Výzva k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení na plnění veřejné zakázky na služby

Česká republika, organizační složka státu–Národní bezpečnostní úřad vás v souladu s § 25 písm. a) a s § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázek, ve znění zákona č. 110/2007 Sb. (dále jen „zákon“)

vyzývá

k podání nabídky na poskytování celoročního úklidu venkovních prostor v objektu Národního bezpečnostního úřadu.

 1. Identifikační údaje zadavatele:
  název: Česká republika, organizační složka-Národní bezpečnostní úřad
  se sídlem: Na Popelce 2/16, 150 06 Praha 5
  zastoupená: Ing. Dušanem Navrátilem, ředitelem Úřadu
  IČ: 68403569
  spojení: telefon: 257283170 fax : 257283470
  kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Jiří Javůrek (tel.257283401)
  kontaktní osoba ve věcech organizačních: Ing. Adriana Vytisková (tel. 257283247, a.vytiskova@nbu.cz)
 2. Vymezení plnění veřejné zakázky:
  Předmětem veřejné zakázky je poskytování celoročního úklidu venkovních prostor a částečně vnitřních prostor v objektu Národního bezpečnostního úřadu.
 3. Zadávací dokumentace:
 4. Lhůta pro podání nabídek:
  Lhůta pro podání nabídek končí dne 18.9.2007 v 9.45 hodin. Nabídky doručené zadavateli po uplynutí této lhůty nebudou zařazeny do dalšího zadávacího řízení. Za dobu doručení nabídky zadavateli se považuje okamžik převzetí zásilky (nabídky) zadavatelem od přepravce zásilky.
 5. Místo pro podávání nabídek:
  Uchazeč může podat nabídku:
  • doporučeně poštou na adresu: Česká republika, organizační složka státu -Národní bezpečnostní úřad, poštovní schránka č. 49, 150 06 Praha 56 nebo
  • osobně v sídle zadavatele, po předchozí telefonické domluvě (257283247 paní Adriana Vytisková nebo 257283170 paní Věra Brožová) v pracovní dny v době od 08.30 do 15.30 hod., dne 18.9.2007 do 9.45 hod.
 6. Požadavky na prokázání kvalifikace:
  Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 způsobem uvedeným v § 62 odst. 2 zákona a profesní kvalifikační předpoklady dle §54 písm. a), b) zákona. Podrobně uvedeno v zadávací dokumentaci.
 7. Hodnotící kritéria:
  Základním hodnotícím kritériem bude nejnižší nabídková cena.