Výroční zpráva bezpečnostního archivu
Národního bezpečnostního úřadu za rok 2018
 
Sídlo archivu: Na Popelce 2/16, 150 06 Praha 5
Telefon: 257 283 111
E-mail: archiv@nbu.cz
Zřizovatel: Národní bezpečnostní úřad
Akreditace: udělena 6. ledna 2009
 
Personální podmínky:
Archiv podle §62, odst. 3 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů neuvádí.
 
Celkové množství uložených archiválií:
Počet fondů: 1
Běžné metry celkem: 12, 33
Počet evidečních jednotek: 104
 
Výběr, archivní zpracování a využívání archiválií:
Výběr archiválií: probíhá pravidelně ve skartačním řízení z dokumentů původce. V roce 2018 bylo vydáno 18 skartačních protokolů a v nich povoleno zničení cca 5, 60 běžných metrů dokumentů.
Zpracování archiválií: nezpracováno.
Využití archiválií: bezpečnostní archiv nenavštívil v uplynulém roce žádný badatel. Nebyly zhotoveny fotokopie ani bezpečnostní kopie. Nebyly rovněž zpracovávány rešerže.
 
Stav archiválií:
Stav spravovaných archiválií je dobrý.
 
Konzervace a restaurování archiválií:
Bezpečnostní archiv NBÚ nemá konzervátorskou ani restaurátorskou dílnu, archiválie v něm uložené takové zásahy nevyžadují.
 
Ostatní:
V letech 2019 - 2020 se předpokládá vybudování bezpečnostního digitálního archivu, ve kterém budou ukládány dokumenty původce v digitální podobě prohlášené za archiválie a digitalizáty pořízené z uložených papírových archiválií.