Certifikace kryptografických pracovišť je prováděna v souladu s § 46 zákona č. 412/2005 Sb. Certifikace kryptografických pracovišť je prováděna ve správním řízení.

Úřad provádí certifikaci kryptografických pracovišť vymezených v § 37 zákona č. 412/2005 Sb.

Poznámka: pracoviště s nasazeným kryptografickým prostředkem, s uloženým klíčovým materiálem pro tento kryptografický prostředek nespadá do kategorií vymezených v § 37 odst. 3 a 4 zákona č. 412/2005 Sb., není považováno za kryptografické pracoviště.

Postup certifikace kryptografického pracoviště:

O certifikaci kryptografického pracoviště se žádá Úřad podle § 50 zákona č. 412/2005 Sb. Ten, kdo žádá o certifikaci kryptografického pracoviště předloží Úřadu písemnou žádost, její náležitosti upravuje § 2 vyhlášky č. 525/2005 Sb. Současně se žádostí se Úřadu předloží dokumentace podle § 6 vyhlášky č. 525/2005 Sb. Žádost i dokumentaci je možno zaslat na adresu odboru informačních technologií Úřadu.

Úřad písemně vyrozumí žadatele o způsobu a podmínkách provedení certifikace kryptografického pracoviště v souladu s § 10 vyhlášky č. 525/2005 Sb. V případě, že Úřad ověří způsobilost kryptografického pracoviště, vydá certifikát kryptografického pracoviště podle § 46 odst. 8 zákona č. 412/2005 Sb. Vzor certifikátu kryptografického pracoviště a certifikační zprávy upravuje § 8 vyhlášky č. 525/2005 Sb.

Certifikát obsahuje údaje v souladu s odst. 1 § 8 vyhlášky č. 525/2005 Sb., a mimo jiné je na něm vyznačena kategorie kryptografického pracoviště, pro kterou je pracoviště certifikováno a rozsah činností, které je na pracovišti možno provádět.

Kategorie kryptografického pracoviště, uvedená na certifikátu kryptografického pracoviště, vyjadřuje splnění minimálních požadavků na fyzickou, personální a administrativní bezpečnost kryptografického pracoviště, při jejichž dosažení je možno na tomto pracovišti zpracovávat a manipulovat s KM daného stupně utajení.

Kryptografická pracoviště se zařazují do 8 kategorií. Jejich přehled spolu se specifikací je uveden v následující tabulce.

Kategorie kryptogra-fického pracovištěMaximální stupeň utajení KMMinimální požadavek na zabezpečení oblasti: kategorie/třídaPersonální požadavkyAdministrativní požadavky
Pracovník kryptografické ochrany, držitel osvědčení fyzické osoby pro stupeňOprávněnost seznamování se s veškerým KM na kryptografickém pracovišti
V / I „Vyhrazené KRYPTO“ „Vyhrazené“/I „Důvěrné“ Ano Požadavky administrativní bezpečnosti pro manipulaci s KM
V / II „Vyhrazené“/II Ne
D / I „Důvěrné KRYPTO“ „Důvěrné“/I „Důvěrné“ Ano
D / II „Důvěrné“/I Ne
T / I „Tajné KRYPTO“ „Tajné“/I „Tajné“ Ano
T / II „Tajné“/II Ne
PT / I „Přísně tajné KRYPTO“ „Přísně tajné“/I „Přísně tajné“ Ano
PT / II „Přísně tajné“/II Ne
Tabulka: Specifikace kategorií kryptografických pracovišť.

Má-li být kryptografické pracoviště využíváno k ochraně utajovaných informací i po uplynutí doby platnosti jeho certifikátu, je nutno požádat Úřad o certifikaci kryptografického pracoviště formou opakované žádosti podle § 4 vyhlášky č. 525/2005 Sb.