Osvědčení fyzické osoby 

je veřejnou listinou - vzor osvědčení fyzické osoby - zde.

Platnost osvědčení fyzické osoby (§ 55 odst. 1 zákona) je:

 • pro stupeň Důvěrné 9 let,
 • pro stupeň Tajné 7 let,
 • pro stupeň Přísně tajné 5 let

od data vydání.

Platnost osvědčení fyzické osoby zaniká (§ 56 odst. 1 zákona):

 1. uplynutím doby platnosti osvědčení fyzické osoby, úmrtím fyzické osoby nebo byla-li prohlášena za mrtvou,
 2. zrušením platnosti osvědčení fyzické osoby (dnem vykonatelnosti rozhodnutí Národního bezpečnostního úřadu (dále jen „Úřad“) o zrušení jeho platnosti),
 3. ohlášením odcizení nebo ztráty osvědčení fyzické osoby,
 4. poškozením osvědčení fyzické osoby (majícím za následek nečitelnost údajů, porušení celistvosti), změnou některého z údajů v osvědčení fyzické osoby uvedeném,
 5. vznikem služebního poměru příslušníka zpravodajské služby nebo pracovního poměru zaměstnance zařazeného do zpravodajské služby, jde-li o osvědčení fyzické osoby, vydané Úřadem,
 6. skončením služebního poměru příslušníka zpravodajské služby nebo pracovního poměru zaměstnance zařazeného do zpravodajské služby, nebo dnem, kdy přestane být fyzická osoba osobou uvedenou v § 141 odst. 1, jde-li o osvědčení fyzické osoby, vydané příslušnou zpravodajskou službou nebo Ministerstvem vnitra,
 7. vrácením osvědčení fyzické osoby tomu, kdo jej vydal,
 8. dnem doručení nového osvědčení fyzické osoby (pro jakýkoliv stupeň),
 9. dnem doručení rozhodnutí o nevydání osvědčení fyzické osoby pro stejný stupeň utajení.

V případech zániku platnosti osvědčení fyzické osoby podle bodu 2., 4. až 6, 8., 9 má fyzická osoba povinnost vrátit osvědčení fyzické osoby do 15 dnů tomu, kdo jej vydal (§ 66 odst. 1 písm. b) zákona).

Držitel osvědčení fyzické osoby v případě, že má požádáno o vydání nového osvědčení podle § 94 odst. 4 zákona a řízení o této žádosti je dotčeno vyhlášením krizového stavu pro celé území České republiky, může mít přístup k utajované informaci i po zániku platnosti osvědčení, které má v držení, z důvodu uplynutí doby jeho platnosti (bod 1), a to až do doby než Úřad rozhodne o jeho nové žádosti, nejdéle však po dobu 12 měsíců od uplynutí doby jeho platnosti. Úřad v tomto případě nevydává osvědčení, které by nahrazovalo původní, ani žádné jiné potvrzení. Aktuální přehled osvědčení, která naplňují tyto podmínky, a proto lze na jejich základě nadále umožnit přístup k utajované informaci, je k dispozici - zde

V případě odcizení nebo ztráty osvědčení fyzické osoby má fyzická osoba povinnost neprodleně ohlásit tuto skutečnost (§ 66 odst. 1 písm. c) zákona).

Porušením těchto povinností, mezi něž patří i povinnost hlásit změnu údajů v dotazníku fyzické osoby, se fyzická osoba dopouští přestupku, za který lze uložit pokutu do 50000 Kč (§ 148 a § 150 zákona).

V případech zániku platnosti osvědčení fyzické osoby podle bodu 3., 4. vydá Úřad na základě písemné žádosti do 5 dnů od doručení žádosti nové osvědčení fyzické osoby (§ 56 odst. 4 zákona). Tato žádost musí být podána do 15 dnů ode dne zániku platnosti osvědčení fyzické osoby. Přístup k utajovaným informacím není dotčen.

Upozornění

Pokud nebude ve stanovené lhůtě žádost podána, přístup k utajovaným informacím zanikne a fyzická osoba bude muset v případě nutnosti budoucího přístupu k utajovaným informacím stupně utajení Důvěrné, Tajné, Přísně tajné požádat o vydání nového osvědčení, tzn. podat novou kompletní žádost podle zákona (první žádost o vydání osvědčení fyzické osoby) - přesný výčet podkladů, které bude fyzická osoba povinna předložit naleznete – zde

V případech zániku platnosti osvědčení fyzické osoby podle bodu 6. vydá Úřad na základě písemné žádosti do 5 dnů od doručení žádosti nové osvědčení fyzické osoby (§ 56a odst. 2 písm. c) zákona). Tato žádost musí být podána do 30 dnů ode dne zániku platnosti osvědčení fyzické osoby.

Platnost osvědčení fyzické osoby nezaniká jiným než výše uvedeným způsobem, tzn. nedochází k zániku platnosti např. ukončením pracovního/služebního poměru (s výjimkou bodu 6).

Osvědčení fyzické osoby pro cizí moc - "certifikát NATO"

je veřejnou listinou.

Doba platnosti "certifikátu NATO" (§ 57 odst. 5 zákona)

 • může být nejdéle taková, jaká je platnost osvědčení fyzické osoby, "certifikát NATO" je však v zásadě vydáván na dobu nezbytně nutnou.

Platnost "certifikátu NATO" (§ 57 odst. 6, 7 zákona) zaniká:

 1. uplynutím doby platnosti osvědčení fyzické osoby, uplynutím doby platnosti "certifikátu NATO",
 2. úmrtím fyzické osoby,
 3. zrušením platnosti osvědčení fyzické osoby, na jehož základě byl "certifikát NATO" vydán (dnem vykonatelnosti rozhodnutí Úřadu o zrušení platnosti tohoto osvědčení fyzické osoby),
 4. ohlášením odcizení nebo ztráty "certifikátu NATO",
 5. poškozením "certifikátu NATO" (majícím za následek nečitelnost údajů, porušení celistvosti), změnou některého z údajů v osvědčení fyzické osoby uvedeném,
 6. zánikem platnosti osvědčení fyzické osoby z důvodu vzniku služebního poměru příslušníka zpravodajské služby nebo pracovního poměru zaměstnance zařazeného do zpravodajské služby (jedná se osvědčení vydané Úřadem),
 7. zánikem platnosti osvědčení fyzické osoby z důvodu skončení služebního poměru příslušníka zpravodajské služby nebo pracovního poměru zaměstnance zařazeného do zpravodajské služby, nebo dnem, kdy přestane být fyzická osoba osobou uvedenou v § 141 odst. 1 (jedná se o osvědčení vydané zpravodajskou službou nebo Ministerstvem vnitra),
 8. vrácením osvědčení fyzické osoby nebo "certifikátu NATO" tomu, kdo jej vydal,
 9. dnem doručení nového osvědčení fyzické osoby (pro jakýkoliv stupeň),
 10. dnem doručení rozhodnutí o nevydání osvědčení fyzické osoby pro stejný stupeň utajení.

V případech zániku platnosti "certifikátu NATO" podle bodu 3., 5., 6., 7., 9., 10.  má fyzická osoba povinnost vrátit "certifikát NATO" Úřadu do 15 dnů (§ 57 odst. 8 zákona). Fyzická osoba má povinnost vrátit "certifikát NATO" Úřadu do 15 dnů také, pokud vrátí osvědčení fyzické osoby, k němuž byl "certifikát NATO" vydán.

V případě odcizení nebo ztráty "certifikátu NATO" má fyzická osoba povinnost neprodleně ohlásit tuto skutečnost Úřadu (§ 66 odst. 1 písm. c) zákona).

V případech zániku platnosti certifikátu podle bodu 4. až 7. vydá Úřad na základě písemné žádosti, jejíž vzor je stanoven v příloze č. 8 vyhlášky č. 363/2011 Sb., o personální bezpečnosti a o bezpečnostní způsobilosti, nový "certifikát NATO" – vzor žádostizde. Jestliže písemná žádost nebude podána a Úřad nový "certifikát NATO" tedy nevydá, fyzická osoba není považována za držitele "certifikátu NATO".

Upozornění

Přístup fyzické osoby k utajované informaci cizí moci zaniká, zanikla-li platnost osvědčení fyzické osoby ohlášením jeho odcizení nebo ztráty nebo poškozením, neboť fyzická osoba přestala splňovat podmínky podle § 11 zákona. Pokud fyzická osoba v tomto případě do 15 dnů ode dne zániku platnosti osvědčení fyzické osoby nepožádá písemně toho, kdo osvědčení fyzické osoby vydal, o vydání nového osvědčení, zaniká také platnost "certifikátu NATO".