Na základě ustanovení § 24 odst. 4 a § 26 zákona č.412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti (dále jen „zákon“), je stanoveno, že utajovanou informaci stupně utajení Přísně tajné nebo Tajné lze pravidelně projednávat pouze v jednací oblasti. Dále se stanovují opatření pro jednací oblasti:

  • Odpovědná osoba je povinna zajistit, aby v jednací oblasti podle § 24 odst. 4 zákona nedocházelo k ohrožení nebo úniku projednávaných utajovaných informací.
  • Ke splnění povinnosti podle § 26 odstavce 1 zákona je odpovědná osoba povinna požádat Úřad o provedení kontroly, zda v jednací oblasti nedochází k nedovolenému použití technických prostředků určených k získávání informací (dále jen „obranné prohlídky“). Tuto kontrolu Úřad zajistí v součinnosti se zpravodajskými službami a Policií České republiky (dále jen „policie“). Pro své potřeby si zpravodajské služby a policie kontrolu provádějí samy.
  • Vstup do jednací oblasti a výstup z ní musí být kontrolován opatřeními podle § 27 zákona. Neoprávněná osoba může vstoupit do jednací oblasti pouze s osobou, která má do této oblasti vstup povolen.

Při obrané prohlídce bude ověřeno nasazení technických prostředků proti pasivnímu a aktivnímu odposlechu utajované informace.

Obranné prohlídky jednacích oblastí se provádějí ve lhůtách podle § 10 odst. 1 vyhlášky č. 528/2005 Sb., o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických prostředků a dále je nutno provádět obrannou prohlídku vždy po neautorizovaném vstupu či podezření na něj a po odchodu pracovníků provádějících údržbu nebo úpravy v jednací oblasti.

Zpráva o provedení a výsledku obranné prohlídky musí být přiložena k projektu fyzické bezpečnosti.