Podnikatel má povinnost oznámit Úřadu:

  • změny všech údajů v žádosti podnikatele, v dotazníku podnikatele, v bezpečnostní dokumentaci podnikatele, je-li účastníkem řízení, a to neprodleně (§ 103 odst. 2 zákona),
  • změny údajů v položce a), b) nebo p) dotazníku podnikatele a v části „popis způsobů realizace jednotlivých druhů zajištění ochrany utajovaných informací“ bezpečnostní dokumentace v rozsahu aktualizace toho druhu zajištění ochrany utajovaných informací, u kterého nastala změna, je-li držitelem osvědčení podnikatele, a to neprodleně (§ 68 písm. c) zákona),
  • změny údajů v žádosti podnikatele, v dotazníku podnikatele (s výjimkou položek c), j) až l)), v bezpečnostní dokumentaci podnikatele (v rozsahu aktualizace té části, která se změnila), je-li držitelem osvědčení podnikatele, a to jedenkrát za kalendářní rok, vždy ke dni, který se datem shoduje se dnem vydání osvědčení podnikatele (§ 68 písm. d) zákona).

Změny údajů v dotazníku podnikatele podnikatel dokládá písemnostmi k ověření podmínek podle § 16 zákona v rozsahu a formě stanovenými v § 3 vyhlášky o průmyslové bezpečnosti.

Upozornění:

Pokud je podnikatel držitelem více osvědčení podnikatele, oznamuje změny údajů pouze v jednom vyhotovení. Ve „změnovém dotazníku podnikatele“ uvede všechny stupně utajení a formy přístupu, která tato osvědčení obsahují.

Oznamování změn údajů jedenkrát za kalendářní rok (§ 68 písm. d) zákona) v tomto případě předkládá podnikatel Úřadu k tomu dni, na který připadá datum vydání osvědčení podnikatele, které bylo podnikateli vydáno dříve.

Je-li podnikateli vydáno „náhradní“ osvědčení podnikatele, neboť ohlásil Úřadu odcizení nebo ztrátu „původně vydaného“ osvědčení podnikatele nebo došlo k jeho poškození nebo změně některého z údajů v něm uvedených, je za den vydání osvědčení podnikatele nadále pokládán den vydání „původně vydaného“ osvědčení podnikatele.

Podnikatel, který má přístup k utajované informaci, má také povinnost neprodleně písemně oznamovat Úřadu skutečnost, která může mít vliv na vydání nebo na platnost osvědčení (fyzické osoby) nebo osvědčení podnikatele (§ 69 zákona).

Způsob a forma oznamování změn

Pro oznamování změn údajů v dotazníku podnikatele v průběhu bezpečnostního řízení použije podnikatel dotazník podnikatele a pro oznamování změn údajů v dotazníku podnikatele po vydání osvědčení podnikatele příslušný „změnový dotazník podnikatele“, které jsou k dispozici na internetových stránkách Úřadu (zde).

Pro oznamování změn údajů ve formuláři žádost podnikatele může použít podnikatel šablonu vzoru žádost podnikatele, která je k dispozici na internetových stránkách Úřadu (zde).

Je-li to požadavek vyhlášky o průmyslové bezpečnosti, musí být oznamovaná změna doložena příslušnými písemnostmi, a to ve stanovené formě (§ 7 vyhlášky).

Z oznámení změn musí být patrné, kdo jej činí (je třeba uvést identifikační údaje podnikatele a jméno a příjmení odpovědné osoby podnikatele) a čeho se týká. Dále toto oznámení musí obsahovat označení orgánu, jemuž je určeno (Úřad) a podpis odpovědné osoby podnikatele.

Oznámení změn lze podat v listinné nebo elektronické podobě.

V listinné podobě lze podat oznámení změn osobně nebo prostřednictvím jiné, k tomu účelu pověřené, osoby v podatelně místa sídla Úřadu (Na Popelce 2/16, Praha 5 - Košíře), v úředních hodinách.

Úřední hodiny podatelny:
Pondělí a středa: 8:00 - 17:00
Úterý a čtvrtek: 8:00 - 14:00
Pátek: 8:00 - 13:00

Oznámení změn lze také zaslat prostřednictvím držitele poštovní licence nebo zvláštní poštovní licence na adresu Úřadu (P.O.BOX 49, Praha 56, PSČ 150 06).

V elektronické podobě lze podat oznámení změn dodáním do datové schránky Úřadu (ID Úřadu – h93aayw, do pole „Věc“ se uvede „Bezpečnostní řízení – Hlášení změn“) nebo na elektronickou podatelnu Úřadu (posta@nbu.cz), do pole „Předmět“ se uvede „Bezpečnostní řízení – Hlášení změn“).

V těchto případech podání:

  • formulář žádost podnikatele musí být výstupem z autorizované konverze nebo musí být podepsaný odpovědnou osobou, a to uznávaným elektronickým podpisem,
  • výpis z účtu vlastníka v centrální evidenci investičních nástrojů musí být výstupem z autorizované konverze nebo musí být podepsaný osobou, která písemnost vydala, a to uznávaným elektronickým podpisem,
  • ostatní písemnosti nutné k ověření podmínek podle § 16 zákona při podání na elektronickou podatelnu musí být výstupem z autorizované konverze nebo musí být podepsané odpovědnou osobou, a to uznávaným elektronickým podpisem; při dodání do datové schránky nemusí výše uvedené požadavky splňovat,
  • změnový dotazník podnikatele a bezpečnostní dokumentace podnikatele nemusí splňovat požadavky uvedené v předchozích bodech, u dodání na elektronickou podatelnu musí být podání podepsané odpovědnou osobou, a to uznávaným elektronickým podpisem.

Jakou sankci lze uložit za nesplnění povinnosti hlásit změny

Neoznámení změny může být Úřadem rovněž vyhodnoceno jako bezpečnostní riziko ve smyslu § 18 odst. 3 zákona, což může mít za následek nevyhovění žádosti o vydání osvědčení podnikatele, resp. zrušení platnosti existujícího osvědčení podnikatele.