Výroční zpráva bezpečnostního archivu
Národního bezpečnostního úřadu za rok 2017
Sídlo archivu: Na Popelce 2/16, 15006 Praha
Telefon: 257 283 111
E-mail: Archiv@nbu.cz
www: http://www.nbu.cz
Zřizovatel: Národní bezpečnostní úřad
Akreditace: udělena 6. ledna 2009
          Personální podmínky
          Archiv podle §62, odst. 3 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů ve znění
          pozdějších předpisů neuvádí.
          Celkové množství uložených archiválií
          Počet fondů: 1
          Běžné metry celkem: 11,22
          Počet evidenčních jednotek: 95
          Výběr, archivní zpracování a využívání archiválií
          Výběr archiválií: probíhá pravidelně ve skartačním řízení z dokumentů původce. V roce 2017 bylo vydáno 5 skartačních protokolů
          a v nich povoleno zničení cca 2,50 běžných metrů dokumentů.
          Zpracování archiválií: nezpracováno
          Využití archiválií: bezpečnostní archiv navštívíl v uplynulém roce jeden badatel. Nebyly zhotoveny fotokopie ani bezpečnostní kopie.
          Nebyly rovněž zpracovávány rešerše.
          Stav archiválií
          Stav spravovaných archiválií je dobrý.
          Konzervace a restaurování archiválií
          Bezpečnostní archiv NBÚ nemá konzervátorskou ani restaurátorskou dílnu, archiválie v něm uložené takové zásahy nevyžadují.