Výroční zpráva specializovaného archivu
Národního bezpečnostního úřadu za rok 2021
 
Sídlo archivu: Na Popelce 2/16, 150 06 Praha
Telefon: 257 283 111
E-mail: archiv@nbu.cz
www: http://www.nbu.cz
Zřizovatel: Národní bezpečnostní úřad
Akreditace: udělena 15. ledna 2010
 
 
Personální podmínky
Systemizovaný stav: 1 pracovní úvazek
Skutečný stav: 1 pracovní úvazek
 
Celkové množství uložených archiválií
Počet fondů: 1
Běžné metry celkem: 27,40
Počet evidenčních jednotek: 186
 
Výběr, archivní zpracování a využívání archiválií
Výběr archiválií probíhá pravidelně ve skartačním řízení z dokumentů původce.
V roce 2021 byly vydány 2 skartační protokoly a v nich povoleno zničení cca 8,00
běžných metrů dokumentů.
Zpracováýbní archiválií: nezpracováno.
Využití archiválií: specializovaný archiv navštívil v uplynulém roce 1 badatel. Nebyly
zhotovoeny fotokopie ani bezpečnostní kopie. Nebyly rovněž zpracovány rešerše.
 
Stav archiválií
Stav spravovaných archiválií je dobrý.
 
Konzervace a restaurování archiválií
Specializovaný archiv NBÚ nemá konzervátorskou ani restaurátorskou dílnu,
archiválie v něm uložené takové zásahy nevyžadují.