Přístup k utajovaným informacím může mít:

  1. podnikatel, který:
    • v případě utajovaných informací stupně utajení VYHRAZENÉ doloží prohlášením podnikatele svou schopnost zabezpečit ochranu utajovaných informací nebo je držitelem osvědčení podnikatele (DŮVĚRNÉ, TAJNÉ, PŘISNĚ TAJNÉ),
    • v případě utajované informace stupně utajení DŮVĚRNÉ, TAJNÉ nebo PŘÍSNÉ TAJNÉ je držitelem platného osvědčení podnikatele odpovídajícího nebo vyššího stupně,
  2. podnikatel, kterému bylo uznáno bezpečnostní oprávnění vydané úřadem cizí moci (§ 62 zákona),
  3. podnikatel, kterému byl udělen souhlas s jednorázovým přístupem k utajované informaci (§ 59 zákona),
  4. podnikatel, který není držitelem osvědčení podnikatele nebo nemá přístup k utajovaným informacím stupně utajení Vyhrazené, a to v případě účasti ČR v ozbrojeném konfliktu v zahraničí nebo v záchranné nebo humanitární akci v zahraničí, v případě vyhlášení válečného stavu a v případě stavu nebezpečí, nouzového stavu nebo stavu ohrožení státu (§ 60 zákona).
  5. podnikatel v případě, že mu zanikla platnost osvědčení z důvodu uvedeného v § 56 odst. 1 písm. a) zákona - uplynutím doby platnosti, a to do doby vydání rozhodnutí o žádosti podle § 96 odst. 4, nejdéle však po dobu 12 měsíců od uplynutí doby platnosti osvědčení, pokud byla žádost podána v době, kdy byl vyhlášen krizový stav pro celé území České republiky nebo byl-li krizový stav vyhlášen v průběhu řízení o této žádosti (§ 60a zákona).

 

Ad 1) 

 Přístup k utajované informaci stupně utajení VyhrazenéPřístup k utajované informaci stupně utajení Důvěrné nebo Tajné nebo Přísně tajné
Typ dokumentu nebo veřejné listiny Prohlášení podnikatele Osvědčení
Osvědčení

Ad 2)

Přístup k utajované informaci na základě uznání bezpečnostního oprávnění vydaného úřadem cizí moci (§ 62 zákona)

Na základě žádosti podnikatele provede Úřad uznání cizího bezpečnostního oprávnění. Žádost lze podat i prostřednictvím úřadu cizí moci, který má v působnosti ochranu utajovaných informací. Jedná se o případy, kdy to umožňuje mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána, nebo kdy je uznání v souladu se zahraničně politickými a bezpečnostními zájmy ČR. Na toto uznání není právní nárok.

K žádosti je nutné přiložit úřední překlad bezpečnostního oprávnění nebo jeho ověřenou kopii; tyto doklady se nevyžadují, je-li žádost podána prostřednictvím úřadu cizí moci, který má v působnosti ochranu utajovaných informací, pokud tento na žádosti potvrdí, že podnikatel je držitelem příslušného bezpečnostního oprávnění.

Žádost musí obsahovat také důvod, proč má být uznání provedeno, a dobu, na jakou má být provedeno.

Ad 3)

Jednorázový přístup k utajované informaci (§ 59, § 61 zákona)

Úřad může ve výjimečných a odůvodněných případech vydat souhlas s jednorázovým přístupem k utajované informaci o jeden stupeň vyšším, než na který je vydáno platné osvědčení podnikatele, nejdéle však na dobu 6 měsíců a pouze pro formu přístupu podnikatele, která spočívá pouze v tzv. seznamování se s utajovanou informací, tzn., že utajovaná informace není podnikateli předávána a podnikatel se s ní pouze seznámí např. u zadavatele zakázky; jednorázový přístup nelze umožnit k utajované informaci stupně utajení PŘÍSNĚ TAJNÉ. Jednorázový přístup tedy může být udělen pouze pro přístup k utajované informaci stupně utajení Tajné.

Žádost o jednorázový přístup je vždy písemná, podepisuje ji odpovědná osoba podnikatele a obsahuje zdůvodnění potřeby jednorázového přístupu, označení oblasti utajovaných informací, ke kterým má být přístup umožněn a požadovanou dobu jednorázového přístupu. Přílohou žádosti musí být kopie osvědčení podnikatele a písemný souhlas poskytovatele utajované informace s vydáním souhlasu s jednorázovým přístupem. Témuž podnikateli lze souhlas udělit jen jednou a není na něj právní nárok. V kladném případě je souhlas vydán nejpozději do 5 dnů.

K utajované informaci cizí moci lze jednorázový přístup umožnit pouze v souladu s požadavky této cizí moci.

Ad 4)

Přístup k utajované informaci v případě účasti ČR v ozbrojeném konfliktu v zahraničí nebo v záchranné nebo humanitární akci v zahraničí, v případě vyhlášení válečného stavu a v případě stavu nebezpečí, nouzového stavu nebo stavu ohrožení státu (§ 60 zákona).

Pokud není podnikatel držitelem osvědčení podnikatele nebo nemá přístup k utajovaným informacím stupně utajení Vyhrazené, lze mu, ve výše uvedených případech, umožnit přístup k utajované informaci.

Odpovědná osoba podnikatele je povinna o přístupu zpracovat písemný záznam a neprodleně jej zaslat Úřadu.

K utajované informaci cizí moci lze přístup umožnit pouze v souladu s požadavky této cizí moci.