Z ustanovení § 157 odst 3 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informaci a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) vyplývají dvě základní skutečnosti:

  • dnem 1. ledna 2008 dojde ke zrušení stupně utajení u utajovaných písemností vzniklých do 31. prosince 1992 a
  • odpovědná osoba může v termínu do 31. prosince 2007 stanovit jinak, tzn. že může stanovit, že stupeň utajení se neruší.

Vzhledem k jiným ustanovením zákona (např. § 22 odst. 2) a příslušným ustanovením vyhlášky č. 529/2005 Sb.,o administrativní bezpečnosti a o registrech utajovaných informací (dále jen „vyhláška“) lze vyslovit následující závěry:

  1. odpovědná osoba může stanovit jinak pouze u utajovaných písemností vlastních; tzn. u těch u kterých byl subjekt, jehož je odpovědnou osobou, jejich původcem, resp. je právním nástupcem tohoto původce,
  2. pokud je nebo bude stanovena a na utajované písemnosti vyznačena doba utajení delší než do 31. prosince 2007, považuje se toto za rozhodnutí (stanovení jinak) odpovědné osoby dle § 157 odst. 3,
  3. pokud odpovědná osoba v konkrétním případě nerozhodne, že stupeň utajení u vlastních utajovaných písemností se neruší (nestanoví jinak) dojde ke zrušení stupně utajení přímo ze zákona,
  4. v případech podle bodu 3. původce oznámí všem adresátům utajované informace, u kterých utajovaných písemností došlo ke zrušení stupně utajení podle § 157 odst. 3 nebo jim oznámí u kterých utajovaných písemností rozhodl jinak (stupeň utajení se neruší). Tito adresáti toto následně neprodleně oznámí písemně všem dalším adresátům, kterým utajovanou písemnost zpřístupnili,
  5. v případech, kdy odpovědná osoba, u vlastních utajovaných písemností, nerozhodla jinak (dochází ke zrušení stupně utajení ze zákona) vyznačí se zrušení stupně utajení na původně utajované písemnosti. U přijatých utajovaných písemností, které vznikly v uvedeném období a jsou u subjektu uloženy, zajistí toto vyznačení odpovědná osoba až poté, kdy obdrží od původce těchto utajovaných písemností, nebo jejich odesílatele oznámení podle bodu 4.,
  6. současně s vyznačením zrušení stupně utajení na písemnosti je nutné provést další administrativní úkony stanovené v § 6 vyhlášky.

Způsob deklarování toho, že odpovědná osoba v konkrétních případech stanovila, že stupeň utajení se neruší, je možné provést buď záznamem přímo na utajované písemnosti nebo samostatným záznamem, který bude obsahovat i seznam utajovaných písemností, u kterých se stupeň utajení neruší.

Specifická situace může nastat u utajovaných mezinárodních smluv. Zde byl stupeň utajení výsledkem dohody smluvních stran a proto u nich nelze zrušit stupeň utajení pouze jednostranným aktem.