Podání žádosti před uplynutím doby platnosti stávajícího dokladu podle zákona č. 412/2005 Sb.

Má-li fyzická osoba vykonávat citlivou činnost i bezprostředně po skončení doby platnosti dokladu o bezpečnostní způsobilosti (dále jen „doklad“), je povinna požádat Úřad o vydání nového dokladu nejméně 5 měsíců před skončením platnosti dokladu dosavadního.

Upozorňujeme, že pokud fyzická osoba nedodrží tuto minimální lhůtu stanovenou pro podání této žádosti před uplynutím doby platnosti jejího stávajícího dokladu, bude její povinností podat novou kompletní žádost o vydání dokladu podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), tzn. bude předkládat první žádost o vydání dokladu - přesný výčet podkladů, které bude fyzická osoba povinna předložit naleznete – zde

Za druhou a další žádost o vydání dokladu podle zákona č. 412/2005 Sb., NELZE POVAŽOVAT každou následně podanou žádost bez ohledu na skutečnost, jakým způsobem bylo (nebylo) bezpečnostní řízení týkající se první žádosti o vydání dokladu ukončeno.

Např. Podala-li fyzická osoba žádost o vydání dokladu a řízení:

  • bylo zastaveno,
  • bylo ukončeno rozhodnutím o nevydání dokladu o bezpečnostní způsobilosti nebo
  • stále probíhá,

následně fyzickou osobou podaná žádost o vydání dokladu musí být novou kompletní žádostí podle zákona č. 412/2005 Sb., tzn. předkládá se první žádost o vydání dokladu - přesný výčet podkladů, které se předkládají, naleznete – zde.

Podle zákona je za podání žádosti o vydání dokladu o bezpečnostní způsobilosti (dále jen „žádost“) odpovědný žadatel jakožto účastník řízení.

V případě předložení písemností v cizím jazyce musí být tyto předloženy v originále a současně v úředně ověřeném překladu do jazyka českého. Pokud je předložena písemnost v cizím jazyce na tzv. přenositelném dokumentu (např. A1,S1,S2,S3,DA1,P1,U1,U2,U3...), je v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 a č. 987/2009 akceptována bez úředně ověřeného překladu do českého jazyka, pokud je předložena v úředním jazyce členského státu Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru nebo Švýcarska.

Podkladové materiály, které je fyzická osoba povinna předložit při podání žádosti před uplynutím doby platnosti stávajícího dokladu podle zákona č. 412/2005 Sb.:

1. žádost o vydání dokladu obsahující uvedení citlivé činnosti, kterou má fyzická osoba na základě vydaného dokladu vykonávat, uvedení ustanovení právního předpisu, podle kterého bude citlivá činnost vykonávána a podpis fyzické osoby (žadatele); žádost musí být potvrzena odpovědnou osobou nebo jí pověřenou osobou. Toto potvrzení musí mimo jiné obsahovat popis konkrétního místa nebo funkce vztahující se k výkonu citlivé činnosti.

Vzor žádosti – zde,

2. prohlášení o svéprávnosti – vyplnit jej lze ve formuláři – zde nebo lze využít přílohu č. 1 vyhlášky č. 363/2011 Sb. – zde,

3. prohlášení k osobnostní způsobilosti – vyplnit jej lze ve formuláři – zde nebo lze využít přílohu č. 2 vyhlášky č. 363/2011 Sb. – zde,

4. prohlášení o zproštění povinnosti mlčenlivosti věcně a místně příslušného správce daně a jiné osoby zúčastněné na správě daní podle § 52 odst. 2 daňového řádu, a to v plném rozsahu údajů za účelem provedení bezpečnostního řízení – zde,

5. je-li žadatel cizincem, doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů státu, jehož je státním příslušníkem, jakož i státu, v němž pobýval nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců (za 10 let zpětně), ne starší než 3 měsíce,

6. aktuální fotografie 35 x 45 mm,

7. vyplněný dotazník v listinné i elektronické podobě (soubor výhradně ve formátu .xml) – zde, s tím, že v dotazníku se vyplňují pouze základní identifikační údaje, v rozsahu jméno, příjmení, rodné číslo, pokud nebylo přiděleno, datum narození, příjmy s uvedením jejich výše po odečtení povinných zákonných odvodů (čistý příjem) za období od podání předchozí žádosti a údaje, které se změnily v průběhu platnosti dokladu a nebyly oznámeny,

8. potvrzení zaměstnavatele o příjmech s uvedením jejich výše po odečtení povinných zákonných odvodů (čistý příjem), v případě jiného druhu příjmu daňové přiznání (je třeba, aby předložená kopie daňového přiznání byla opatřena podacím razítkem podatelny finančního úřadu, v případě podání poštou doložen např. podací lístek, při podání datovou schránkou potvrzení od finančního úřadu o podání, které je žadateli vždy finančním úřadem do datové schránky zasláno, nebo potvrzení o podání daňového přiznání zaslaného žadateli od finančního úřadu e-mailem) nebo jiný doklad potvrzující tento příjem (např. výpis údajů daně z příjmů fyzických osob příslušného finančního úřadu, v případě podpory v nezaměstnanosti – potvrzení příslušného úřadu práce, dále potvrzení o rodičovském příspěvku, sociálním příspěvku, zaopatřovacím příspěvku, dávkách pěstounské péče, porodném, pohřebném, vdovském důchodu, příspěvku na bydlení, odchodném, příspěvku za službu, doklad o vyplacených dividendách, potvrzení o příjmech z brigád u jednotlivých zaměstnavatelů, potvrzení o vyplaceném stipendiu, potvrzení o pojistém plnění z úrazového pojištění, rozhodnutí o výši přídavku na dítě, pokud je již žadateli vyplácen, rozhodnutí o sociálních dávkách, které jsou přiznány v případě neposkytnutí podpory v nezaměstnanosti, rozsudek o schválení dohody rodičů o výši výživného na děti, v případě prodeje nemovitosti, automobilu smlouvu o prodeji, v případě příjmu z pronájmu daňové přiznání nebo nájemní smlouvu …) postačí v prosté kopii, a to za období od podání předchozí žádosti (např. v srpnu 2013 si fyzická osoba podala žádost o vydání dokladu a doložila při podání příjmy do 31.12.2012 (doklad NBÚ vydal 5.10.2013 s platností do 4.10.2018). V dubnu 2018 podá následnou žádost o vydání dokladu a bude dokládat příjmy za období od 1.1.2013 do 31.12.2017).

 

Pro příklad uvádíme:

Fyzická osoba při podání první žádosti uvádí v dotazníku mimo jiné účty, nejvyšší ukončené vzdělání (např. střední škola). Poté u ní dojde ke změně účtu, vzniku finančního závazku – úvěru u Komerční banky a.s. ve výši 1 000 000 Kč a změní se její nejvyšší ukončené vzdělání (vysoká škola). Fyzická osoba nemá podle § 10 novely vyhlášky o personální bezpečnosti a o bezpečnostní způsobilosti účinné od 1.1.2017 povinnost tyto změny oznamovat. Poté si fyzická osoba podá další žádost. V dotazníku fyzické osoby je pak povinna uvést údaje uvedené pod bodem 7., dále  změnu účtu, uzavření finančního závazku - úvěru ve výši 1 000 000 Kč a nejvyšší dosažené vzdělání, které  nedokládá žádnou písemností potvrzující jejich správnost.

Způsob a forma podání žádosti o vydání dokladu

Žádost lze podat osobně po objednání na tel.č. 257283225 v podatelně sídla Národního bezpečnostní úřadu (dále jen „Úřad“) v úředních hodinách (objednání je možné maximálně 1 měsíc dopředu), zaslat poštou nebo držitelem zvláštní poštovní licence na jeho adresu. Osobní podání je pro žadatele výhodnější, protože pracovníci Úřadu mu mohou pomoci odstranit formální nedostatky v žádosti na místě. Žadateli je také vydáno potvrzení o převzetí žádosti. Podat žádost o vydání osvědčení lze rovněž elektronicky a to dodáním do datové schránky Úřadu (ID Úřadu – h93aayw) nebo na elektronickou podatelnu.

V případě, že zasíláte žádost o vydání dokladu poštou nebo držitelem zvláštní poštovní licence doporučujeme dbát na dodržování poštovních podmínek konkrétního držitele poštovní licence. 

V případě elektronického podání:

  1. žádost o vydání dokladu musí být výstupem z autorizované konverze nebo musí být podepsaná fyzickou osobu a odpovědnou osobou, a to uznávaným elektronickým podpisem,
  2. prohlášení o zproštění povinnosti mlčenlivosti musí být výstupem z autorizované konverze nebo musí být podepsané fyzickou osobou, a to uznávaným elektronickým podpisem,
  3. je-li žadatel cizincem, doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů státu, jehož je státním příslušníkem, jakož i státu, v němž pobýval nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců v posledních 10 letech, musí být výstupem autorizované konverze a jeho úředně ověřená kopie překladu do českého jazyka musí být také výstupem z autorizované konverze nebo musí být podepsaná osobou, která úřední ověření provedla, a to uznávaným elektronickým podpisem,
  4. dotazník (výhradně ve formátu .xml nebo .zfo) nemusí splňovat požadavky uvedené v předchozích bodech, u dodání na elektronickou podatelnu musí být podání podepsané fyzickou osobou a to uznávaným elektronickým podpisem. Dotazník však musí být podán zároveň i v listinné podobě.
  5. prohlášení o svéprávnosti, prohlášení k osobnostní způsobilosti, potvrzení zaměstnavatele o příjmech s uvedením jejich výše po odečtení povinných zákonných odvodů (čistý příjem), v případě jiného druhu příjmu daňové přiznání nebo jiný doklad potvrzující tento příjem, nemusí splňovat požadavky uvedené v předchozích bodech, u dodání na elektronickou podatelnu musí být podání podepsané fyzickou osobou a to uznávaným elektronickým podpisem.