Národní bezpečnostní úřad připravil návrh zákona, který reaguje na aktuální epidemiologickou situaci v České republice, jež negativně dopadá i na oblast bezpečnostního řízení, a to zejména v případě řízení o opakovaných žádostech o vydání osvědčení nebo dokladu. Vzhledem k tomu, že subjekty spolupracující v tomto řízení s Národním bezpečnostním úřadem v současné době nejsou často schopny dostát povinnosti poskytnout informace důležité pro bezpečnostní řízení ve stanovených lhůtách, Národní bezpečnostní úřad pak nemůže včas rozhodnout o opakované žádosti podané držitelem osvědčení nebo dokladu a dochází tak k diskontinuitě přístupu k utajovaným informacím.

Novela zákona, kterou 16. listopadu 2020 schválila vláda, garantuje, že účastník řízení, který podal opakovanou žádost v době, kdy byl vyhlášen válečný stav nebo pro celé území České republiky nouzový stav nebo stav ohrožení státu, nebo byly-li uvedené stavy vyhlášeny v průběhu řízení o této žádosti, a o jeho žádosti nebylo rozhodnuto do doby skončení platnosti jeho dosavadního osvědčení, bude mít i nadále přístup k utajované informaci, a to do doby vydání rozhodnutí o opakované žádosti, nejdéle však po dobu 12 měsíců po skončení platnosti dosavadního osvědčení. Stejná úprava bude aplikována i pro výkon citlivé činnosti a přístup k utajovaným informacím stupně utajení Vyhrazené v případě držitele dokladu. Navržená úprava se v přechodných ustanoveních zavádí i pro ty osoby, které opakovanou žádost o osvědčení nebo doklad podaly před nabytím účinnosti tohoto zákona a před nabytím účinnosti zákona jim neuplynula doba platnosti osvědčení nebo dokladu.  

Zároveň novela zákona stanoví, že po dobu pro celé území ČR vyhlášeného nouzového stavu nebo stavu ohrožení státu anebo vyhlášeného válečného stavu lhůty uvedené v § 117 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, neběží.