Prohlášení NBÚ

Vzhledem k přetrvávající nejednotnosti a nejasnosti postupu při zřizování a obsazování funkce bezpečnostního ředitele, Národní bezpečnostní úřad (dále jen „NBÚ“) vydává toto prohlášení s cílem sjednotit postup při zřizování a obsazování funkce bezpečnostního ředitele a následném oznamování zřízení a obsazení, příp. změn ve funkci bezpečnostního ředitele NBÚ ve smyslu ustanovení § 71 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Zákon v ustanovení § 71 odst. 1 stanoví povinnost:

  • orgánu státu, u kterého utajovaná informace vzniká nebo kterému je poskytnuta,
  • právnické osobě a podnikající fyzické osobě, které mají přístup k utajované informaci,

zřídit a obsadit funkci bezpečnostního ředitele.

Za zřízení a obsazení funkce bezpečnostního ředitele v případech uvedených v písm. a) a b) odpovídá odpovědná osoba. Bezpečnostní ředitel je přímo podřízen odpovědné osobě. Funkci bezpečnostního ředitele může vykonávat i sama odpovědná osoba. Bližší podmínky výkonu funkce bezpečnostního ředitele upravuje ustanovení § 71 zákona.

Funkce bezpečnostního ředitele musí být zřízena a obsazena po celou dobu, po kterou trvá stav uvedený v písm. a) a b). To znamená, že v případech, kdy dochází ke změně osoby na funkci bezpečnostního ředitele, musí jmenování nového bezpečnostního ředitele navazovat bezprostředně po odvolání bezpečnostního ředitele dosavadního.

Další povinností, kterou musí odpovědná osoba zajistit, je oznamovací povinnost vůči NBÚ. NBÚ vede v souladu se zákonem evidenci bezpečnostních ředitelů. Podle § 71 odst. 2 zákona jsou všechny subjekty, u kterých byla funkce bezpečnostního ředitele zřízena, povinny NBÚ oznámit jméno, příjmení a rodné číslo osoby, která funkci bezpečnostního ředitele vykonává. Toto písemné oznámení je nutné zaslat NBÚ ve lhůtě 15 dnů od obsazení funkce bezpečnostního ředitele. NBÚ upozorňuje na nezbytnost dodržování této lhůty. NBÚ je nutné oznamovat i změny osob zastávajících funkci bezpečnostního ředitele. Cílem je, aby údaje v evidenci bezpečnostních ředitelů mohly být průběžně aktualizovány a odpovídaly skutečnému stavu.

V případě, že právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která má přístup k utajované informaci, nebo orgán státu, nezřídí a neobsadí funkci bezpečnostního ředitele, dopustí se správního deliktu uvedeného v ustanovení § 153 odst. 1 písm. d) zákona.

Neoznámí-li právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která má přístup k utajované informaci, nebo orgán státu, jmenování bezpečnostního ředitele, dopustí se správního deliktu uvedeného v ustanovení § 153 odst. 1 písm. e) zákona.
Za uvedené správní delikty je podle ustanovení § 153 odst. 2 zákona možné uložit pokutu do 300 000 Kč.