Dne 5. února 2008 v částce 9 vyšla ve Sbírce zákonů pod č. 19/2008 novela vyhlášky č. 528/2005 Sb., o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických prostředků. Účinnost této novely je stanovena na 15. února 2008. V této souvislosti uvádíme následující:

Projekty fyzické bezpečnosti vzniklé před 15. únorem 2008 i nadále splňují minimální požadavky fyzické bezpečnosti stanovené pro ochranu utajovaných informací kategorie Vyhrazené a není nutné je aktualizovat podle požadavků vyhlášky č. 19/2008 Sb., kterou se mění vyhláška č. 528/2005 Sb., o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických prostředků.

Povinnost aktualizovat projekt fyzické bezpečnost podle vyhlášky č. 19/2008 Sb. nastane v okamžiku jakékoli změny ve způsobu zajištění ochrany pro zabezpečenou oblast kategorie Vyhrazené.

V případě zabezpečené oblasti, kde se ukládá utajovaná informace stupně utajení Vyhrazené, která vyžaduje zvláštní režim nakládání (např. KRYPTO) a byla stanoven celková míra rizika „malá“, musí být projekt fyzické bezpečnosti přepracován v souladu s vyhláškou č. 19/2008 Sb., do 31. března 2008, a to z důvodu, že byly změněny bodové hodnoty nejnižší míry zabezpečení zabezpečené oblasti.

V případě aktuálně předkládané žádosti podnikatele o vydání osvědčení podnikatele musí být projekt fyzické bezpečnosti předkládaný v rámci bezpečnostní dokumentace v souladu s vyhláškou č. 19/2008 Sb.