o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů

Novela zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, která byla schválena Parlamentem České republiky a dne 11. srpna 2011 podepsána prezidentem republiky, nabude účinnosti dnem 1. ledna 2012. V oblasti průmyslové bezpečnosti přinese novela zákona řadu změn, jejichž účelem je snížení administrativní zátěže účastníků bezpečnostního řízení a držitelů osvědčení podnikatele a zrychlení bezpečnostního řízení.

Bezpečnostní řízení se již nebude provádět ve vztahu k podnikateli, který bude potřebovat přístup k utajované informaci stupně utajení Vyhrazené. Podnikatel bude mít nově přístup k utajované informaci tohoto stupně utajení na základě prohlášení, že je schopen zabezpečit ochranu utajovaných informací, které předá tomu, kdo mu bude utajované informace poskytovat. Poskytovatel bude zároveň oprávněn požadovat od podnikatele předložení jeho bezpečnostní dokumentace a bude pouze na jeho zvážení a odpovědnosti, zda podnikateli utajovanou informaci zpřístupní.

Národní bezpečnostní úřad bude pouze vykonávat státní dozor v této oblasti, tzn. kontrolovat, zda jsou podmínky stanovené pro přístup k utajované informaci stupně utajení Vyhrazené dodržovány a zda je ochrana této utajované informace skutečně podnikatelem (i poskytovatelem) zabezpečena.

V souvislosti s touto změnou budou všechna bezpečnostní řízení týkající se žádosti o vydání osvědčení podnikatele pro stupeň utajení Vyhrazené, která dosud nebudou pravomocně ukončena, dnem nabytí účinnosti novely zákona zastavena.

Osvědčení podnikatele pro stupeň utajení Vyhrazené, které bylo vydáno před nabytím účinnosti novely zákona, bude považováno po dobu tří měsíců po nabytí účinnosti novely, tj. do 31. března 2012, za prohlášení podnikatele podle novely zákona, s tím, že po uplynutí této přechodné doby podnikatel buď vydá vlastní prohlášení podnikatele anebo přístup k této utajované informaci ukončí.

V rámci bezpečnostního řízení ve vztahu k podnikateli, který bude potřebovat přístup k utajované informaci vyššího stupně utajení než Vyhrazené, dojde ke snížení administrativní zátěže účastníků řízení, neboť dojde k výrazné redukci údajů, které žadatel vyplňuje v dotazníku podnikatele a současně dojde ke snížení počtu písemností, které podnikatel předkládá k ověření splnění podmínek pro vydání osvědčení podnikatele. Kombinací redukce shora uvedených údajů a písemností vyžadovaných od žadatelů a zkrácení lhůt v řízení o vydání osvědčení podnikatele dojde ke zrychlení bezpečnostního řízení. Novela dále předpokládá snížení administrativní zátěže držitelů osvědčení podnikatele a účastníků bezpečnostního řízení v souvislosti se zcela novou úpravou oznamování změn údajů uvedených v žádosti podnikatele v průběhu bezpečnostního řízení nebo po vydání osvědčení podnikatele s tím, že podrobnosti stanoví prováděcí právní předpis.

Žádost podnikatele o vydání osvědčení podnikatele bude nově zpoplatněna, a to:

  • žádost o vydání osvědčení podnikatele v případě, že u něho utajovaná informace nevzniká, ani mu není poskytována, ale ke které mají přístup zaměstnanci podnikatele nebo osoby jednající jménem podnikatele nebo za podnikatele, a to v souvislosti s výkonem pracovní nebo jiné činnosti pro podnikatele na základě smlouvy, částkou 5 000 Kč,
  • žádost podnikatele o vydání osvědčení podnikatele v případě, že u něho utajovaná informace vzniká nebo mu je poskytnuta, částkou 10 000 Kč.

Meziresortní připomínkové řízení k návrhu vyhlášky o průmyslové bezpečnosti vydané k provedení příslušných ustanovení zákona probíhá od 17. 8. 2011 do 7. 9. 2011. Návrh vyhlášky je veřejně přístupný na internetových stránkách Národního bezpečnostního úřadu a v rámci probíhajícího připomínkového řízení k němu lze ze strany veřejnosti podávat připomínky.

Národní bezpečnostní úřad byl obeznámen se skutečností, že držitelé osvědčení podnikatele jsou v současné době oslovováni sděleními soukromoprávních subjektů, ve kterých je nabízena pomoc při aplikaci novely zákona. Tuto činnost Národní bezpečnostní úřad nekoordinuje a distancuje se od ní.

Národní bezpečnostní úřad v této souvislosti upozorňuje, že oproti jakýmkoli subjektům je jedinou autoritou, která je oprávněna poskytnout autentický výklad zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti. Z tohoto důvodu se mohou držitelé osvědčení podnikatele, jakož i podnikatelé, kteří chtějí podat žádost o vydání osvědčení podnikatele, v případě jakýchkoli nejasností s aplikací předmětné novely obrátit přímo na Národní bezpečnostní úřad (jedná se především o e-mailové adresy prumyslova.bezpecnost@nbu.cz, sbr@nbu.cz a telefonní čísla 257 283 258, 257 283 153). Národní bezpečnostní úřad je připraven poskytnout nejen k novým ustanovením zákona konzultace, a to bezplatně.

K problematice novely zákona Národní bezpečnostní úřad připravuje školení pro podnikatele a bezpečnostní ředitele orgánů veřejné moci, které bude realizováno před nabytím její účinnosti (předpoklad měsíc říjen-listopad 2011). Konkrétní termíny a informace k tomuto školení budou s dostatečným předstihem zveřejněny na internetových stránkách Národního bezpečnostního úřadu.