Jaká práva má fyzická osoba:

Účastník řízení v řízení o vydání osvědčení fyzické osoby a účastník řízení v řízení o zrušení platnosti osvědčení fyzické osoby má právo:

 • před vydáním rozhodnutí nahlížet do bezpečnostního svazku a činit si z něj výpisy, s výjimkou té části bezpečnostního svazku (§ 124 zákona), která obsahuje utajovanou informaci (§ 89 odst. 7 zákona),
 • účastník řízení se může dát zastupovat advokátem nebo jiným zástupcem, kterého si zvolí (§ 89 odst. 6 zákona)
 • podat rozklad proti rozhodnutí Národního bezpečnostního úřadu (dále jen „Úřad“) vydanému v bezpečnostním řízení (§ 125 zákona),
 • vzít písemně žádost fyzické osoby zpět (§ 113 odst. 1 písm. a) zákona) – pouze v řízení o vydání osvědčení fyzické osoby,
 • požádat písemně o přerušení řízení z důvodu, který mu dlouhodobě brání v účasti na řízení, a to na dobu nejdéle 60 dnů – o přerušení řízení je možné požádat i opakovaně (§ 112 odst. 1 písm. e) zákona),
 • namítnout podjatost úřední osoby do 15 dnů ode dne, kdy se o úřední osobě podílející se na řízení dozvěděl, námitku je třeba odůvodnit (§ 90 odst. 3 zákona).
 • vrátit osvědčení fyzické osoby tomu, kdo jej vydal, a to i v případě zahájení řízení o zrušení platnosti osvědčení fyzické osoby; v tomto případě dojde k zániku platnosti osvědčení a řízení bude zastaveno (§ 56 odst. 1 písm. j) zákona),
 • písemně požádat do 15 dnů Úřad o vydání nového osvědčení fyzické osoby, pokud jeho platnost zanikla změnou údajů v něm obsažených, ohlášením jeho odcizení nebo ztráty, jeho poškozením (§ 56 odst. 4 zákona).

Jaké povinnosti má fyzická osoba:

Držitel oznámení pro přístup k utajovaným informacím stupně utajení VYHRAZENÉ (dále jen „oznámení“) (§ 9 odst. 6, § 10 odst. 2 zákona) je povinen zejména:

 • písemně sdělovat tomu, kdo oznámení vydal změny týkající se podmínky svéprávnosti a podmínky bezúhonnosti, a to do 15 dnů ode dne, kdy tato změna nastala,
 • písemně sdělovat tomu, kdo oznámení vydal změny údajů, které se uvádějí v oznámení (jméno, příjmení, rodné příjmení, státní občanství), a to do 15 dnů ode dne, kdy tato změna nastala,
 • písemně sdělovat tomu, kdo oznámení vydal odcizení, ztrátu nebo poškození oznámení, a to do 15 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala nebo se o ní fyzická osoba dozvěděla,
 • písemně sdělovat tomu, kdo oznámení vydal den doručení osvědčení fyzické osoby nebo dokladu o bezpečnostní způsobilosti a to do 15 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala,
 • písemně sdělovat tzv. poskytovateli utajované informace, v případech vydání oznámení Úřadem Úřadu, vznik služebního poměru nebo pracovněprávního, členského či obdobného vztahu, ve kterém má být fyzické osobě umožněn přístup k utajovaným informacím a to do 15 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala,
 • na základě žádosti toho, kdo oznámení vydal, předložit ve stanovené lhůtě výpis z evidence Rejstříku trestů, v případě cizince i obdobný doklad státu, jehož je cizinec státním příslušníkem, jakož i státu, v němž cizinec pobýval nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců v posledních 5 letech, a prohlášení o svéprávnosti (doklady nesmí být straší 3 měsíců),
 • vrátit oznámení tomu, kdo oznámení vydal při zániku jeho platnosti doručením písemného vyrozumění, že fyzická osoba přestala splňovat podmínku svéprávnosti nebo bezúhonnosti, a to do 15 dnů ode dne doručení tohoto vyrozumění,
 • vrátit oznámení tomu, kdo oznámení vydal při zániku jeho platnosti doručením písemného vyrozumění, že fyzická osoba nesplnila ve stanovené lhůtě povinnost předložit výpis z evidence Rejstříku trestů, v případě cizince i obdobný doklad státu, jehož je cizinec státním příslušníkem, jakož i státu, v němž cizinec pobýval nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců v posledních 5 letech, a prohlášení o svéprávnosti a to do 15 dnů ode dne doručení tohoto vyrozumění,
 • vrátit oznámení tomu, kdo ho vydal, při skončení služebního poměru nebo pracovněprávního, členského či obdobného vztahu, a to do 15 dnů ode dne tohoto skončení,
 • vrátit oznámení tzv. poskytovateli utajované informace, v případech vydání oznámení Úřadem Úřadu, při vzniku služebního poměru nebo pracovněprávního, členského či obdobného vztahu, a to do 15 dnů ode dne tohoto vzniku,
 • vrátit oznámení tomu, kdo ho vydal, v případě, že fyzické osobě bylo vydáno osvědčení fyzické osoby nebo doklad o bezpečnostní způsobilosti do 30 dnů ode dne doručení osvědčení fyzické osoby nebo dokladu.

Držitel osvědčení fyzické osoby (osvědčení) nebo fyzické osoby pro cizí moc ("certifikátu NATO") na stupeň utajení DŮVĚRNÉ, TAJNÉ, PŘÍSNĚ TAJNÉ (§ 66 odst. 1, § 57 odst. 8 zákona) je povinen zejména:

 • odevzdat do 15 dnů veřejnou listinu tomu, kdo ji vydal, pokud její platnost zanikla:
  • rozhodnutím o zrušení platnosti osvědčení fyzické osoby (osvědčení i "certifikát NATO"), podání rozkladu proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek,
  • takovým poškozením osvědčení fyzické osoby, že zápisy v osvědčení fyzické osoby jsou nečitelné nebo byla porušena jeho celistvost (osvědčení),
  • takovým poškozením certifikátu, že zápisy v "certifikátu NATO" jsou nečitelné nebo byla porušena jeho celistvost ("certifikát NATO"),
  • změnou některého z údajů v osvědčení fyzické osoby uvedeném (jména, příjmení, rodného příjmení, rodného čísla, státního občanství) – (osvědčení i "certifikát NATO"),
  • zanikla-li platnost osvědčení fyzické osoby vznikem služebního poměru příslušníka zpravodajské služby nebo pracovního poměru zaměstnance zařazeného do zpravodajské služby, jde-li o veřejnou listinu, vydanou Úřadem (osvědčení i "certifikát NATO" se vrací Úřadu),
  • zanikla-li platnost osvědčení fyzické osoby skončením služebního poměru příslušníka zpravodajské služby nebo pracovního poměru zaměstnance zařazeného do zpravodajské služby, nebo dnem, kdy přestane být fyzická osoba osobou uvedenou v § 141 odst. 1 zákona, jde-li o veřejnou listinu vydanou zpravodajskou službou nebo Ministerstvem vnitra (osvědčení i "certifikát NATO"), "certifikát NATO" se vrací Úřadu,
  • dnem doručení nového osvědčení fyzické osoby pro jakýkoliv stupeň (osvědčení i "certifikát NATO"),
  • dnem doručení rozhodnutí o nevydání osvědčení fyzické osoby pro stejný stupeň utajení (osvědčení i "certifikát NATO"),
 • oznámit neprodleně ztrátu nebo odcizení osvědčení fyzické osoby nebo "certifikátu NATO",
 • oznámit neprodleně změny údajů, které byly uvedeny v žádosti fyzické osoby (zde se jedná o změny, které fyzická osoba uvedla žádosti o vydání osvědčení fyzické osoby, v dotazníku fyzické osoby (taxativní výčet) a v prohlášení o svéprávnosti a k osobnostní způsobilosti) – bližší informace k hlášení změnzde (tato povinnost je stanovena i v průběhu řízení).

V souvislosti s dodržováním povinností stanovených zákonem je na místě, ve vztahu k výše uvedeným povinnostem, upozornit, že v případě porušení některých povinností, může být takové jednání kvalifikováno jako přestupek. Za takový přestupek (§ 148, § 150, § 151 zákona) lze uložit pokutu až do výše 50 000 Kč.

Fyzická osoba, která potřebuje mít přístup k utajovaným informacím po uplynutí platnosti stávajícího osvědčení fyzické osoby, je povinna požádat o vydání nového osvědčení před uplynutím doby platnosti dosavadního osvědčení ve lhůtě nejméně (§ 94 odst. 4 zákona):

 • 3 měsíců u osvědčení fyzické osoby pro stupeň utajení Důvěrné,
 • 7 měsíců u osvědčení fyzické osoby pro stupeň utajení Tajné,
 • 10 měsíců u osvědčení fyzické osoby pro stupeň utajení Přísně tajné.

Upozorňujeme, že pokud fyzická osoba nedodrží minimální lhůty stanovené pro podání této žádosti před uplynutím doby platnosti jejího stávajícího osvědčení fyzické osoby, bude její povinností podat novou kompletní žádost o vydání osvědčení fyzické osoby příslušného stupně podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), tzn. bude předkládat první žádost o vydání osvědčení fyzické osoby - přesný výčet podkladů, které bude fyzická osoba povinna předložit naleznete – zde