Certifikační postup Národního bezpečnostního úřadu byl naposledy aktualizován v květnu 2020. Do přílohy č. 3 byly začleněny sirény a propojovací krabice

V souvislosti s novelou zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 412/2005 Sb.“) a následné novely prováděcí vyhlášky č. 528/2005 Sb., o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických prostředků, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška č. 528/2005 Sb.“) je uváděna informace o změnách v certifikaci technických prostředku používaných pro ochranu utajovaných informací.

Novelou vyhlášky č. 528/2005 Sb. došlo k vypuštění možnosti vydávat certifikáty na základě prohlášení o stejném složení a provedení a dále byla zrušena certifikace u technických prostředků, které nejsou hodnoceny a zařazovány do tříd nebo stupňů. Jedná se technické prostředky uvedené v odst. 1) § 30 zákona č. 412/2005 Sb. pod písmeny d), f), g) a i) tj.:

  • speciální televizní systémy,
  • zařízení elektrické požární signalizace,
  • zařízení sloužící k vyhledávání nebezpečných látek nebo předmětů,
  • zařízení proti pasivnímu a aktivnímu odposlechu utajované informace.

Národní bezpečnostní úřad tedy vydává certifikáty, pouze na základě certifikátu shody vydaného akreditovaným orgánem podle certifikačního postupu NBÚ, pro následující technické prostředky:

Certifikace uvedených druhů technických prostředků se řídí pravidly v dokumentu "Certifikační postup".

Součástí certifikačního postupu je aktualizovaná metodika zkoušení odolnosti cylindrických vložek proti bumping metodě ze dne 10.2. 2010 – zde, včetně doplňku č. 1. Anglický překlad metodiky je uveden v anglické verzi těchto stránek v části Other Documents.