podnikatel hodlá požádat o rozdílný stupeň utajení, musí předložit dvě samostatné žádosti (dva formuláře). V každé žádosti musí naprosto přesně specifikovat, o jaký stupeň utajení a formy nebo formu přístupu podle § 20 zákona žádá. Obsah obou žádostí musí naplňovat ustanovení § 96 zákona. Takto podané žádosti budou předmětem dvou samostatných bezpečnostních řízení.

Pokud podnikatel hodlá podat žádosti o rozdílný stupeň, doporučujeme způsob podání a obsah žádostí a rozsah dokládaných příloh konzultovat prostřednictvím sekretariátu Sekce bezpečnostního řízení, tel. č: 257 283 153, 258.