Výroční zpráva bezpečnostního archivu
Národního bezpečnostního úřadu za rok 2020
 
 
Sídlo archivu: Na Popelce 2/16, 150 06 Praha
Telefon: 257 283 111
E-mail: archiv@nbu.cz
www: http://www.nbu.cz
Zřizovatel: Národní bezpečnostní úřad
Akreditace: udělena 6. ledna 2009
 
 
Personální podmínky
Archiv podle § 62, odst 3 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů neuvádí.
 
Celkové množství uložených archiválií
Počet fondů: 1
Běžné metry celkem: 9,5
Počet evidenčních jednotek: 67
 
Výběr, archivní zpracování a využití archiválií
Výběr archiválií: probíhá pravidelně ve skartačním řízení z dokumentů původce. V roce 2020 bylo vydáno 32 skartačních protokolů a v nich povoleno zničení cca 4,5 běžných metrů dokumentů.
Zpracování archiválií: nezpracováno.
Využití archiválií: bezpečnostní archiv nenavštívil v uplynulém roce žádný badatel.
Nebyly zhotoveny fotokopie ani bezpečnostní kopie. Nebyly rovněž zpracovávány rešerže.
 
Stav archiválií
Stav spravovaných archiválií je dobrý.
 
Konzervace a restaurování archiválií
Bezpečnbostní archiv NBÚ nemá konzervátorskou ani restaurátorskou dílnu, archiválie v něm uložené takové zásahy nevyžadují.