Uznávání bezpečnostního oprávnění vydaného úřadem cizí moci je upraven v § 62 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečností způsobilosti ve znění pozdějších předpisů:

§ 62
Přístup k utajované informaci na základě uznání bezpečnostního oprávnění vydaného úřadem cizí moci

   1. Přístup k utajované informaci lze umožnit fyzické osobě, která je poučena, nebo podnikateli i v případech, kdy Úřad uzná bezpečnostní oprávnění vydané úřadem cizí moci, který má v působnosti ochranu utajovaných informací (dále jen "bezpečnostní oprávnění"). Úřad bezpečnostní oprávnění uzná, stanoví-li tak mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána. Úřad dále může bezpečnostní oprávnění uznat v případě, kdy je uznání v souladu se zahraničně politickými a bezpečnostními zájmy České republiky; na toto uznání není právní nárok. Při postupu podle věty třetí si Úřad může vyžádat stanovisko Ministerstva zahraničních věcí a příslušné zpravodajské služby; neobdrží-li Úřad vyžádané stanovisko do 30 dnů ode dne doručení žádosti o ně, má se za to, že stanovisko je kladné.
   2. Uznání podle odstavce 1 Úřad provede na základě žádosti nepodnikající fyzické osoby nebo podnikatele, kteří jsou držiteli bezpečnostního oprávnění. Žádost lze podat i prostřednictvím úřadu cizí moci, který má v působnosti ochranu utajovaných informací; lhůty podle odstavce 4 běží v takovém případě ode dne, kdy žádost dojde Úřadu.
   3. V případě uznávání slovenských bezpečnostních oprávnění v ČR a českých bezpečnostních oprávnění v SR je vždy nutné podat žádost prostřednictvím příslušného NBÚ. Žádost o uznání českého bezpečnostního oprávnění v SR se podává českému NBÚ, který ji předá slovenskému NBÚ. Žádost o uznání slovenského oprávnění v ČR se doručí slovenskému NBÚ, a ten ji předá českému NBÚ.
   4. Žádost obsahuje
    • jméno, popřípadě jména a příjmení bezpečnostního oprávnění,
    • datum a místo narození držitele bezpečnostního oprávnění,
    • státní občanství držitele bezpečnostního oprávnění,
    • u podnikatele jeho identifikaci firmou nebo názvem, identifikačním číslem a sídlem, jde-li o právnickou osobu, nebo jménem, příjmením a místem trvalého pobytu, jde-li o osobu fyzickou,
    • důvod, proč má být provedeno uznání podle odstavce 1,
    • u podnikatele, který je držitelem bezpečnostního oprávnění odpovídajícího formě přístupu podle § 20 odst. 1 písm. a), uvedení formy přístupu, o jejíž uznání je žádáno,
    • dobu, na kterou má být uznání provedeno, a
    • podpis držitele bezpečnostního oprávnění nebo odpovědného pracovníka úřadu cizí moci, který má v působnosti ochranu utajovaných informací, a adresu, na kterou má být uznání podle odstavce 1 doručeno.
   5. K žádosti podle odstavce 2 je nutné připojit úřední překlad bezpečnostního oprávnění nebo jeho ověřenou kopii; tyto doklady se nevyžadují, je-li žádost podána prostřednictvím úřadu cizí moci, který má v působnosti ochranu utajovaných informací, pokud tento na žádosti nebo potvrzení, které se k žádosti připojují, potvrdí, že žadatel je držitelem příslušného bezpečnostního oprávnění.
    Uznání podle odstavce 1 věty druhé Úřad zašle držiteli bezpečnostního oprávnění do 10 dnů ode dne podání jeho žádosti. Uznání podle odstavce 1 věty třetí Úřad zašle držiteli bezpečnostního oprávnění do 60 dnů ode dne podání jeho žádosti; pokud by uznání nebylo v souladu se zahraničně politickými nebo bezpečnostními zájmy České republiky, Úřad žádosti nevyhoví a tuto skutečnost žadateli v téže lhůtě písemně oznámí.
   6. Uznání podle odstavce 1 musí obsahovat
    • údaje podle odstavce 2 písm. a) až d),
    • identifikaci bezpečnostního oprávnění vydaného úřadem cizí moci,
    • označení nejvyššího stupně utajení utajované informace, pro přístup k níž uznání podle odstavce 1 opravňuje,
    • u podnikatele formu přístupu podle § 20,
    • datum vydání a dobu platnosti,
    • otisk úředního razítka a podpis oprávněného zástupce Úřadu; otisk úředního razítka se nevyžaduje, bylo-li uznání vydáno v elektronické podobě.