• analyzuje a vyhodnocuje informace z otevřených zdrojů potřebné pro analýzu nových hrozeb a aktuálních trendů
 • informuje osoby a orgány podle § 3 zákona o kybernetické bezpečnosti, orgány státní správy a zahraniční partnery o nových hrozbách a aktuálních trendech v kybernetické bezpečnosti
 • organizuje a plánuje cvičení kybernetické bezpečnosti na národní i mezinárodní úrovni
 • zajišťuje osvětovou a vzdělávací činnost v oblasti kybernetické bezpečnosti
 • podílí se na vývoji, naplňování a vyhodnocování národních strategií a politik v oblasti kybernetické bezpečnosti
 • průběžně monitoruje a vyhodnocuje trendy bezpečnostních hrozeb v kyberprostoru
 • podílí se na přípravě a koordinaci národních pozic při plnění mezinárodních závazků České republiky v oblasti kybernetické bezpečnosti
 • podílí se ve spolupráci s příslušnými organizačními celky Úřadu na zajišťování výzkumu a vývoje v oblasti kybernetické bezpečnosti
 • regulace v oblasti kybernetické bezpečnosti
 • provádění auditů shody se zákonem o kybernetické bezpečnosti
 • poskytování metodické podpory k zákonu o kybernetické bezpečnosti, souvisejícím právním předpisům a jejich implementaci do praxe
 • podílení se na zpracování návrhů právní úpravy v oblasti kybernetické bezpečnosti
 • podílí se na koordinaci národních pozic pro mezinárodní jednání v oblasti kybernetické bezpečnosti
 • zajišťuje zastupování Úřadu a České republiky v mezinárodních organizacích činných v oblasti kybernetické bezpečnosti
 • podílí se na přípravě právních úprav v oblasti kybernetické bezpečnosti na národní a mezinárodní úrovni