Podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), je za podání žádosti o vydání osvědčení fyzické osoby (dále jen „žádost“) odpovědný žadatel jakožto účastník řízení.

O vydání osvědčení fyzické osoby může požádat pouze občan členského státu Evropské unie nebo Organizace Severoatlantické smlouvy.

V případě předložení písemností v cizím jazyce musí být tyto předloženy v originále a současně v úředně ověřeném překladu do jazyka českého. Pokud je předložena písemnost v cizím jazyce na tzv. přenositelném dokumentu (např. A1,S1,S2,S3,DA1,P1,U1,U2,U3...), je v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 a č. 987/2009 akceptována bez úředně ověřeného překladu do českého jazyka, pokud je předložena v úředním jazyce členského státu Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru nebo Švýcarska.

Upozornění

V případě, že má fyzická osoba vykonávat citlivou činnost podle zvláštních právních předpisů (zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zákon č. 263/2016 Sb., atomový zákon), žádá Národní bezpečnostní úřad o vydání dokladu o bezpečnostní způsobilosti fyzické osoby, nikoliv o osvědčení fyzické osoby.

I pokud je ve výše uvedených zákonech stanoveno, že citlivou činnost může vykonávat i držitel osvědčení fyzické osoby, upozorňuje Národní bezpečnostní úřad na skutečnost, že žádost o vydání osvědčení fyzické osoby je akceptována jen a pouze v případě, že u žadatele je důvodem pro její podání nezpochybnitelný fakt, že bude mít přístup k utajovaným informacím příslušného stupně utajení, byť by současně nebo následně vykonával citlivou činnost. V této souvislosti Národní bezpečnostní úřad dále upozorňuje, že odpovědná osoba nebo bezpečnostní ředitel podnikatele je oprávněn potvrdit zdůvodnění žádosti o vydání osvědčení fyzické osoby pouze v případě, kdy podnikatel je držitelem platného osvědčení podnikatele minimálně stejného stupně utajení nebo o vydání tohoto osvědčení podnikatele požádal.

Podkladové materiály, které je fyzická osoba povinna předložit při podání první žádosti podle zákona č. 412/2005 Sb.:

 1. žádost o vydání osvědčení fyzické osoby s uvedením příslušného stupně utajení (D,T,PT) obsahující písemné zdůvodnění nutnosti přístupu k utajovaným informacím (včetně uvedení funkce nebo činnosti v rámci služebního poměru nebo pracovně právního, členského či obdobného vztahu, na jehož základě má být osvědčení vydáno) a podpisem fyzické osoby (žadatele); žádost musí být potvrzena odpovědnou osobou nebo tím, kdo bude fyzické osobě utajované informace poskytovat. Toto potvrzení musí mimo jiné obsahovat označení konkrétního místa nebo funkce stanovené podle § 69 odst. 1 písm. b) zákona a specifikaci utajovaných informací, které na daném místě nebo funkci již byly poskytnuty nebo vznikaly, a utajovaných informací, které zde budou poskytnuty nebo zde mohou vznikat – vždy musí obsahovat nejprve sdělení, zda na daném místě nebo funkci již byly/nebyly utajované informace v minulosti poskytnuty nebo vznikaly/nevznikaly. Pokud byly poskytnuty nebo vznikaly, musí být uveden minimálně odkaz na nařízení vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných informací, ve znění pozdějších předpisů, jeho konkrétní přílohu, její konkrétní bod a nejvyšší stupeň těchto utajovaných informací.
  Dále musí následovat vyjádření, že na tomto místě nebo funkci budou utajované informace vznikat nebo budou poskytnuty, opět minimálně s uvedením odkazu na nařízení vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných informací, ve znění pozdějších předpisů, jeho konkrétní přílohu, její konkrétní bod a nejvyšší možný stupeň těchto utajovaných informací (např. T), kdy tento stupeň musí odpovídat stupni utajení, který uvádí fyzická osoba v horní části žádosti. Upozorňujeme, že nelze uvést rozsah stupňů utajení (např. V-T). Pokud je uváděno více příloh a více bodů nařízení vlády č. 522/2005 Sb., rovněž nelze uvést rozsah stupňů utajení (např. V-T), ale musí být uveden nejvyšší stupeň utajení (např. T) s tím, že tento stupeň musí odpovídat stupni utajení, který uvádí fyzická osoba v horní části žádosti.
  Dále je možné doplnit, že fyzické osobě bude povolen vstup do zabezpečené oblasti kategorie (uvést příslušný stupeň), a to z důvodu (rozvést důvody).
  • Vzor žádosti – zde,
  • Upozornění na nedostatky žádosti – zde
 2. prohlášení o svéprávnosti – vyplnit jej lze ve formuláři – zde nebo lze využít přílohu č. 1 vyhlášky č. 363/2011 Sb. – zde,
 3. prohlášení k osobnostní způsobilosti – vyplnit jej lze ve formuláři – zde nebo lze využít přílohu č. 2 vyhlášky č. 363/2011 Sb. – zde,
 4. prohlášení o zproštění povinnosti mlčenlivosti věcně a místně příslušného správce daně a jiné osoby zúčastněné na správě daní podle § 52 odst. 2 daňového řádu, a to v plném rozsahu údajů za účelem provedení bezpečnostního řízenízde,
 5. je-li žadatel cizincem, doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů státu, jehož je státním příslušníkem, jakož i státu, v němž pobýval nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců (u stupně Důvěrné 10 let zpětně, u stupně Tajné 15 let zpětně, u stupně Přísně tajné 20 let zpětně), doklad nesmí být starší než 3 měsíce,
 6. aktuální fotografie 35 x 45 mm,
 7. vyplněný dotazník fyzické osoby v listinné i elektronické podobě (soubor výhradně ve formátu .xml) – zde, součástí dotazníku je i nápověda, jak dotazník správně vyplnit
 8. k žádosti rovněž doloží následující písemnosti (§ 6 vyhlášky č. 363/2011 Sb.):
  • rodný nebo křestní list, popřípadě další obdobné doklady (např. výpis z knihy narození...) postačí v prosté kopii a
  • potvrzení zaměstnavatele o příjmech s uvedením jejich výše po odečtení povinných zákonných odvodů (čistý příjem), v případě jiného druhu příjmu daňové přiznání (je třeba, aby předložená kopie daňového přiznání byla opatřena podacím razítkem podatelny finančního úřadu, v případě podání poštou doložen např. podací lístek, při podání datovou schránkou potvrzení od finančního úřadu o podání, které je žadateli vždy finančním úřadem do datové schránky zasláno, nebo potvrzení o podání daňového přiznání zaslaného žadateli od finančního úřadu e-mailem) nebo jiný doklad potvrzující tento příjem, za posledních 5 let (např. výpis údajů daně z příjmů fyzických osob příslušného finančního úřadu, v případě podpory v nezaměstnanosti – potvrzení příslušného úřadu práce, dále potvrzení o rodičovském příspěvku, sociálním příspěvku, zaopatřovacím příspěvku, dávkách pěstounské péče, porodném, pohřebném, vdovském důchodu, příspěvku na bydlení, odchodném, příspěvku za službu, doklad o vyplacených dividendách, potvrzení o příjmech z brigád u jednotlivých zaměstnavatelů, potvrzení o vyplaceném stipendiu, potvrzení o pojistém plnění z úrazového pojištění, rozhodnutí o výši přídavku na dítě, pokud je již žadateli vyplácen, rozhodnutí o sociálních dávkách, které jsou přiznány v případě neposkytnutí podpory v nezaměstnanosti, rozsudek o schválení dohody rodičů o výši výživného na děti, v případě prodeje nemovitosti, automobilu smlouvu o prodeji, v případě příjmu z pronájmu daňové přiznání nebo nájemní smlouvu…) postačí v prosté kopii.

Způsob a forma podání žádosti o vydání osvědčení

Žádost lze podat osobně po objednání na tel.č. 257283225 v podatelně sídla Národního bezpečnostní úřadu (dále jen „Úřad“) v úředních hodinách (objednání je možné maximálně 1 měsíc dopředu), zaslat poštou nebo držitelem zvláštní poštovní licence na jeho adresu. Osobní podání je pro žadatele výhodnější, protože pracovníci Úřadu mu mohou pomoci odstranit formální nedostatky v žádosti na místě. Žadateli je také vydáno potvrzení o převzetí žádosti. Podat žádost o vydání osvědčení lze rovněž elektronicky a to dodáním do datové schránky Úřadu (ID Úřadu – h93aayw) nebo na elektronickou podatelnu.

V případě, že zasíláte žádost o vydání osvědčení poštou nebo držitelem zvláštní poštovní licence doporučujeme dbát na dodržování poštovních podmínek konkrétního držitele poštovní licence. 

V případě elektronického podání:

 1. žádost o vydání osvědčení musí být výstupem z autorizované konverze nebo musí být podepsaná fyzickou osobou a odpovědnou osobou, a to uznávaným elektronickým podpisem,
 2. prohlášení o zproštění povinnosti mlčenlivosti musí být výstupem z autorizované konverze nebo musí být podepsané fyzickou osobou, a to uznávaným elektronickým podpisem,
 3. je-li žadatel cizincem, doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů státu, jehož je státním příslušníkem, jakož i státu, v němž pobýval nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců (u stupně Důvěrné 10 let zpětně, u stupně Tajné 15 let zpětně, u stupně Přísně tajné 20 let zpětně), musí být výstupem autorizované konverze a jeho úředně ověřená kopie překladu do českého jazyka musí být také výstupem z autorizované konverze nebo musí být podepsaná osobou, která úřední ověření provedla, a to uznávaným elektronickým podpisem,
 4. prohlášení o svéprávnosti, prohlášení k osobnostní způsobilosti, rodný list, potvrzení zaměstnavatele o příjmech s uvedením jejich výše po odečtení povinných zákonných odvodů (čistý příjem), v případě jiného druhu příjmu daňové přiznání nebo jiný doklad potvrzující tento příjem, nemusí splňovat požadavky uvedené v předchozích bodech, u dodání na elektronickou podatelnu musí být podání podepsané fyzickou osobou a to uznávaným elektronickým podpisem,
 5. dotazník fyzické osoby (výhradně ve formátu .xml nebo .zfo) nemusí splňovat požadavky uvedené v předchozích bodech, u dodání na elektronickou podatelnu musí být podání podepsané fyzickou osobou a to uznávaným elektronickým podpisem. Dotazník však musí být podán zároveň i v listinné podobě.