Personální bezpečnost je základním druhem zajištění ochrany utajovaných informací. Kromě ověřování podmínek, které musí fyzická osoba splnit, aby jí byl umožněn přístup k utajované informaci, zahrnuje personální bezpečnost i výchovu těchto osob. Za zajištění proškolení fyzických osob, které mají přístup k utajované informaci, ručí odpovědná osoba. Ta je povinna jednou ročně zajistit u osob, které mají přístup k utajované informaci, proškolení z právních předpisů v oblasti ochrany utajovaných informací a vést o těchto proškoleních přehledy.

Způsob a rozsah ověřování podmínek, které musí fyzická osoba splnit, aby jí byl umožněn přístup k utajované informaci, se liší podle stupňů utajení, k nimž má mít fyzická osoba přístup. V následující tabulce jsou uvedeny podmínky pro jednotlivé stupně utajení, které musí fyzická osoba splňovat:

PODMÍNKYVYHRAZENÉ (oznámení)DŮVĚRNÉ, TAJNÉ, PŘÍSNĚ TAJNÉ (osvědčení)
Svéprávnost ANO ANO
Věk minimálně 18 let ANO ANO
Bezúhonnost ANO ANO
Státní občanství ČR, země EU, NATO NE ANO
Osobnostní způsobilost NE ANO
Bezpečnostní spolehlivost NE ANO

Pro stupeň utajení Vyhrazené ověřuje podmínky ten, kdo je vůči fyzické osobě v rámci služebního nebo pracovněprávního, členského či obdobného vztahu odpovědnou osobou, nebo jí určená osoba. Není – li jí, ověření provede odpovědná osoba nebo jí určená osoba toho, kdo umožní fyzické osobě přístup k utajované informaci stupně utajení Vyhrazené. V ostatních případech ověření provede Národní bezpečnostní úřad (dále jen „Úřad“) na základě odůvodněné písemné žádosti. Pro stupně utajení Důvěrné, Tajné a Přísně tajné se splnění podmínek ověřuje v bezpečnostním řízení, které je oprávněn provádět Úřad, zpravodajské služby u svých příslušníků, zaměstnanců a uchazečů o přijetí a Ministerstvo vnitra u příslušníků policie vybraných v zájmu plnění závažných úkolů.

Ministerstva a další ústřední správní úřady jsou povinny každoročně do 31. července zpracovat a zaslat Úřadu personální projekt (§ 72 zákona). Jeho obsahem je zhodnocení stavu v personální bezpečnosti za uplynulý kalendářní rok včetně uvedení celkového počtu utajovaných informací, počtu přístupů k těmto utajovaným informacím a počtu držitelů osvědčení. V personálním projektu musí být dále uveden předpokládaný počet osob, které budou mít v následujícím kalendářním roce přístup k utajovaným informacím, a osob, u nichž bude nutné v následujícím kalendářním roce provést bezpečnostní řízení s rozlišením podle stupňů utajení – formulář personálního projektu a bližší informace naleznete - zde a zde.

Úřad posuzuje zaslané personální projekty po obsahové a formální stránce a uplatňuje k nim připomínky. Náležitosti pro zpracovávání a vyhodnocování personálních projektů, včetně procesu zvláštního připomínkového řízení, řeší usnesení vlády České republiky ze dne 19. června 2012 č. 439. Úřad personální projekty předkládá spolu se svým vyjádřením vládě vždy do 30. listopadu příslušného kalendářního roku.

POJMY

Utajovaná informace

Informace označená stupněm utajení podle zákona, která je uvedena v seznamu utajovaných informací, vydávaném jako Nařízení vlády, v jakékoli podobě zaznamenaná na jakémkoli nosiči, jejíž vyzrazení nebo zneužití může způsobit újmu zájmu České republiky nebo může být pro tento zájem nevýhodné. Viz ustanovení § 2 písm. a) zákona. Dělí se do čtyř stupňů: Vyhrazené, Důvěrné, Tajné a Přísně tajné.

Poučení

Dokument, který podepisuje fyzická osoba vždy před prvním přístupem k utajované informaci daného stupně a jehož jeden výtisk jí náleží. Současně dokument podepisuje také vždy ten, kdo poučení provedl. V případě zániku platnosti osvědčení fyzické osoby (§ 56 odst. 1 zákona) nebo skončení služebního poměru nebo pracovněprávního, členského či obdobného vztahu, ve kterém byl fyzické osobě umožněn přístup k utajované informaci, se má za to, že fyzická osoba poučena není  § 9 odst.1, § 11 odst.2 zákona. Vzor poučení - zde

Více o poučení - zde.

Oznámení o splnění podmínek pro přístup k utajované informaci stupně utajení Vyhrazené

Dokument, který potvrzuje, že u konkrétní fyzické osoby bylo ověřeno splnění podmínek přístupu k utajované informaci stupně utajení Vyhrazené. Vzor oznámení - zde.

Osvědčení fyzické osoby

Veřejná listina stvrzující, že její držitel splnil podmínky pro přístup k danému stupni utajované informace (Důvěrné, Tajné, Přísně tajné) a může být poučen nebo může vykonávat citlivou činnost. Veřejná listina je trojjazyčný dokument (český, anglický a francouzský jazyk). Z tohoto důvodu není třeba explicitně žádat o vydání zvláštní veřejné listiny pro potřeby orgánů Evropské unie. Platnost osvědčení je 9 let (DŮVĚRNÉ), 7 let (TAJNÉ), 5 let (PŘÍSNĚ TAJNÉ) - § 54 odst. 1 a 2, § 55, § 56 zákona. Vzor osvědčení fyzické osoby - zde.

Bezpečnostní řízení

Jedná se o proces vedený Úřadem nebo jiným ze zákona oprávněným subjektem. V oblasti personální bezpečnosti slouží k ověření, zda fyzická osoba splňuje podmínky pro vydání osvědčení fyzické osoby. Problematika je celkově upravena ustanoveními § 89 – 135 zákona. Úkony v řízení o vydání osvědčení fyzické osoby specifikuje § 107 zákona.

Více o bezpečnostním řízení - zde.

Odpovědná osoba

Subjekt, který je v oblasti ochrany utajovaných informací zodpovědný za výkon určitých opatření, je mu zákonem svěřeno plnění povinností plynoucích z ustanovení zákona. Je-li zřízena funkce bezpečnostního ředitele, je tento přímo podřízen odpovědné osobě. Definice odpovědné osoby je v ustanovení § 2 písm. e) zákona. Povinnosti odpovědné osoby – zde

Znalec

Osoba, kterou v souladu se zněním zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, v případě potřeby ustanoví Úřad v rámci bezpečnostního řízení za účelem vypracování znaleckého posudku, který je třeba k odbornému posouzení skutečností důležitých pro rozhodnutí (§ 106 zákona).

Účastník bezpečnostního řízení

V bezpečnostním řízení je účastníkem řízení fyzická osoba, která žádá o vydání osvědčení fyzické osoby nebo je držitelem osvědčení fyzické osoby a probíhá k ní řízení o zrušení platnosti osvědčení.

Viz ustanovení § 92 písm. a) nebo c) zákona.

Bezpečnostní ředitel

Osoba, která je přímo podřízena odpovědné osobě, zajišťuje a plní povinnosti stanovené jí písemně odpovědnou osobou v rozsahu zákona a schvaluje přehled míst nebo funkcí podle § 69 odst. 1 písm. b) zákona, u nichž je vyžadován přístup k utajované informaci. U podnikatele musí fyzická osoba ve funkci bezpečnostního ředitele být držitelem osvědčení fyzické osoby pro přístup k utajované informaci nejméně takového stupně utajení, pro který má podnikatel vydané osvědčení.

Funkce bezpečnostního ředitele musí být zřízena a obsazena:

  • u orgánu státu, u něhož vzniká utajovaná informace nebo kterému je poskytnuta,
  • u právnických osob, které mají přístup k utajované informaci,
  • u podnikajících fyzických osob, které mají přístup k utajované informaci.

Funkci bezpečnostního ředitele může vykonávat i sama odpovědná osoba. Do 15 dnů ode dne obsazení této funkce musí být písemně zasláno Úřadu jméno, příjmení a rodné číslo osoby vykonávající tuto funkci. Funkci bezpečnostního ředitele nelze vykonávat u více orgánů státu nebo podnikatelů souběžně (§ 71 zákona).

Rozklad

Opravný prostředek proti rozhodnutí vydanému v rámci bezpečnostního řízení musí obsahovat jméno, příjmení, rodné číslo a adresu místa trvalého pobytu, případně adresu pro účely doručování, musí být datován a podepsán. V rozkladu musí být uvedeno, proti kterému rozhodnutí směřuje, čeho se účastník řízení domáhá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo jiná nesprávnost napadeného rozhodnutí. Pouze proti odůvodnění rozhodnutí však rozklad nelze podat (§ 125 – 132 zákona). Proti některým druhům rozhodnutí není rozklad přípustný. O možnosti či nepřípustnosti podání rozkladu je účastník řízení poučen v závěru příslušného rozhodnutí.