Osvědčení fyzické osoby pro cizí moc (certifikát) potvrzuje cizí moci, že u jeho držitele bylo provedeno bezpečnostní řízení v souladu s příslušnými právními předpisy ČR a že je držitelem platného osvědčení fyzické osoby daného stupně utajení.

Kdy vydává Národní bezpečnostní úřad (dále jen „Úřad“) osvědčení fyzické osoby pro cizí moc (tzv. certifikát NATO)?

  • má-li mít fyzická osoba přístup k utajované informaci cizí moci, splňuje-li podmínky podle § 11 zákona, a požaduje-li tak cizí moc
  • je-li to v souladu s bezpečnostními a ekonomickými zájmy ČR a se závazky vyplývajícími pro ČR z mezinárodní smlouvy a neprobíhá-li s danou osobou řízení podle § 101 odst. 1 zákona
  • certifikát lze vydat pouze držitelům platného osvědčení fyzické osoby daného stupně na národní úrovni
  • výjimku tvoří osoby uvedené v § 58 odst. 6 zákona (prezident republiky, předseda Senátu Parlamentu, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu, předseda vlády a ministr zahraničních věcí), které mají přístup k utajovaným informacím cizí moci, aniž by byli držiteli platného osvědčení fyzické osoby, respektive certifikátu
  • certifikát je možné vydat pouze na základě písemné odůvodněné žádosti – vzor žádosti - zde - (tento vzor žádosti musí fyzická osoba použít i v případě, že žádá o výměnu certifikátu z důvodu jeho poškození, ztráty nebo změny údajů uvedených v osvědčení fyzické osoby)
  • lhůta pro vyřízení žádosti o vydání certifikátu není zákonem stanovena

Druhy certifikátů, které jsou Úřadem vydávány

NATO CONFIDENTIAL NATO CONFIDENTIAL ATOMAL NATO SECRET
NATO SECRET ATOMAL COSMIC TOP SECRET COSMIC TOP SECRET ATOMAL

U stupně utajení Vyhrazené se certifikáty nevystavují.

Pro potřeby orgánů Evropské unie se certifikát nevydává, plně jej nahrazuje „národní“ osvědčení fyzické osoby vydané podle zákona č. 412/2005 Sb., které je trojjazyčné.

  • Platnost a zánik platnosti certifikátu – zde
  • Povinnosti fyzické osoby, která je držitelem certifikátu - zde