Zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu

Majetek státu a prostředky státního rozpočtu určené na zabezpečení činnosti Národního bezpečnostního úřadu

Cílem kontroly bylo prověřit hospodaření s majetkem státu a prostředky státního rozpočtu u Národního bezpečnostního úřadu.
Kontrolovanou osobou byl Národní bezpečnostní úřad (dále jen "NBÚ"). Kontrolovaným obdobím byly roky 2000 až 2004 a v případě věcných souvislostí i rok předcházející.
Kontrolou zjištěné nedostatky se týkaly následujícího:

Dodržování zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)

1)
NBÚ v letech 2001 až 2003 neodváděl do státního rozpočtu veškeré příjmy dosažené v rámci svého hospodaření, čímž porušil rozpočtovou kázeň. Současně v důsledku tohoto jednání v uvedených letech zkresloval v oblasti příjmů o 15 až 38 % údaje předkládané v návrhu státního závěrečného účtu kapitoly 308 - Národní bezpečnostní úřad.

2,1)
NBÚ v letech 1999 až 2004 porušoval rozpočtovou kázeň, když neoprávněně použil prostředky státního rozpočtu republiky v celkovém objemu 51 020 tis. Kč. Tyto prostředky nečerpal v souladu s věcným plněním, případně je použil v rozporu s účelem, na který byly určeny zákonem o státním rozpočtu.

2,2)
Vzhledem ke zjištěním spočívajícím v neoprávněném použití prostředků státního rozpočtu lze konstatovat, že rozpočet NBÚ byl v položce běžných výdajů nadhodnocen v roce 2002 nejméně o 30 % a v roce 2003 nejméně o 63 %. NBÚ hradil z běžných výdajů pořízení, resp. technické zhodnocení dlouhodobého majetku. Rozpočet neodpovídal skutečným potřebám NBÚ, které by byly v oblasti běžných výdajů výrazně nižší, pokud by NBÚ respektoval zásady činnosti ústředních orgánů státní správy, spočívající v dodržování obecně závazných právních předpisů.

2,3)
NBÚ v letech 2003 a 2004 nefinancoval reprodukci majetku ze svého rozpočtu v rámci stanovených závazných ukazatelů financování programů.

3)
Při hospodaření s prostředky státního rozpočtu NBÚ v letech 2002 a 2003 porušoval zákonem stanovenou povinnost plnit určené úkoly nejhospodárnějším způsobem a používat prostředky státního rozpočtu na krytí nezbytných potřeb.

Dodržování zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví

4)
NBÚ nevedl v kontrolovaném období účetnictví správné, úplné a průkazné. V důsledku skutečnosti, že NBÚ nevedl v kontrolovaném období v účetnictví veškerý majetek, došlo dále ke zkreslení údajů, které NBÚ vykazoval v rozvaze.

Dodržování zákona č. 119/2002 Sb., zákon o zbraních

5)
V letech 2003 a 2004 nevedl NBÚ evidenci části střeliva v souladu s prováděcí vyhláškou č. 384/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o zbraních.

Dodržování zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů

Z kontroly NKÚ vyplynulo, že finanční kontrola nebyla v kontrolovaném období v podmínkách NBÚ organizována takovým způsobem, aby byla zajištěna přiměřená jistota, že tato kontrola podává včasné a spolehlivé informace o hospodaření, které jsou podkladem pro zajištění účinného řízení výkonu veřejné správy při plnění schválených záměrů a cílů.

Mgr. Marie Hošková,
členka Kolegia NKÚ