Bezpečnostní řízení (dále jen „řízení“) (§ 89 – 135 zákona) je proces vedený Úřadem, který v oblasti průmyslové bezpečnosti slouží k ověření, zda podnikatel (dále jen „účastník řízení“) splňuje podmínky pro vydání osvědčení podnikatele. Řízení je neveřejné a v jeho průběhu musí být šetřena čest a důstojnost osob dotčených řízením. V řízení se jedná a písemnosti se vyhotovují v českém jazyce, pokud nejde o výkon práv příslušníka národnostní menšiny podle zvláštního právního předpisu. Písemnosti vyhotovené v cizím jazyce musí účastník řízení předložit v originálním znění a současně v úředně ověřeném překladu do českého jazyka. Vyjma osobních úkonů se může účastník řízení nechat zastupovat advokátem nebo jiným zástupcem, kterému udělil písemnou plnou moc. V průběhu řízení jsou účastník řízení a jeho zástupce oprávněni před vydáním rozhodnutí nahlížet do neutajované části bezpečnostního svazku. Úřední osoba, která se řízení účastní, může být z řízení vyloučena na základě vlastního návrhu nebo na základě námitky podjatosti vznesené účastníkem řízení.

Lhůta pro ukončení řízení se odvíjí od druhu řízení, Úřad ukončí řízení o vydání osvědčení podnikatele ve lhůtě:

 • 6 měsíců pro stupeň utajení Důvěrné,
 • 8 měsíců pro stupeň utajení Tajné,
 • 10 měsíců pro stupeň utajení Přísně tajné.

Lhůta neběží po dobu, kdy je vyhlášen krizový stav pro celé území České republiky.

Lhůtu pro ukončení řízení může ředitel Úřadu přiměřeně prodloužit, nejvýše však dvakrát a jednorázově maximálně o dobu stanovenou pro řízení daného stupně, a to v případech, kdy nemůže zpravodajská služba nebo policie sdělit výsledky šetření ve stanovených lhůtách nebo orgán státu, právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba nemůže poskytnout ve stanovené lhůtě informaci požadovanou v rámci řízení (§ 118 zákona).

Udělí-li podnikatel souhlas podle § 108 odst. 7 zákona, vztahují se na dané řízení lhůty stanovené pro stupeň utajení, k jehož úkonům byl souhlas udělen.

Řízení je zahájeno (§ 93 zákona):

 • dnem doručení písemné žádosti o vydání osvědčení podnikatele Úřadu (dále jen „žádost“),
 • dnem doručení písemného oznámení Úřadu o zahájení řízení o zrušení platnosti osvědčení podnikatele držiteli tohoto osvědčení podnikatele,
 • dnem doručení rozhodnutí o rozkladu účastníku řízení, pokud ředitel Úřadu napadené rozhodnutí zruší a věc vrátí k novému projednání a rozhodnutí.

Nemá-li žádost předepsané náležitosti, pomůže Úřad odstranit účastníku řízení formální nedostatky. Pokud nedostatky nelze odstranit na místě, Úřad neprodleně písemně vyzve účastníka řízení, aby nedostatky žádosti odstranil ve lhůtě 30 dnů (§ 102 zákona). Pokud tak neučiní, Úřad řízení zastaví (§ 113 zákona).

Úřad je oprávněn požadovat od účastníka řízení upřesnění údajů uvedených v žádosti a sdělení doplňujících údajů k ověření splnění podmínek pro vydání osvědčení podnikatele (§ 103 zákona), a to ve lhůtě do 30 dnů. Pokud účastník řízení údaje neupřesní, Úřad může řízení zastavit (§ 113 zákona).

Pro rozhodnutí v rámci řízení Úřad vychází nejen z údajů od účastníka řízení, ale také z informací, které si vyžádá od příslušných orgánů státu, právnických nebo podnikajících fyzických osob. Důležitými úkony, které lze v průběhu řízení využít, jsou dále výslech svědka, pohovor s účastníkem řízení a ustanovení znalce.

Svědkem (§ 104 zákona) může být každá fyzická osoba (vyjma příslušníků policie a zpravodajských služeb podílejících se na řízení). Vyslechnout nelze osobu, která by porušila ochranu utajovaných informací nebo povinnost mlčenlivosti (není – li jí zproštěna). Případné odepření výpovědi se řídí ustanovením § 100 trestního řádu. Nedostavení se k podání svědecké výpovědi, podání nepravdivé či neúplné výpovědi může mít za následek uložení pořádkové pokuty až do výše 50 000 Kč (v úhrnu max. 100 000 Kč). Na žádost Úřadu může být svědek předveden. O výpovědi je pořízen protokol, který se stává součástí bezpečnostního svazku. Od svědka lze též požadovat, aby ke skutečnostem, které mu Úřad uvede, podal písemné vyjádření. Uplatnit nárok na ušlý výdělek a cestovní výdaje je nutné ve lhůtě do 5 dnů po svědecké výpovědi.

Pohovor s účastníkem řízení (§ 105 zákona) se provádí, je – li třeba objasnit některé skutečnosti v průběhu řízení. Opakované nedostavení se k pohovoru bez omluvy má za následek zastavení řízení. Stejný důsledek má také nepravdivá nebo neúplná výpověď při pohovoru; uvádění nepravdivých nebo neúplných informací v průběhu pohovoru (resp. v průběhu řízení) může mít též za následek nesplnění podmínky bezpečnostní spolehlivosti a následné nevydání osvědčení podnikatele. O provedení pohovoru je vyhotoven protokol, který se stává součástí bezpečnostního svazku. Pokud po vyhotovení protokolu požádá účastník řízení o jeho kopii, je mu bezplatně vyhotovena.

Pokud je k odbornému posouzení skutečností důležitých pro rozhodnutí třeba znaleckého posudku, Úřad ustanoví znalce (§ 106 zákona). Náklady na takto vypracovaný znalecký posudek hradí Úřad.

Řízení je vázáno lhůtami. V určitých případech může dojít k přerušení řízení (§ 112 zákona). Po dobu přerušení lhůty neběží. Řízení Úřad rozhodnutím přeruší, jestliže:

 • probíhá jiné řízení, které řeší otázku významnou pro vydání rozhodnutí,
 • účastník řízení byl Úřadem vyzván, aby odstranil nedostatky v žádosti anebo aby doplnil jiné Úřadem požadované údaje, nebo jestliže byl předvolán k pohovoru,
 • jménem účastníka řízení jedná více odpovědných osob, nikoli však ve shodě a účastník řízení byl Úřadem vyzván, aby ve stanovené lhůtě dosáhl shody, popřípadě k jednání pověřil pouze jednu odpovědnou osobu,
 • nelze provést výslech svědka, jehož výpověď je důležitá pro zjištění skutečného stavu věci,
 • účastník řízení požádá o přerušení z důvodů bránících mu v účasti na řízení, a to nejdéle na dobu 60 dnů,
 • byl ustanoven znalec pro vypracování znaleckého posudku.

Řízení se přerušuje dnem předání rozhodnutí o přerušení řízení držiteli poštovní licence nebo zvláštní poštovní licence, dnem osobního převzetí takového rozhodnutí účastníkem řízení, doručuje-li Úřad, nebo dodáním do datové schránky účastníka řízení.

O přerušení řízení Úřad informuje účastníka řízení rozhodnutím. Úřad pokračuje v řízení, jakmile pominuly překážky, pro které bylo řízení přerušeno, případně jakmile uplynula lhůta, na kterou si účastník řízení požádal o přerušení řízení. Účastník řízení je o tomto písemně vyrozuměn.

Řízení může Úřad rozhodnutím zastavit (§ 113 zákona), jestliže:

 • účastník řízení vzal svoji žádost nebo rozklad zpět,
 • účastník řízení neodstraní ve stanovené lhůtě nedostatky v žádosti nebo rozkladu,
 • účastník řízení se bez omluvy nedostaví opětovně k pohovoru,
 • účastník řízení nedá souhlas k provedení úkonů v řízení pro vyšší stupeň, než o jaký žádá (§ 108 odst. 7 zákona),
 • účastník řízení nedosáhne shody v jednání více odpovědných osob,
 • účastník řízení podá nepravdivou nebo neúplnou výpověď či neposkytuje jinou nezbytnou součinnost a na základě daného stavu věci nelze rozhodnout,
 • účastník řízení byl zrušen nebo zanikl,
 • odpadl důvod či předmět řízení o zrušení platnosti osvědčení podnikatele.

K zajištění účelu a průběhu řízení slouží další instituty, jimiž jsou předvolání, předvedení a pořádková pokuta (§ 114 – 116 zákona). Úřad písemně předvolá osobu, jejíž osobní účast při projednávání věci je nutná. Svědek, který se bez náležité omluvy nebo bez závažných důvodů na opětovné předvolání nedostaví a bez jehož osobní účasti nelze řízení provádět, může být předveden Policií ČR nebo u příslušníků ozbrojených sil prostřednictvím žádosti na jejich nadřízeného. Úřad může uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu, kdo se bez závažných důvodů nedostaví na písemnou výzvu k Úřadu, podá nepravdivou nebo neúplnou svědeckou výpověď anebo bezdůvodně odmítá svědeckou výpověď, do 500 000 Kč orgánu státu, právnické nebo podnikající fyzické osobě, pokud na žádost neposkytne bezúplatně informace vyžádané Úřadem. Pokutu lze uložit opakovaně, úhrn pokut nesmí přesáhnout částku 100 000 Kč, resp. 1 000 000 Kč.

Všechny písemnosti se v řízení doručují do vlastních rukou. Rozhodnutí a jiné písemnosti doručuje Úřad sám, dodáním do datové schránky účastníka řízení nebo prostřednictvím držitele poštovní licence nebo zvláštní poštovní licence. Má-li účastník řízení zástupce, doručují se písemnosti pouze zástupci. Jestliže adresát odmítne zásilku převzít nebo ji nepřevezme, jelikož se o jejím uložení nedozvěděl, ačkoliv se v místě doručení zdržuje, nastává právní fikce doručení (§ 120 odst. 2 a 3 zákona) a písemnost se považuje za doručenou:

 1. dnem odmítnutí převzetí písemnosti adresátem nebo
 2. dnem, kdy uplynulo 10 dní od uložení výzvy k převzetí - nebyl-li adresát v místě, které sám určil jako místo pro doručování písemností, zastižen, doručovatel mu vhodným způsobem oznámí, kde je písemnost uložena a kde je možné ji vyzvednout; není-li v takovém případě písemnost vyzvednuta do 10 dnů od jejího uložení, považuje se posledním dnem této lhůty za doručenou, i když se adresát o jejím uložení nedozvěděl.

Úřad zřizuje také úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Obsah úřední desky je zveřejněn i na internetových stránkách Úřadu – zde.

Úřad může doručovat veřejnou vyhláškou v případech, kdy nelze doručit jinak. Doručení veřejnou vyhláškou se provede tak, že se písemnost, popřípadě oznámení o možnosti převzít písemnost, vyvěsí na úřední desce Úřadu a na písemnost se vyznačí den vyvěšení. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou, byla-li v této lhůtě splněna i povinnost zveřejnění.