Změna tiskopisu osvědčení

Národní bezpečnostní úřad přistoupil dne 13. listopadu 2003 k vydávání upraveného formuláře tiskopisu osvědčení. Upravené osvědčení bude obsahovat tyto údaje: číslo osvědčení, jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, místo narození, stupeň utajení pro které bylo vydání - slovy "Důvěrné", "Tajné", a "Přísně tajné", platnost osvědčení od a platnost osvědčení do.

Osvědčení vydaná na původním tiskopisu zůstávají v platnosti, pokud jejich platnost nezanikla ve smyslu § 37 odst.2 zákona č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"). Úřad nebude provádět výměnu platného osvědčení vydaného na původním tiskopisu za osvědčení nového typu.