Stanovisko Národního bezpečnostního úřadu ke zprávě NKÚ

Národní bezpečnostní úřad (dále jen "NBÚ") vznikl 1. listopadu 1998. Kontrolovaným obdobím byly roky 2000 - 2004. NBÚ sídlil v provizorních prostorách a v polovině roku 2001 přesídlil do nové budovy.

Porušení rozpočtových pravidel zjištěných NKÚ neznamená, že došlo k úniku či zpronevěře jakýchkoliv finančních prostředků ze státního rozpočtu, ale pouze k tomu, že s těmito prostředky nebylo nakládáno v souladu s rozpočtovými pravidly. Nedošlo tedy k žádnému rozkradení či zmizení peněz ze státního rozpočtu či jakéhokoliv jiného majetku.

1)
Vytýkané neodvedení určitých příjmů do státního rozpočtu v praxi představuje přijetí prostředků od výrobců zařízení, které pak NBÚ vyplácel autorům výzkumné činnosti. Podle nás zde nebyl státní rozpočet nijak zkrácen, naopak jsme byli vedeni snahou ušetřit. Od 1. ledna 2005 je stav napraven; přijaté finanční prostředky NBÚ odvádí do státního rozpočtu a stát je pak zase ve stejné výši prostřednictvím NBÚ, tedy jeho rozpočtu, vyplácí autorům.

2,1; 2,2; 2,3)
Vytýkání porušení rozpočtové kázně spočívalo v tom, že NBÚ použil prostředky zařazené v běžných výdajích na vývoj programového vybavení, přičemž na tuto činnost měl vyhradit investiční prostředky. Objektivně však musíme konstatovat, že zhruba za 50 miliónů byla vytvořena unikátní databázová aplikace, která nemá ve své funkčnosti obdoby jak v rámci ČR, tak v rámci členských států NATO a EU. Zde je jednoznačně doložitelné efektivní vynakládání finančních prostředků, byť z jiné rozpočtové položky.

3)
NKÚ nám dále vytkl nehospodárné nakládání s finančními prostředky. Jednalo se zejména o atypický vstupní prostor, kde jsou odbavovány všechny - i zahraniční - návštěvy a z důvodů bezpečnosti došlo k jeho nutné přestavbě a rozšíření. Jednalo se dle našeho názoru o výdaj nezbytný z bezpečnostního hlediska.

4)
Vytknuto bylo též porušení zákona o účetnictví, což v praxi představuje nesoulad účetní a materiálové evidence, nikoliv však jakoukoliv jeho ztrátu či nedohledatelnost. Odpovědný pracovník byl přeřazen na jinou, méně placenou, práci.

5)
NKÚ dále vytkl nedostatky v evidenci výdeje a příjmu nábojů, tedy rozpor s předpisy o nakládání se zbraněmi a střelivem. Došlo zde k selhání lidského faktoru, nebylo shledáno manko či neoprávněné nakládání se střelivem, jednalo se opravdu jen o administrativní nesoulad. Zde ředitel NBÚ Jan Mareš zpřísnil řídící kontrolu s nakládáním se střelivem a zároveň odpovědný pracovník byl citelně finančně postižen.

K odstranění zjištěných nedostatků ředitel NBÚ Jan Mareš přijal řadu opatření personálního, mzdového i systémového charakteru. Někteří pracovníci, kteří jako vedoucí byli za dodržování všech pravidel odpovědni, byli z funkcí odvoláni, další byl přeřazen na jinou práci.
Dále Jan Mareš postihl přímo zodpovědné pracovníky na jejich platu, což v celku představuje snížení o více než 130.000,-- Kč.
Některé vytčené nedostatky byly odstraněny již v průběhu kontroly. Ředitel Úřadu dále přijal zásadní opatření k tomu, aby se vytýkané nedostatky již neopakovaly - došlo k přepracování interních aktů řízení.
Dále byly posíleny kontrolní mechanismy k prevenci obdobných nedostatků a byl přijat další pracovník kontroly.

Aneta Kupková
tisková mluvčí NBÚ