K citlivým činnostem pro oblast civilního letectví

Dne 13. ledna 2005 vyšlo ve Sbírce zákonů pod č. 31/2005 nařízení vlády, kterým se stanoví seznam citlivých činností pro civilní letectví (dále jen "nařízení"). Na základě zařazení činností v nařízení uvedených mezi citlivé činnosti musí každá fyzická osoba takovouto činnost vykonávající být, ke dni účinnosti nařízení, držitelem dokladu o bezpečnostní způsobilosti.

Dnem 13. ledna 2005 Národní bezpečnostní úřad započal s přijímáním žádostí o vydání dokladů o bezpečnostní způsobilosti od fyzických osob vykonávajících citlivé činnosti v nařízení uvedené (resp. jejich statutárních orgánů).

Národní bezpečnostní úřad by měl ukončit ověřování bezpečnostní způsobilosti do 3 měsíců ode dne doručení žádosti, nelze-li ověřování ve stanovené lhůtě ověřit, lze tuto lhůtu prodloužit o další 3 měsíce.

Vzhledem k účinnosti nařízení by měly být všechny fyzické osoby vykonávající na letištích, určených k obchodní letecké dopravě, některou z činností v nařízení uvedenou, do 1. července 2005, splňovat podmínky pro výkon citlivé činnosti. Vzhledem k předpokládanému počtu žádostí, které budou přijaty v krátkém časovém úseku, nelze zajistit vyřízení všech žádostí k tomuto datu, nicméně Národní bezpečnostní úřad bude při vyřizování žádostí, jakož i při provádění následného státního dozoru v oblasti bezpečnostní způsobilosti, v tomto přechodném - zaváděcím období, postupovat tak, aby nedošlo k ohrožení provozu letišť a činnosti podnikatelských subjektů, na něž se nařízení vztahuje.

Bližší informace k problematice citlivých činností pro civilní letectví naleznete zde.

Popis způsobu podávání žádostí a další informace vztahující se obecně k ověřování bezpečnostní způsobilosti naleznete v hlavním menu pod položkou bezpečnostní způsobilost fyzických osob.