Novela vyhlášky č. 526/2005 Sb., o stanovení vzorů používaných v oblasti průmyslové bezpečnosti a o seznamech písemností a jejich náležitostech nutných k ověření splnění podmínek pro vydání osvědčení podnikatele a o způsobu podání žádosti podnikatele (vyhláška o průmyslové bezpečnosti).

Dne 24.1.2008 byla rozeslána částka č. 5 Sbírky zákonů, ve které byla vyhlášena vyhláška č. 11/2008 Sb., kterou se mění vyhláška č. 526/2005 Sb., o stanovení vzorů používaných v oblasti průmyslové bezpečnosti a o seznamech písemností a jejich náležitostech nutných k ověření splnění podmínek pro vydání osvědčení podnikatele a o způsobu podání žádosti podnikatele (vyhláška o průmyslové bezpečnosti). Tímto dnem nabývá novela účinnosti.

Novelizována byla ustanovení § 2 odst. 1 písm. o) vyhlášky o průmyslové bezpečnosti a písmena n) až p) přílohy č. 5 vyhlášky o průmyslové bezpečnosti, ve které je stanoven vzor dotazníku podnikatele.

Nově ustanovení § 2 odst. 1 písm. o) vyhlášky o průmyslové bezpečnosti zní:

  • „o) potvrzení insolvenčního soudu dokládající neexistenci skutečností uvedených v § 17 odst. 1 zákona,“.

Písmena n) až p) přílohy č. 5 vyhlášky o průmyslové bezpečnosti (vzor dotazníku podnikatele) zní:

„n) Podání insolvenčního návrhu

n1 Datum podání návrhu na zahájení insolvenčního řízení
n2 Správce3
n3 Fyzická osoba
n3.1 Jméno
n3.2 Příjmení
n3.3 Titul
n3.4 Datum narození
n3.5 Místo trvalého pobytu - okres
n3.6 Obec
n3.7 PSČ
n3.8 Ulice
n3.9 Číslo popisné /evidenční/
n3.10 Číslo orientační
n4 Právnická osoba
n4.1 Obchodní firma
n4.2
n4.3 Adresa-sídlo – okres
n4.4 Obec
n4.5 PSČ
n4.6 Ulice
n4.7 Číslo popisné /evidenční/
n4.8 Číslo orientační
n4.9 Jednání za právnickou osobu
n4.9.1 Fyzická osoba
n4.9.1.1 Jméno
n4.9.1.2 Příjmení
n4.9.1.3 Titul
n4.9.1.4 Datum narození
n4.9.1.5 Místo trvalého pobytu - okres
n4.9.1.6 Obec
n4.9.1.7 PSČ
n4.9.1.8 Ulice
n4.9.1.9 Číslo popisné /evidenční/
n4.9.1.10 Číslo orientační
n4.9.2 Právnická osoba
n4.9.2.1 Obchodní firma
n4.9.2.2
n4.9.2.3 Adresa-sídlo - okres
n4.9.2.4 Obec
n4.9.2.5 PSČ
n4.9.2.6 Ulice
n4.9.2.7 Číslo popisné /evidenční/
n4.9.2.8 Číslo orientační
n5 Ocenění majetkové podstaty4
n6 Podání návrhu na moratorium5
n6.1 Datum podání návrhu na moratorium
n7 Rozhodnutí o návrhu na moratorium6
n7.1 Datum pravomocného rozhodnutí
n7.2 Číslo pravomocného rozhodnutí
n7.3 Účinnost od
n7.4 Účinnost do
n7.5 Prodloužení o 30 dnů – ANO /NE/
n7.6 Označení soudu, který rozhodl

3§ 21 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.

4§ 219 insolvenčního zákona.

5§ 115 insolvenčního zákona.

6§ 117 insolvenčního zákona.“.

„o) Rozhodnutí o insolvenčním návrhu7

o1 Datum pravomocného rozhodnutí
o2 Číslo pravomocného rozhodnutí
o3 Označení soudu, který rozhodl
o4 Správce3)
o5 Fyzická osoba
o5.1 Jméno
o5.2 Příjmení
o5.3 Titul
o5.4 Datum narození
o5.5 Místo trvalého pobytu - okres
o5.6 Obec
o5.7 PSČ
o5.8 Ulice
o5.9 Číslo popisné /evidenční/
o5.10 Číslo orientační
o6 Právnická osoba
o6.1 Obchodní firma
o6.2
o6.3 Adresa-sídlo - okres
o6.4 Obec
o6.5 PSČ
o6.6 Ulice
o6.7 Číslo popisné /evidenční/
o6.8 Číslo orientační

7§ 134 insolvenčního zákona.“.

„p) Rozhodnutí insolvenčního soudu o způsobu řešení úpadku8

p1 Datum pravomocného rozhodnutí
p2 Číslo pravomocného rozhodnutí
p3 Označení soudu, který rozhodl
p4 Způsob řešení úpadku

8§ 136 insolvenčního zákona.“.