(dále jen „měření“)

 1. Každé měření se provádí na písemnou žádost, kromě měření v rámci procesu certifikace informačního systému (IS), kdy je danému systému již přiděleno číslo svazku IS.
 2. Pořadí provádění zónových měření se určuje podle data přijetí žádosti o měření (datum přidělení čísla jednacího nebo datum doručení žádosti od pracovníka, kterému je na NÚKIB certifikace daného IS přidělena).
 3. Změna v pořadí jednotlivých žadatelů může být provedena pouze se souhlasem ředitele odboru bezpečnosti informačních a komunikačních technologií (OBIT). Výjimečně může být změna v pořadí prováděných měření odůvodněna ekonomickými hledisky NÚKIB (realizace více měření v jedné lokalitě) zejména v případě míst časově náročných na dopravu měřící techniky z NÚKIB.
 4. Žádost o měření musí mít tyto náležitosti:
  • identifikace žadatele (u fyzické osoby jméno a příjmení, u podnikatele název firmy, u orgánu státu název příp. součást),
  • údaje o kontaktní osobě u žadatele, e-mail a telefonní číslo na kontaktní osobu,
  • přesná adresa místa měření a výkres vnitřní dispozice budovy s vyznačením místností, ve kterých má být provedeno měření (čísla místností, podlaží),
  • situační plánek okolí měřeného objektu s měřítkem a vyznačeným kontrolovaným prostorem,
  • stupeň utajení zpracovávaných informací v daných prostorech a
  • u IS v procesu certifikace číslo svazku IS, které bylo přiděleno v rámci zahájení certifikace IS a jméno pracovníka, kterému je na NÚKIB certifikace daného IS přidělena
 5. Žadatel je zpravidla informován telefonicky nebo e-mailem o doručení žádosti o měření. V případě neúplných náležitostí bude žadatel požádán o jejich doplnění.
 6. Na základě přijaté žádosti bude rozhodnuto o provedení měření. V případě nezbytnosti měření bude žadatel předem vyzván k upřesnění termínu měření (telefonicky, e-mailem). Bude určen přesný datum a přibližný čas měření a kontaktní osoba na NÚKIB.
 7. Měření může být provedeno jiným pracovištěm po předchozí konzultaci s vedoucím oddělení TEMPEST NÚKIB. Výsledky takového měření budou uznány za platné za předpokladu, že žadatel předloží zprávu o výsledku měření provedeného pracovištěm, s nímž má NÚKIB uzavřenou pro takovou činnost smlouvu o zajištění činnosti (podle zákona č. 412/2005 Sb.)
 8. Výsledky měření (hodnocení zón dle standardů) budou zpravidla do 15 pracovních dní odeslány žadateli nebo v kopii předány pracovníkovi, kterému je na NÚKIB certifikace daného IS přidělena.