Prohlášení

náměstkyně ředitele Národního bezpečnostního úřadu

JUDr. Zdeňky Jůzlové

pověřené řízením Národního bezpečnostního úřadu

Vláda ČR mne na svém večerním zasedání konaném dne 8. února pověřila řízením Národního bezpečnostního úřadu, a to po rezignaci pana magistra Mareše.

Činnost Národního bezpečnostního úřadu není žádným způsobem destabilizována či narušena. Naopak je prováděna plně v souladu s platnou právní úpravou i mezinárodními závazky České republiky v oblasti ochrany utajovaných informací. Věřím, že k odstranění případných nejasností ohledně činnosti NBÚ přispěje podstatnou měrou práce kontrolního orgánu Poslanecké sněmovny a já osobně prohlašuji, že jsem připravena jí poskytnout nezbytnou součinnost a všechny požadované údaje.

Uvědomuji si, že spojení bývalého zaměstnance NBÚ pana Šiši s osobami obviněnými ze závažné trestné činnosti nesvědčí dobrému jménu NBÚ a úřad se od jejich činnosti jednoznačně distancuje. Popírám ovšem, že by pan Šiša či dokonce pan Větrovec měli přístup k bezpečnostním prověrkám a měli možnost jejich výsledek či provádění jakkoliv ovlivnit. Samotný systém provádění prověrek, kdy je každý jednotlivý úkon prověrky zajištěn proti neoprávněnému zásahu, to prokazatelně vylučuje. Jednoznačně a s plnou osobní odpovědností odmítám tvrzení o zpochybnění bezpečnostních prověrek fyzických či právnických osob a manipulaci s nimi. Takové tvrzení označuji za nepravdivé. Jsem připravena o tom přesvědčit členy výboru pro obranu a bezpečnost Poslanecké sněmovny.

Ať už byl pan Šiša obviněn z čehokoliv, má-li toto obvinění přímou souvislost s jeho činností na NBÚ, je úřad i nadále připraven kdykoliv poskytovat plnou součinnost orgánům činným v trestním řízení, tak jak vždy činil.

Pro vysvětlení některých nedorozumění zdůrazňuji, že při NBÚ v současné době působí DVĚ rozkladové komise ředitele. Ta komise, která se jako poradní orgán zabývá opravným prostředkem podaným proti nevydání osvědčení, byla prvně zřízena až v lednu tohoto roku a to podle nové právní úpravy účinné právě od ledna letošního roku (zákon č. 412/2005 Sb.). Všichni její členové jsou držiteli osvědčení pro nejvyšší stupeň utajení. Je proto vyloučeno, aby se na její činnosti podílel pan Větrovec či do ní jakkoliv zasahoval pan Šiša! To jsou jednoznačně prokazatelná fakta, jejichž zpochybnění musím z plnou osobní odpovědností označit za manipulaci a poškození práce NBÚ.