Změny, které má fyzická osoba povinnost Národnímu bezpečnostnímu úřadu (dále jen „Úřad“) neprodleně nahlásit (§ 87 odst. 1 písm. c), § 103 odst. 2 zákona, § 10 vyhlášky č. 363/2011 Sb., o personální bezpečnosti a o bezpečnostní způsobilosti jsou:

 • změny v žádosti o vydání dokladu, v prohlášení o svéprávnosti, v prohlášení k osobnostní způsobilosti (např. léčba u psychiatra, péče psychologa, změna diagnózy, změna způsobu léčby - např. z ambulantní na ústavní, změna odborného zařízení) a v dotazníku

Žádáme fyzické osoby, aby Úřadu oznamovaly pouze následující změny údajů uvedených v dotazníku, které se již nedokládají:

 1. adresa pro účely doručování  - ulice, číslo popisné, číslo orientační/evidenční, obec, PSČ, stát, od 1.7.2022 i vztah k adrese pro účely doručování (např. vlastnictví nemovitosti, souhlas s užíváním nemovitosti, právo nájmu apod.),
 2. zaměstnavatel - oznamují se i jednotlivé dílčí údaje - název, IČ, adresa, zastávané pracovní místo/funkce, oznamuje se rovněž ukončení pracovního/služebního poměru u dosavadního zaměstnavatele (neoznamuje se však změna adresy zaměstnavatele, a to pokud zaměstnavatel zůstává stejný),
 3. nabytí nemovitého majetku nacházejícího se mimo území České republiky (např. katastrální úřad + adresa, popis nemovitosti a způsob jejího využití - byt, chata, rodinný dům, garáž, pole – pronájem, způsob nabytí - koupě, dar, dědictví, převod do osobního vlastnictví, vlastní odhad ceny, nabývací cena)
 4. zahájení trestního řízení, respektive trestního stíhání, včetně uvedení kdy a kým bylo zahájeno a z jakého důvodu,
 5. vznik závazků, jejichž nominální hodnota jednotlivě nebo v souhrnu přesahuje 100 000 Kč nebo pětinásobek průměrného měsíčního příjmu fyzické osoby po odečtení povinných zákonných odvodů, podle toho, která částka je vyšší, a to pouze v případě, že závazek vznikl mezi fyzickými osobami (např. právní důvod - půjčka, celková výše půjčky, průměrné měsíční splátky, věřitel – Jan Novák),
 6. od 1.7.2022 léčba v souvislosti s požíváním alkoholu, užíváním omamných nebo psychotropních látek nebo s účastí na hazardních hrách (podrobné vyjádření - období a způsob léčby, jméno zařízení nebo odborníka apod.).


Upozornění

Vzhledem ke skutečnosti, že je povinností hlásit i změny v žádosti o vydání dokladu, je nutné, pokud dojde ke změně zaměstnání, kde bude fyzická osoba i nadále vykonávat citlivou činnost, nahlásit i novou odpovědnou osobu. V případě, že dojde ke změně zaměstnání a v novém zaměstnání fyzická osoba citlivou činnost vykonávat nebude, je nutné Úřadu oznámit, že dosavadní odpovědná osoba již odpovědnou osobou není (např. fyzická osoba ukončí pracovní poměr u ČEZ a.s. a v novém zaměstnání nebude nadále vykonávat citlivou činnost – odpovědná osoba ČEZ a.s, již není odpovědnou osobou nebo fyzická osoba ukončí pracovní poměr u ČEZ a.s. a nastoupí do pracovního poměru ke společnosti Česká zbrojovka a.s., kde bude i nadále vykonávat citlivou činnost – odpovědná osoba společnosti Česká zbrojovka a.s. je novou odpovědnou osobou).

Jakou formu má hlášení změn mít?

Hlášení změn v žádosti o vydání dokladu, v prohlášení o svéprávnosti, v prohlášení k osobnostní způsobilosti lze učinit volnou formou nebo lze k jejich ohlášení využít šablony vzorů uvedené ve vyhlášce o personální bezpečnosti a o bezpečnostní způsobilosti – příloha č. 1, 2, 11.

Hlášení změn údajů v dotazníku lze učinit volně formulovaným prohlášením, které je v souladu se strukturou položek dotazníku.

Jakým způsobem hlásit změny?

 • písemně poštou (Národní bezpečnostní úřad, P.O.BOX 49, Praha 56, PSČ 15006),,
 • prostřednictvím datové schránky zřízené pro fyzickou osobu s tím, že v datové zprávě doporučujeme do pole „Věc“ uvést „Bezpečnostní řízení – hlášení změn“, ID Úřadu – h93aayw,
 • elektronickou cestou s uznávaným elektronickým podpisem (posta@nbu.gov.cz ).

Z hlášení změn musí být patrné, kdo jej činí (jeho jméno a příjmení, datum narození, případně místo trvalého pobytu), čeho se týká. Dále musí obsahovat označení orgánu, jemuž je určeno (Úřad) a podpis osoby, která změny hlásí.

Hlášení změn lze podat v listinné podobě nebo elektronické podobě.

V případě elektronického podání:

 1. žádost o vydání dokladu musí být výstupem z autorizované konverze nebo musí být podepsaná fyzickou osobou a odpovědnou osobou, a to uznávaným elektronickým podpisem,
 2. prohlášení o svéprávnosti, prohlášení k osobnostní způsobilosti nemusí splňovat požadavky uvedené v bodu 1, u dodání na elektronickou podatelnu musí být podání podepsané fyzickou osobou a to uznávaným elektronickým podpisem,
 3. změny oznámené volnou formou nemusí splňovat požadavky uvedené v bodu 1, u dodání na elektronickou podatelnu musí být podání podepsané fyzickou osobou a to uznávaným elektronickým podpisem.

Kdo a kdy má povinnost hlásit změny?

 • fyzická osoba, která podala žádost o vydání dokladu a probíhá k ní bezpečnostní řízení (§ 103 odst. 2 zákona),
 • fyzická osoba, která je držitelem platného dokladu o bezpečnostní způsobilosti (dále jen „doklad“) - § 87 odst. 1 písm. c) zákona, a to neprodleně (jedná se o právně neurčitý pojem, tzn. jakmile jí to okolnosti dovolí a zároveň bez neopodstatněného odkladu).

Jakou sankci lze uložit za nesplnění povinnosti hlásit změny v dotazníku?

 • do 50 000 Kč,

nenahlášení změny může být Úřadem rovněž vyhodnoceno jako negativní okolnost ve smyslu § 84 odst. 3 zákona, což má za následek nevyhovění žádosti o vydání dokladu, resp. zrušení platnosti existujícího dokladu.