Režim návštěv je upraven v mezinárodních smlouvách o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací a bezpečnostními předpisy NATO. Obecně platí, že tyto návštěvy jsou předmětem předchozího schválení národních bezpečnostních úřadů.

V případě návštěv na území České republiky je stanoven následující postup:

  • Příslušný bezpečnostní pracovník organizace, jejíž pracovníci hodlají navštívit zařízení v České republice, vyplní formulář žádosti o povolení návštěvy a zašle ho příslušnému bezpečnostnímu úřadu svého státu. Tento na žádosti potvrdí, že uvedené osoby jsou držiteli bezpečnostního oprávnění pro příslušný stupeň utajení (Důvěrné, Tajné, Přísně tajné).
  • Příslušný bezpečnostní úřad cizí moci následně potvrzenou žádost zašle Národnímu bezpečnostnímu úřadu. Úřad návštěvu povolí, nebo zamítne a o výsledku svého rozhodnutí vyrozumí zařízení, které má být navštíveno.

V případě návštěv českých občanů v zahraničí se postupuje takto:

  • Příslušný bezpečnostní pracovník organizace, jejíž pracovníci hodlají uskutečnit návštěvu zařízení v zahraničí vyplní formulář žádosti o povolení návštěvy (body 2 – 13), elektronicky ho podepíše kliknutím na kolonku STAMP v bodě 13 a zašle ho v elektronické podobě Národnímu bezpečnostnímu úřadu na adresu oms@nbu.cz a czech.nsa@nbu.cz. Tento na žádosti potvrdí, že uvedené osoby jsou držiteli bezpečnostního oprávnění pro příslušný stupeň utajení (Důvěrné, Tajné, Přísně tajné).
  • Národní bezpečnostní úřad potvrzenou žádost následně zašle příslušnému bezpečnostní úřad cizí moci.