Sazebník a zásady placení úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, v podmínkách rozpočtové kapitoly Národní bezpečnostní úřad

Sazebník úhrad:

 1. Zveřejněná informace (§ 3 odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím /dále jen „zákon“/, doprovodná informace (§ 3 odst. 6 zákona) a rozhodnutí o částečném nevyhovění žádosti o informaci (§ 15 odst. 1 zákona) jsou bezplatné.
 2. Pořízení kopie zveřejněné informace
  • reprograficky nebo PC tisk černobíle 1,50 Kč/ A4 strana
  • reprograficky nebo PC tisk barevně 25,- Kč/ A4 strana
  • digitálním tiskem 85,- Kč/ A4 strana
  • počítačovou databází včetně technického nosiče
   1. disketa do 2 Mb 35,- Kč/nosič
   2. CD - R 150,- Kč/nosič
   3. ZIP a obdobná media nad 100 Mb 450,- Kč/nosič
  • magnetofonovou nahrávkou vč. technického nosiče 80,- Kč/nosič
 3. Oboustranné kopie a jiný formát než A4 se hradí poměrným násobkem příslušné sazby byť i částečně zaplněné jednicové A4 strany (nosiče), zaokrouhleným na desetihaléře směrem dolů.
 4. Informace
  • vyhledání a zpracování informace 150,- Kč
  • balné 10,- Kč/zásilka
  • odeslání informace poštovné

Zásady placení úhrad:

 1. Úhrada zálohy, doplatku i celkových nákladů se platí v hotovosti pokladně Národního bezpečnostního úřadu nebo dobírkou. Sjednanou zálohu lze hradit i vydanou poštovní poukázkou nebo bez hotovostně a to tak, aby platba byla připsána na určený účet povinného subjektu nejpozději v den předcházející dni konce lhůty pro poskytnutí informace (§ 14 odst. 5 písm. d) zákona). Činí-li předpokládané náklady za poskytnutí informace více než 1000,-Kč, požaduje se vždy zaplacení zálohy v minimálně poloviční výši.
 2. Poštou se informace zasílá „do vlastních rukou“ a „na dobírku“.
 3. Úhrada je příjmem státního rozpočtu, kapitola Národní bezpečnostní úřad.
 4. Při placení úhrad se vyplňuje Kalkulační list. Žadateli o informaci se Kalkulační list předává pouze na jeho písemné vyžádání.