Kde získám vzor prohlášení podnikatele?

Vzor prohlášení podnikatele je uveden ve vyhlášce o průmyslové bezpečnosti (příloha č. 7), a též na internetových stránkách Úřadu – zde.

Máme vydáno osvědčení podnikatele na stupeň utajení na Vyhrazené. Pokud po jeho zániku v důsledku novely zákona vydáme prohlášení podnikatele, musíme měnit současnou bezpečnostní dokumentaci podnikatele? V jakých oblastech?

Pokud nenastaly žádné změny, nemusíte bezpečnostní dokumentaci podnikatele měnit. V případě změn je bezpečnostní dokumentaci podnikatele nutno změnit v těch oblastech, ve kterých nastala změna. Podnikatel je povinen podle formy přístupu k utajované informaci vést dokumentaci v rozsahu § 98 písm. c) a d) zákona.

Co všechno musíme po vydání prohlášení splňovat?

  • Mít pro ochranu utajované informace stupně utajení Vyhrazené vytvořeny podmínky odpovídající formě přístupu k této informaci (§ 20 zákona) a příslušnému druhu zajištění její ochrany (§ 5 zákona).
  • Odpovědná osoba musí být držitelem platného oznámení o splnění podmínek pro přístup k utajované informaci stupně utajení Vyhrazené, osvědčení fyzické osoby nebo dokladu o bezpečnostní způsobilosti.
  • Vyhotovit a mít uloženou bezpečnostní dokumentaci podnikatele v rozsahu § 98 písm. c) a d) zákona, též ji aktualizovat.

Pokud jsem držitelem osvědčení podnikatele na stupeň utajení Důvěrné pro pouhé „seznamování se s utajovanou informací“ (přístup podle § 20 odst. 1 písm. b) zákona) a bude u mě vznikat nebo mi bude poskytována utajovaná informace stupně utajení Vyhrazené, můžu učinit prohlášení podnikatele?

Ano, v tomto případě může být podnikatel držitelem osvědčení podnikatele i učinit prohlášení podnikatele. Pokud je však podnikatel držitelem osvědčení podnikatele pro přístup k utajované informaci v plném rozsahu (přístup podle § 20 odst. 1 písm. a) a b) zákona), prohlášení podnikatele nečiní.

Zaniká prohlášení podnikatele vydáním osvědčení podnikatele i v případě, že bylo prohlášení podnikatele učiněné pro plnou formu přístupu k utajované informaci (§ 20 odst. 1 písm. a) a b) zákona), a osvědčení podnikatele bylo vydáno pro pouhé „seznamování se s utajovanou informací“ (přístup podle § 20 odst. 1 písm. b) zákona)?

Ano prohlášení podnikatele zanikne i v tomto případě. Pokud bude podnikatel i nadále nezbytně potřebovat přístup k utajované informaci stupně utajení Vyhrazené v rozsahu podle § 20 odst. 1 písm. a) a b) zákona, musí učinit nové prohlášení podnikatele.

Co a kdy jako podnikatel, který učinil prohlášení podnikatele, musím Úřadu hlásit?

  • Je nutno hlásit bezpečnostního ředitele (do 15 dnů ode dne obsazení funkce bezpečnostního ředitele).
  • V případě, že u podnikatele utajovaná informace pouze vzniká, je dána povinnost zaslat Úřadu prohlášení podnikatele neprodleně po té, co jej učiní. V tomto případě je také povinen neprodleně oznámit Úřadu ukončení přístupu k utajované informaci nebo zánik platnosti prohlášení podnikatele dnem doručení osvědčení podnikatele, zrušením nebo zánikem podnikatele, přestal-li splňovat z podmínek, jejichž splnění jej oprávnilo učinit prohlášení podnikatele (§ 15a odst. 1 zákona), nebo změnou některého z údajů uvedených v prohlášení podnikatele.
  • V případě § 15a odst. 3 zákona má podnikatel povinnost učinit a neprodleně předat Úřadu nové prohlášení podnikatele, pokud po zániku platnosti původního prohlášení podnikatele podle § 15a odst. 5 písm. a) nebo f) zákona i nadále nezbytně potřebuje přístup k utajované informaci stupně utajení Vyhrazené.

Co znamená poskytnutí bezpečnostní dokumentace podnikatele poskytovateli, jakým způsobem bude prakticky realizováno?

Podnikatel je povinen, pokud poskytovatel utajované informace o to požádá, předložit k náhledu bezpečnostní dokumentaci podnikatele (poskytovatel má právo pouze nahlížet do tohoto dokumentu).

Kolik prohlášení podnikatele může podnikatel učinit?

Podnikatel učiní tolik prohlášení podnikatele, kolik bude mít poskytovatelů vyhrazené informace.