Certifikace kryptografických prostředků je prováděna v souladu s § 46 zákona č. 412/2005 Sb. Certifikace kryptografických prostředků je prováděna ve správním řízení.

Úřad provádí certifikaci kryptografických prostředků, které budou využívány k ochraně utajovaných informací.

Postup certifikace kryptografického prostředku:

O certifikaci kryptografického prostředku se žádá Úřad podle § 49 zákona č. 412/2005 Sb. Ten, kdo žádá o certifikaci kryptografického prostředku předloží Úřadu písemnou žádost, její náležitosti upravuje § 1 vyhlášky č. 525/2005 Sb. K provedení certifikace se Úřadu předloží dokumentace podle § 5 odst. 3 vyhlášky č. 525/2005 Sb. Žádost i dokumentaci je možno zaslat na adresu odboru informačních technologií Úřadu.

Úřad rozhodne o přijetí žádosti (v souladu s § 49 odst. 2 zákona č. 412/2005 Sb. – a písemně vyrozumí žadatele o postupu certifikačního řízení (časový plán a další požadované podkladové materiály) v souladu s § 5 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 525/2005 Sb.

Způsob a podmínky provádění certifikace kryptografického prostředku upravuje § 9 vyhlášky č. 525/2005 Sb. V případě, že Úřad ověří způsobilost kryptografického prostředku k ochraně utajovaných informací, vydá certifikát kryptografického prostředku podle § 46 odst. 7 zákona č. 412/2005 Sb. Vzor certifikátu kryptografického prostředku a certifikační zprávy upravuje § 7 vyhlášky č. 525/2005 Sb.

Má-li být kryptografický prostředek používán k ochraně utajovaných informací i po uplynutí doby platnosti jeho certifikátu, je nutno požádat Úřad o certifikaci kryptografického prostředku formou opakované žádosti podle § 3 vyhlášky č. 525/2005 Sb.