Změna zákona č. 412/2005 Sb.

Dne 24. 5. 2007 nabyl účinnosti zákon č. 119/2007 Sb., kterým se mění Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Novela přináší změny v těchto oblastech:

Zánik osvědčení podnikatele (§ 56)

Novela nově upravuje důvody zániku osvědčení podnikatele tj.
„§ 56 odst. 1 písm. d) zákona - platnost osvědčení podnikatele zaniká zrušením nebo zánikem podnikatele“.
Platnost osvědčení podnikatele tedy již nezaniká jeho „přeměnou“ ve smyslu § 69 obchodního zákoníku.
Osvědčení podnikatele, který zahájil přeměnu společnosti před účinností této novely, ale změny byly zapsány do obchodního rejstříku po nabytí účinnosti této novely, zůstává v platnosti za předpokladu, že nedošlo ke změně údajů uvedených v osvědčení podnikatele nebo k nesplňování podmínek uvedených v § 16 zákona.
Pokud došlo k přeměně podnikatele podle § 69 obchodního zákoníku před nabytím účinnosti novely zákona a tato byla již zapsána do obchodního rejstříku rovněž před nabytím účinnosti novely zákona, došlo k zániku platnosti vydaného osvědčení podnikatele.

Zároveň byly podnikateli rozšířeny jeho povinnosti uvedené v § 68 zákona. Podnikatel je povinen zaslat Národnímu bezpečnostnímu úřadu rozhodnutí o jeho přeměně podle § 69 obchodního zákoníku do 15 dnů ode dne jeho přijetí.

Zánik osvědčení fyzické osoby (§ 56)

Novela upřesňuje a doplňuje zánik platnosti osvědčení fyzické osoby:

  1. Platnost osvědčení fyzické osoby vydané Národním bezpečnostním úřadem zaniká vznikem služebního poměru příslušníka zpravodajské služby nebo pracovního poměru zaměstnance zařazeného do zpravodajské služby - nově § 56 odst. 1 písm. h) zákona.
  2. Příslušníku zpravodajské služby skončením služebního poměru nebo ukončením pracovního poměru zaměstnance zařazeného do zpravodajské služby nebo dnem, kdy přestane být fyzická osoba osobou uvedenou v § 141 odst. 1 zákona, nadále zaniká platnost osvědčení, jde-li o osvědčení fyzické osoby, vydané příslušnou zpravodajskou službou nebo Ministerstvem vnitra - nově § 56 odst. 1 písm. i) zákona.

V této souvislosti byl zákon rozšířen o nový § 56a, který umožňuje:

  1. Příslušné zpravodajské službě v případě zániku platnosti osvědčení fyzické osoby podle § 56 odst. 1 písm. h) a i) zákona této osobě vydat nové osvědčení, které nahrazuje osvědčení původní, a to ke dni vzniku jejího služebního nebo pracovního poměru.
  2. Ministerstvu vnitra v případě zániku platnosti osvědčení fyzické osoby podle § 56 odst. 1 písm. i) zákona této osobě vydat nové osvědčení, které nahrazuje osvědčení původní, a to ke dni, kdy se tato fyzická osoba stala osobou uvedenou v § 141 odst. 1 zákona.
  3. Národnímu bezpečnostnímu úřadu ve všech ostatních případech zániku platnosti osvědčení fyzické osoby podle § 56 odst. 1 písm. i) zákona této osobě vydat nové osvědčení, a to ke dni následujícímu po dni zániku platnosti původního osvědčení.
    Národní bezpečnostní úřad nové osvědčení fyzické osoby vydá na základě písemné žádosti této fyzické osoby do 5 dnů ode dne doručení žádosti. Tuto žádost může fyzická osoba podat do 30 dnů ode dne zániku platnosti původního osvědčení. Povinnou přílohou této žádosti je potvrzení odpovědné osoby příslušné zpravodajské služby nebo Ministerstva vnitra, že fyzická osoba byla držitelem jimi vydaného osvědčení fyzické osoby. Potvrzení obsahuje údaje o osvědčení fyzické osoby uvedené v § 54 odst. 2 písm. a) až f) zákona a den zániku platnosti tohoto osvědčení.

    V návaznosti na nový důvod zániku platnosti osvědčení byly rozšířeny povinnosti fyzické osoby, která má přístup k utajovaným informacím, uvedené v § 66 odst. 1 v písm. b) zákona o povinnost, odevzdat tomu, kdo osvědčení fyzické osoby vydal, do 5 dnů své osvědčení, jehož platnost zanikla podle § 56 odst. 1 písm. b) a f) až i) zákona.

Zvláštní přístup k utajované informaci (§ 58)

Nové znění ustanovení § 58 výrazně omezuje počet osob, které mají přístup k utajované informaci cizí moci bez platného osvědčení fyzické osoby a poučení.
Takový přístup k utajované informaci cizí moci je tedy nyní umožněn pouze prezidentovi republiky, předsedovi Senátu, předsedovi Poslanecké sněmovny, předsedovi vlády a ministru zahraničních věcí.

Jednorázový přístup k utajované informaci a „mimořádné situace“ (§ 59 a § 60)

Novelou došlo ke sjednocení přístupu k utajovaným informacím cizí moci v případech jednorázového přístupu a přístupu v „mimořádných situacích“ - pouze v souladu s požadavky této cizí moci.

Způsob poskytování utajovaných informací (§ 77)

Na základě novely lze dále poskytovat už poskytnutou utajovanou informaci cizí moci další cizí moci jen v souladu s požadavky cizí moci, která ji České republice poskytla.

Ustanovení znalce (§ 106)

Novela zrušila povinnost podrobit se vždy znaleckému zkoumání v případě, že je prováděno bezpečnostní řízení pro přístup k utajovaným informacím stupně utajení Přísně tajné. Nově tedy lze znalce ustanovit pouze v případě zjištění skutečností, vyvolávajících pochybnost o osobnostní způsobilosti účastníka řízení bez ohledu na stupeň utajení. Náklady na vypracování znaleckého posudku nese vždy Národní bezpečnostní úřad.
Pokud je ustanoven znalec, Národní bezpečnostní úřad bez výjimky bezpečnostní řízení přeruší.