Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů. (dále jen "zákon"), v ustanovení § 68 písm. d) ukládá podnikateli povinnost oznamovat Národnímu bezpečnostnímu úřadu (dále jen "Úřad") vždy k 1. listopadu kalendářního roku všechny změny údajů uvedených v žádosti podnikatele podle § 96 odst. 2 písm. a) a b) zákona a tyto změny doložit způsobem uvedeným v § 96 odst. 2 písm. c) zákona.

Podnikatelé – držitelé potvrzení podnikatele ve smyslu § 62 zák. č. 148/1998 Sb., jejichž povinností do 31.12.2005 bylo vést dokumentaci objektové bezpečnosti, jsou od nabytí účinnosti zákona 1.1.2006 povinni tuto dokumentaci aktualizovat a její formu uvést do souladu se zákonem (projekt fyzické bezpečnosti - § 32 zákona) a vyhláškou č. 528/2005 Sb., o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických prostředků (dále jen "vyhláška").

Pro usnadnění splnění povinnosti hlášení změn v oblasti fyzické bezpečnosti připravil Úřad text prohlášení (viz soubor ke stažení).

  • V případě, že systém opatření fyzické bezpečnosti a aktualizovaný projekt fyzické bezpečnosti podnikatele plně odpovídá textu prohlášení, pak podnikatel prohlášení zašle Úřadu jako součást bezpečnostní dokumentace namísto aktualizovaného projektu fyzické bezpečnosti,
  • nebo
  • v případě, že u podnikatele došlo v oblasti fyzické bezpečnosti k takovým změnám, které odporují textu prohlášení, podnikatel zašle Úřadu přímo aktualizovaný projekt fyzické bezpečnosti jako součást bezpečnostní dokumentace.

Poznámka:

Upozorňujeme mimo jiné podnikatele na nové požadavky u 1.1.4. Úschovný objekt typ 1: S1 = 1 bod , příloha č.1 vyhlášky č. 528/2005 Sb., o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických prostředků, které je nutné zohlednit v projektu fyzické bezpečnosti.

Úschovným objektem typu 1 je nerozebíratelná ocelová skříň pevné konstrukce, její dveřní uzávěr je opatřen třístranným rozvorovým mechanismem a uzamykán. Dveřní uzávěr je samosvorný v uzavřeném stavu.

Úschovný objekt typu 1 není certifikovaný Úřadem. Shodu vlastností těchto úschovných objektů s výše uvedenými požadavky posuzuje provozovatel objektu. Zápis o posouzení shody se stává součástí projektu fyzické bezpečnosti.

Prohlášení k aktualizaci projektu fyzické bezpečnosti