Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti ukládá v § 45, aby stínicí komory určené pro ochranu utajovaných informací byly certifikovány Úřadem. Certifikace stínicí komory se provádí v souladu s § 46 a § 51 uvedeného zákona a podle § 32 - 36 vyhlášky č. 523/2005 Sb., o bezpečnosti informačních a komunikačních systémů a dalších elektronických zařízení nakládajících s utajovanými informacemi a o certifikaci stínicích komor.

Žádost o certifikaci stínicí komory obsahuje

  • identifikaci žadatele,
  • jméno a příjmení kontaktního pracovníka žadatele a kontaktní spojení,
  • stupeň a číslo osvědčení podnikatele (je-li žadatelem podnikatel),
  • označení a umístění stínicí komory,
  • identifikaci výrobce stínicí komory.

K provedení certifikace stínicí komory může žadatel, po předchozí konzultaci s vedoucím oddělení TEMPEST NÚKIB, předložit zprávu o výsledku měření a hodnocení provedeného pracovištěm, s nímž má NÚKIB uzavřenou pro takovou činnost smlouvu o zajištění činnosti (podle zákona č. 412/2005 Sb.).

Certifikace stínicí komory se provádí měřením útlumových vlastností stínicí komory a síťového, případně datových filtrů, a jejich porovnáním s bezpečnostními standardy. Žadatel je povinen zajistit podmínky umožňující provést certifikační měření stínicí komory včetně síťových a datových filtrů. (tj. zajistit odpojení stínící komory od datových a napájecích rozvodů při provádění měření)

Zjistí-li NÚKIB způsobilost stínicí komory k ochraně utajovaných informací, vydá pro ni certifikát stínicí komory. V opačném případě rozhodne o nevydání certifikátu.

Platnost certifikátu stínicí komory je omezena maximálně na 5 let.

Má-li být stínicí komora používána i bezprostředně po uplynutí doby platnosti jeho certifikátu, je žadatel povinen požádat NÚKIB o certifikaci stínicí komory a to nejméně 12 měsíců před uplynutím doby platnosti původního certifikátu stínicí komory.