Přestupky (pokuty)
Certifikace

PŘESTUPKY (POKUTY) (§ 148 až § 155)

Proti rozhodnutí Úřadu o přestupku lze podat rozklad podle § 152 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu (dále jen „SŘ“).

Rozklad se podává u Úřadu (§ 86 odst. 1 SŘ) do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí (§ 83 SŘ).

Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.

Náležitosti rozkladu jsou uvedeny v § 82 odst. 2 SŘ. Pokud nemá rozklad předepsané náležitosti, lze účastníka řízení vyzvat k jejich odstranění v přiměřené lhůtě.

Úřad, shledá-li pro to důvody, může napadené rozhodnutí zrušit nebo změnit, pokud tím plně vyhoví rozkladu (§ 87 SŘ); jinak předá spisový materiál spolu se svým stanoviskem řediteli Úřadu (§ 88 odst. 1 SŘ).

Ředitel Úřadu rozhoduje o rozkladu na základě návrhu rozkladové komise. V řízení o rozkladu napadené rozhodnutí zruší nebo změní, pokud tím plně vyhoví rozkladu, jinak rozklad zamítne (§ 152 odst. 5 SŘ).

Rozhodnutí o rozkladu se vydá ve lhůtách stanovených v § 71 SŘ.

Proti rozhodnutí o rozkladu se nelze dále odvolat (§ 91 odst. 1 SŘ).

CERTIFIKACE (§ 46 až § 53)

Proti rozhodnutí Úřadu o nevydání nebo zániku platnosti certifikátu lze podat rozklad (odvolání), s výjimkou certifikátu informačního systému a certifikátu kryptografického prostředku (§ 46 odst. 10 a 11).

Řízení o rozkladu je upraveno v § 152 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu (dále jen „SŘ“).

Rozklad se podává u Úřadu (§ 86 odst. 1 SŘ) do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí (§ 83 SŘ).

Rozklad proti rozhodnutí Úřadu o zániku platnosti certifikátu nemá odkladný účinek (§ 46 odst. 11).

Náležitosti rozkladu jsou uvedeny v § 82 odst. 2 SŘ. Pokud nemá rozklad předepsané náležitosti, lze účastníka řízení vyzvat k jejich odstranění v přiměřené lhůtě.

Úřad, shledá-li pro to důvody, může napadené rozhodnutí zrušit nebo změnit, pokud tím plně vyhoví rozkladu (§ 87 SŘ); jinak předá spisový materiál spolu se svým stanoviskem řediteli Úřadu (§ 88 odst. 1 SŘ).

Ředitel Úřadu rozhoduje o rozkladu na základě návrhu rozkladové komise. V řízení o rozkladu napadené rozhodnutí zruší nebo změní, pokud tím plně vyhoví rozkladu, jinak rozklad zamítne (§ 152 odst. 5 SŘ).

Rozhodnutí o rozkladu se vydá ve lhůtách stanovených v § 71 SŘ.

Proti rozhodnutí o rozkladu se nelze dále odvolat (§ 91 odst. 1 SŘ).