Pravidla administrativní bezpečnosti jsou upravena v § 21 až § 23 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, a rozpracována ve vyhlášce č. 275/2022 Sb., o administrativní bezpečnosti a o registrech utajovaných informacích, která nabyla účinnosti dne 1. ledna 2023 .

Vyhláška je rozdělena do osmi částí. Část první obsahuje úvodní ustanovení, vymezení základních pojmů, administrativní pomůcky a jejich vedení, číslo jednací, vyznačení stupně utajení a změnu nebo zrušení stupně utajení. Část druhá řeší manipulaci s utajovanými dokumenty, jako je příjem a přeprava zásilky, náležitosti utajovaných dokumentů v listinné, nelistinné a elektronické podobě včetně jejich evidence, a manipulaci s utajovaným dokumentem Evropské unie stupně utajení TRÉS SECRET UE/EU TOP SECRET. Část třetí vyhlášky upravuje registr utajovaných informací včetně ústředního registru a pomocného registru. Část čtvrtá vyhlášky se věnuje zajištění ochrany utajovaných informací při personálních změnách, při zániku orgánu státu, organizační složky zřízené orgánem státu, právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby. Část pátá upravuje manipulaci s technickými zařízeními a řeší jejich předání, evidenci a zničení.

Vyhláška je k dispozici na internetových stránkách Národního bezpečnostního úřadu v části „Právní předpisy – Prováděcí právní předpisy“ a v části „Administrativní bezpečnost – předpisy“.