Výroční zpráva bezpečnostního archivu
Národního bezpečnostního úřadu za rok 2022
 
Sídlo archivu: Na Popelce 2/16, 150 06 Praha
Telefon: 257 283 111
E-mail: archiv@nbu.cz
www: http://www.nbu.cz
Zřizovatel: Národní bezpečnostní úřad
Akreditace: udělena 6. ledna 2009
 
Personální podmínky
Archiv podle §62, odst. 3 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o
změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů neuvádí.
 
Celkové množství uložených archiválií
Počet fondů: 1
Běžné metry celkem: 10,5
Počet evidenčních jednotek: 69
 
Výběr, archivní zpracování a využívání archiválií
Výběr archiválií: probíhá pravidelně ve skartačním řízení z dokumentů původce.
V roce 2022 bylo vydáno 78 skartačních protokolů.
Zpracování archiválií: nezpracováno
Využití archiválií: bezpečnostní archiv nenavštívil v uplynulém roce žádný badatel.
Nebyly zhotoveny fotokopie ani bezpečnostní kopie. Nebyly rovněž zpracovány
rešerže.
 
Stav archiválií
Stav spravovaných archiválií je dobrý.
 
Konzervace a restaurování archiválií
Bezpečnostní archiv NBÚ nemá konzervátorskou ani restaurátorskou dílnu, archiválie
v něm uložené takové zásahy nevyžadují.