Národní bezpečnostní úřad (dále jen „Úřad“) vydává pro přístup k utajovaným informacím stupně utajení NATO CONFIDENTIAL a vyššího POTVRZENÍ podle vzoru uvedeného ve směrnici NATO AC/35-D/2000-REV8, který nahradil vzor certifikátu podle dokumentu AC/34-D/2000-REV6. Uvedené Potvrzení pro přístup k utajovaným informacím NATO je tedy vydáváno namísto původně vyžadovaného certifikátu NATO. Tato změna však nemá žádný vliv na platnost již předtím vydaných certifikátů. 

Z nové úpravy směrnic NATO v oblasti obecné ochrany utajovaných informací a v oblasti personální bezpečnosti také plyne nutnost, aby držiteli uvedeného Potvrzení osvědčujícího oprávněnost přístupu k utajovaným informacím NATO (nebo stále platného certifikátu) byly všechny osoby, které v rámci pracovní náplně nutně potřebují mít přístup k utajovaným informacím stupně utajení NATO CONFIDENTIAL a vyššího (tzv. princip „need to know“). Výše uvedená směrnice NATO stanovuje i vydávání Potvrzení pro speciální oblasti přístupu k informacím NATO, což jsou informace katagorie ATOMAL, CRYPTO a BOHEMIA.

Pro lepší orientaci je v textu i nadále používán pojem „certifikát NATO“.

Vzor žádosti o "certifikát NATO" - zde

Kdy vydává Úřad "certifikát NATO"?

  • má-li mít fyzická osoba přístup k utajované informaci NATO, splňuje-li podmínky podle § 11 zákona, a požaduje-li tak NATO
  • je-li to v souladu s bezpečnostními a ekonomickými zájmy ČR a se závazky vyplývajícími pro ČR z mezinárodní smlouvy a neprobíhá-li s danou osobou řízení podle § 101 odst. 1 zákona
  • "certifikát NATO" potvrzuje, že fyzická osoba je držitelem platného osvědčení fyzické osoby daného stupně na národní úrovni
  • výjimku tvoří osoby uvedené v § 58 odst. 6 zákona (prezident republiky, předseda Senátu Parlamentu, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu, předseda vlády a ministr zahraničních věcí), které mají přístup k utajovaným informacím NATO, aniž by byli držiteli platného osvědčení fyzické osoby, respektive "certifikátu NATO"
  • "certifikát NATO" je možné vydat pouze na základě písemné odůvodněné žádosti – vzor žádosti - zde - (tento vzor žádosti musí fyzická osoba použít i v případě, že žádá o výměnu "certifikátu NATO" z důvodu jeho poškození, ztráty nebo změny údajů uvedených v osvědčení fyzické osoby)
  • certifikát NATO SECRET CRYPTO, COSMIC TOP SECRET CRYPTO je možné vydat pouze na základě písemné odůvodněné žádosti – vzor žádosti - zde. Přílohou této žádosti musí být Doklad o autorizaci, který vydává Ministerstvo obrany. Certifikát NATO SECRET CRYPTO, COSMIC TOP SECRET CRYPTO je vydáván na omezenou dobu, tj. na dobu, kdy je nezbytně nutné mít přístup k utajovaným informacím NATO SECRET CRYPTO, COSMIC TOP SECRET CRYPTO
  • lhůta pro vyřízení žádosti o vydání certifikátu není zákonem stanovena
  • obdobně se postupuje v oblasti přístupu k utajovaným informacím stupně utajení NATO BOHEMIA.

Druhy "certifikátů NATO", které jsou Úřadem vydávány

NATO CONFIDENTIAL NATO SECRET COSMIC TOP SECRET
- NATO SECRET ATOMAL COSMIC TOP SECRET ATOMAL
- NATO SECRET CRYPTO COSMIC TOP SECRET CRYPTO

U stupně utajení Vyhrazené se "certifikáty NATO" nevystavují.

Poznámka: Pro potřeby orgánů Evropské unie se žádná zvláštní listina, plně ji nahrazuje „národní“ osvědčení fyzické osoby vydané podle zákona č. 412/2005 Sb., které je trojjazyčné a je na něm vyznačen příslušný stupeň utajení utajované informace Evropské unie.

  • Platnost a zánik platnosti "certifikátu NATO" – zde
  • Povinnosti fyzické osoby, která je držitelem "certifikátu NATO" - zde