1. Fyzická osoba, která je:
  2. fyzická osoba se zvláštním přístupem k utajované informaci (§ 58 zákona),
  3. fyzická osoba, které bylo uznáno bezpečnostní oprávnění vydané úřadem cizí moci, která je zároveň poučena,
  4. fyzická osoba, které byl udělen souhlas s jednorázovým přístupem k utajované informaci (§ 59 zákona), která je zároveň poučena,
  5. fyzická osoba, která není držitelem osvědčení fyzické osoby nebo nemá přístup k utajovaným informacím stupně utajení Vyhrazené, a to v případě účasti ČR v ozbrojeném konfliktu v zahraničí nebo v záchranné nebo humanitární akci v zahraničí, v případě vyhlášení válečného stavu a v případě stavu nebezpečí, nouzového stavu nebo stavu ohrožení státu (§ 60 zákona).
  6. fyzická osoba, které zanikla platnost osvědčení z důvodu uvedeného v § 56 odst. 1 písm. a) zákona - uplynutím doby platnosti, a to do doby vydání rozhodnutí o žádosti podle § 94 odst. 4 zákona, nejdéle však po dobu 12 měsíců od uplynutí doby platnosti osvědčení, pokud byla žádost podána v době, kdy byl vyhlášen krizový stav pro celé území České republiky, nebo byl-li krizový stav vyhlášen v průběhu řízení o této žádosti (§60a zákona).

ad 1)

  Přístup k utajované informaci stupně Vyhrazené Přístup k utajované informaci stupně Důvěrné nebo Tajné nebo Přísně tajné
Typ dokumentu nebo veřejné listiny Oznámení o splnění podmínek pro přístup k utajované informaci  
Osvědčení fyzické osoby Osvědčení fyzické osoby
Doklad  

Poučení

Fyzická osoba je poučena nejpozději před prvním přístupem k utajované informaci určitého stupně o svých povinnostech při nakládání a manipulaci s utajovanými informacemi a o zákonných normách v dané oblasti – vzor poučení – zde

Poučení podepisuje vždy ten, kdo jej provedl (zpravidla odpovědná osoba nebo osoba jí určená) a fyzická osoba. Pro stupeň VYHRAZENÉ se vyhotovuje ve dvou výtiscích, kdy jeden se předá fyzické osobě a jeden uloží ten, kdo poučení provedl, na místě určeném pro ukládání těchto dokumentů ve smyslu ustanovení § 68 odst. 1 zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů. Pro stupně DŮVĚRNÉ, TAJNÉ a PŘÍSNĚ TAJNÉ se poučení vyhotovuje ve třech výtiscích. Jeden se předá fyzické osobě, jeden uloží ten, kdo poučení provedl, na místě vyhrazeném pro ukládání těchto dokumentů a jeden zašle Úřadu.

Platnost poučení je ukončena zánikem platnosti oznámení o splnění podmínek pro přístup k utajované informaci, dokladu nebo osvědčení fyzické osoby a rovněž skončením služebního poměru nebo pracovněprávního, členského či obdobného vztahu, ve kterém byl fyzické osobě umožněn přístup k utajované informaci, tzn. že v případech, kdy dojde následně ke vzniku nového služebního poměru nebo pracovněprávního, členského či obdobného vztahu, je povinností odpovědné osoby nebo jí určené osoby fyzickou osobu znovu poučit.

Pokud je fyzická osoba držitelem platného národního osvědčení fyzické osoby a odpovědná osoba ví, že fyzická osoba bude muset být i držitelem "certifikátu NATO", může odpovědná osoba poučit fyzickou osobu a v poučení zaškrtnout, že fyzická osoba byla seznámena s předpisy NATO, aniž by byla fyzická osoba již držitelem platného "certifikátu NATO", a tím v rámci jednoho poučení splnit povinnost stanovenou jak pro přístup k národní utajované informaci, tak i pro přístup k utajované informaci NATO. V poučení se uvádí pouze číslo národního osvědčení fyzické osoby. V rámci poučení lze seznámit zároveň se všemi právními předpisy v oblasti utajovaných informací, tzn., s předpisy NATO, EU.

Pokud je fyzická osoba držitelem platného národního osvědčení fyzické osoby a je poučena a následně je fyzické osobě vydán "certifikát NATO", musí být fyzická osoba opětovně poučena s tím, že v poučení se uvede číslo národního osvědčení fyzické osoby, nikoliv číslo "certifikátu NATO" a zaškrtne se, že fyzická osoba byla seznámena s předpisy NATO. To neplatí, v případě, že by v prvním poučení, které bylo provedeno k národnímu osvědčení fyzické osoby, již bylo zaškrtnuto, že fyzická osoba byla seznámena s předpisy NATO (tzn., byla s nimi seznámena, aniž by jí byl vydán "certifikát NATO") – v tomto případě již fyzická osoba není opětovně poučena.

Ad 2) Zvláštní přístup (§ 58 zákona)

K utajovaným informacím mají bez platného osvědčení fyzické osoby a poučení přístup prezident republiky, poslanci a senátoři Parlamentu, členové vlády, Veřejný ochránce práv a jeho zástupce, soudci a členové Nejvyššího kontrolního úřadu, včetně prezidenta a viceprezidenta. Tyto osoby mají přístup ode dne zvolení nebo jmenování do funkce po celou dobu jejího výkonu a v rozsahu nezbytném pro výkon této funkce.

V rámci trestního řízení, občanského soudního řízení, správního řízení a soudního řízení správního, je osobám bez platného osvědčení fyzické osoby umožněn přístup k utajované informaci za účelem uplatnění jejich práv a plnění povinností v těchto řízeních. Podmínky a výčet osob, kterých se týká taková možnost, jsou stanoveny Trestním řádem, Občanským soudním řádem, Správním řádem a Soudním řádem správním. Přístup k utajované informaci je i v těchto případech umožněn na základě poučení, které musí obsahovat spisové označení věci, která je předmětem řízení a poučení o tom, že údaje o osobách se zvláštním přístupem jsou evidovány Úřadem. Poučení provede ten, o kom tak stanoví Trestní řád, Občanský soudní řád, Správní řád nebo Soudní řád správní, a současně s fyzickou osobou je i podepisuje. Vzor poučení – zde

V přípravném řízení, jedné z fází trestního řízení, provede poučení osob uvedených v § 51b odst. 1 Trestního řádu policejní orgán nebo státní zástupce a v řízení před soudem předseda senátu. Podle ustáleného teoretického výkladu ustanovení § 51b odst. 1 Trestního řádu je touto osobou i přísedící u soudu (jedná se o další osobu, která se musí účastnit trestního řízení). Kopii poučení zašle ten, kdo poučení provedl nejpozději do 30 dnů ode dne poučení na NBÚ.

Fyzické osobě jednající ve prospěch zpravodajské služby, informátorovi nebo fyzické osobě, které je poskytována zvláštní nebo krátkodobá ochrana podle zvláštního předpisu, nebo příslušníku zpravodajské služby, který je zařazen v záloze zvláštní, lze umožnit přístup k utajovaným informacím bez platného osvědčení fyzické osoby. Poučení provede ten, kdo jí přístup k utajované informaci umožní.

Osoby uvedené v odstavci 1, 2, 3 a 4 nemají, s výjimkou prezidenta republiky, předsedy Senátu Parlamentu, předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu, předsedy vlády a ministra zahraničních věcí, přístup k utajované informaci NATO.

Ad 3) Přístup k utajované informaci na základě uznání bezpečnostního oprávnění vydaného úřadem cizí moci (§ 62 zákona)

Na základě žádosti fyzické osoby provede Národní bezpečnostní úřad (dále jen „Úřad“) uznání cizího bezpečnostního oprávnění. Žádost lze podat i prostřednictvím úřadu cizí moci, který má v působnosti ochranu utajovaných informací. Jedná se o případy, kdy to umožňuje mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána, nebo kdy je uznání v souladu se zahraničně politickými a bezpečnostními zájmy ČR. Na toto uznání není právní nárok. K žádosti je nutné přiložit úřední překlad bezpečnostního oprávnění nebo jeho ověřenou kopii; tyto doklady se nevyžadují, je-li žádost podána prostřednictvím úřadu cizí moci, který má v působnosti ochranu utajovaných informací, pokud tento na žádosti potvrdí, že žadatel je držitelem příslušného bezpečnostního oprávnění. Žádost musí obsahovat také důvod, proč má být uznání provedeno, a dobu, na jakou má být provedeno. Vzor žádosti - zde

Pokud je bezpečnostní oprávnění uznáno, odpovědná osoba provede poučení fyzické osoby. Vzor poučení – zde

Ad 4) Jednorázový přístup k utajované informaci (§ 59 – 61 zákona)

Úřad může ve výjimečných a odůvodněných případech vydat souhlas s jednorázovým přístupem k utajované informaci o jeden stupeň vyšším, než na který je vydáno platné osvědčení fyzické osoby, nejdéle však na dobu 6 měsíců; jednorázový přístup nelze umožnit k utajované informaci stupně PŘÍSNĚ TAJNÉ. Jednorázový přístup tedy může být udělen pouze pro přístup k utajované informaci stupně utajení TAJNÉ.

Žádost o jednorázový přístup je vždy písemná, podepisuje ji odpovědná osoba a obsahuje zdůvodnění potřeby jednorázového přístupu, označení oblasti utajovaných informací, ke kterým má být přístup umožněn a požadovanou dobu jednorázového přístupu. Přílohou žádosti musí být kopie osvědčení fyzické osoby. Téže osobě lze souhlas udělit jen jednou a není na něj právní nárok. V kladném případě je souhlas vydán nejpozději do 5 dnů.

Pokud je souhlas udělen, odpovědná osoba provede poučení fyzické osoby. Vzor poučení – zde

K utajované informaci NATO lze jednorázový přístup umožnit pouze v souladu s požadavky NATO.

Ad 5) Přístup k utajované informaci v případě účasti ČR v ozbrojeném konfliktu v zahraničí nebo v záchranné nebo humanitární akci v zahraničí, v případě vyhlášení válečného stavu a v případě stavu nebezpečí, nouzového stavu nebo stavu ohrožení státu (§ 60 zákona)

Pokud není fyzická osoba držitelem osvědčení fyzické osoby nebo nemá přístup k utajovaným informacím stupně utajení VYHRAZENÉ, lze jí, ve výše uvedených případech, umožnit přístup k utajované informaci v případě, že neexistují pochybnosti o její důvěryhodnosti a schopnosti utajovat informace.

Poučení této osoby provede odpovědná osoba. Hrozí-li nebezpečí z prodlení nebo z důvodu jiné naléhavosti a významu konkrétního úkolu, lze poučení nahradit ústním seznámením osoby s jejími povinnostmi v oblasti ochrany utajovaných informací a následky jejich porušení.

K utajované informaci NATO lze přístup umožnit pouze v souladu s požadavky NATO.